Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Spesialpedagogikk (USM5-LAP60-SPESPED)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektor og adjunktprogrammet med henblikk på å gi spesialpedagogisk kompetanse for undervisning på mellom- og ungdomsskoletrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Emnegruppen inneholder to obligatoriske emner på 20 studiepoeng hver. SPED1000 er et bredt anlagt og gir innsikt i spesialpedagogikkens samfunnsmessige forankring, mens SPED1010 tar for seg sosialisering, språk og kommunikasjon.

I tillegg til disse to emnene skal du velge to av tre 10-studiepoengsemner. SPED2010 handler om tilpasset opplæring og spesialundervisning og gir kunnskap om læreplaner, rammer og regelverk. SPED3010 tar for seg lese- og skrivevansker og er dermed særlig egnet for de som kombinerer spesialpedagogikk med nordisk. Det siste emnet, SPED3020 fokuserer på sosialisering, læring og særskilte behov hos elever med minoritetsbakgrunn. Dette emnet vil være relevant både for studenter med nordisk og matematikk 80-gruppe.

60-gruppen i spesialpedagogikk kan kombineres med fagene nordisk og matematikk

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner
(Merk at SPED1000 er blitt erstattet av SPED1001 og SPED1002)

To emner velges blant

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger