Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Matematikk (USM5-LAP80-MAT)

Om emnegruppen

Studiet gir en god bakgrunn for å undervise i matematikk. Sentrale emner fra skolematematikken videreføres og settes inn i en større sammenheng samtidig som nye emner støtter opp om og gir en bredere forståelse av begreper og metoder som står sentralt i skolens undervisning. Relevante skoleemner som algebra og funksjonslære, geometri og vektorregning, kombinatorikk og sannsynlighetsregning, rekker og konvergens vektlegges. Kurset gir dessuten en innføring i reell og kompleks analyse. I tillegg får en innblikk i hvordan matematisk programvare kan benyttes og dessuten en innføring i objektorientert programmering.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Ett emne velges blant

To emner velges blant

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger