Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i engelskdidaktikk (USM5-LAP90-EDID)

Om emnegruppen

Engelskdidaktikk omhandler engelsk som fremmedspråk i en utdanningssammenheng. Studiet gir inngående forståelse av lærestoff, undervisning og læring i skolens engelskfag i Norge og innsikt i teori og forskning med relevans for engelsk som fremmedspråk i Norge. Studiet gir trening i muntlige og skriftlige engelskspråklige framstillinger innenfor fagfeltet og egen erfaring med vitenskapelig arbeid. Studiet kvalifiserer for undervisningsarbeid i utdanningssystemet og for annet undervisningsrelatert arbeid i forlag, administrasjon, forvaltning osv.

Oppbygging

Engelskdidaktikk er en av mange mulige masterspesialiseringer innenfor universitetets Lektorprogram, og utgjør de tre siste semestrene av dette studieprogrammet (90 studiepoeng). Fullført studium gir graden Master i kultur- og samfunnsfagutdanning. Studiet kvalifiserer bl.a. for å arbeide som lektor i skolen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Minst ett, eller begge, av følgende emner:

Eller et engelskfaglig emne på masternivå, ENG4000-nivå med relevans for skole og undervisning innenfor disiplinene: litteratur eller språk (10 stp)

Arbeids- og vurderingsformer

Arbeidsformer:
Forlesninger, samtaler og muntlig studentfremlegging i undervisningen, innlevering av studentpapers, individuelt avhandllingsarbeid med veiledning.

Vurderingsformer:
Skriftlig individuell eksamen, muntlig eksamen og masteroppgave.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Studiet bygger på studier i engelsk tilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning i engelsk som angitt ovenfor.

  • Søknadsfrist: 15. oktober for studiestart i januar og 15. april for studiestart i august. Siste frist for søknad om opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter er 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.