Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i engelsk (USM5-LAP90-ENG)

Om emnegruppen

Masterspesialisering i engelsk er en av mange mulige masterspesialiseringer innenfor universitetets Lektor- og adjunktprogram (LAP), og utgjør de tre siste semestrene av dette studieprogrammet (90 studiepoeng). Fullført studium gir graden Master i kultur- og samfunnsfagutdanning. Studiet kvalifiserer bl.a. for å arbeide som lektor i skolen.

Emnegruppen bygger på studier tilsvarende 80 studiepoeng i engelsk, event. mellomfag fra gammel ordning.

Søkere med universitetsbakgrunn må ha minst to undervisningsfag og tilfredsstille faglige krav for opptak til master. De må også ha tatt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning som angitt ovenfor. Søkere med bakgrunn for lærerhøgskole som en del av utdanningen må i tillegg dokumentere en emnegruppe på tilsvarende 80 studiepoeng.

Emnegruppen består av masteremner i engelsk eller Nord-Amerikastudier, og en masteroppgave. Du kan velge mellom ENG4790 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) og ENG4791 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60). De resterende studiepoengene (30 eller 60) bruker du på masteremner sammensatt på følgende måte:

Med masteroppgave på 60 studiepoeng:

 • 10 studiepoeng metode
 • Minst ett emne fra gruppe to.
 • Maks ett emne fra gruppe en. (Det er mulig å velge to emner fra gruppe to).

Med masteroppgave på 30 studiepoeng:

 • Tre emner fra "Gruppe 1" . Mer enn én disiplin må være representert, og minst ett emne må være i litteratur før 1850 hvis dette ikke er avlagt på bachelor/cand.mag-nivå.
 • To masterseminarer fra "Gruppe 2".
 • 10 studiepoeng metode, enten litteratur, områdestudier eller språk, avhengig av hvilken disiplin masteroppgaven er innen.

For veiledning i valg av emner, størrelse på masteroppgave, hjelp til å finne veileder eller andre engelskfaglige spørsmål, ta kontakt med studiekonsulent for engelsk Tor Erik Johnsen.

Emner i emnegruppen

GRUPPE 1:

Litteratur før 1850:

Nyere litteratur, språk og områdestudier:

GRUPPE 2:

Litteratur før 1850:

Merk at litteraturemnene i denne gruppen er organisert i serier etter malene:

Metode

Kulturkunnskap:

Språk:

Litteratur:

Masteroppgave

Disse emnene er nå nedlagt, men har tidligere inngått i emnegruppen:

 • ENG4105
 • ENG4109
 • ENG4113
 • ENG4158
 • ENG4435
 • ENG4412
 • ENG4431
 • ENG4432
 • ENG4471
 • NORAM4501
 • NORAM4502
 • NORAM4505
 • NORAM4507
 • NORAM4570
 • NORAM4509
 • NORAM4510
 • NORAM4573
 • NORAM4574

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Det kan søkes innpass til masterspesialsieringene i engelsk. Emnegruppen bygger på studier i engelsktilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning i engelsk som angitt ovenfor.

 • Søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar. Siste frist for søknad om opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter er 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.