Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i nordiskdidaktikk (USM5-LAP90-NDID)

Om emnegruppen

Nordiskdidaktikk omhandler formidling av nordisk – og særlig norskfaget – i undervisningssammenheng. Du lærer bl.a. å forstå individuelle og sosiale forutsetninger for læring og undervisning i skolens norskfag. Du får teoretisk innsyn og praktisk trening i vitenskapelig tilnærming til fagdidaktiske temaer. Mange tidligere studenter arbeider i skolen. Andre har funnet arbeid i forlagenes skolebokavdelinger og i skole- og utdanningsrelevant administrasjon og forvaltning

Oppbygging

Nordiskdidaktikk er en av mange mulige masterspesialiseringer innenfor universitetets Lektor- og adjunktprogram (LAP), og utgjør de tre siste semestrene av dette studieprogrammet (90 studiepoeng). Fullført studium gir graden Master i kultur- og samfunnsfagutdanning. Studiet kvalifiserer for å arbeide som lektor i skolen. Studiet består av språk- og/eller litteraturdidaktiske emnestudier og en masteroppgave. Masteroppgaven har et omfang på 60 studiepoeng (1 år).

Emner i emnegruppen

Masterspesialisering med masteroppgave på 60 studiepoeng:

Obligatoriske emner:

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

20 studiepoeng velges av studenten (se liste nedenfor for aktuelle emner). Minst ett av disse skal være et fagdidaktisk emne.

Fagdidaktiske emner
Minst ett emne av følgende:

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

Valgfrie emner
Andre emner enn de som står i listen må det søkes om.

a) Litterære emner:NOR4000- emner

b) Språklige emner:

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

30 studiepoengs masteroppgave

Fra og med våren 2012 er det ikke anledning til å skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Studenter med opptak til programspesialisering før 2012 og med 30 studiepoengs masteroppgave hadde følgende krav til emnegruppen:
Emnegruppen består av to emner i metode og en masteroppgave på 30 studiepoeng. I tillegg må gruppen inneholde minst to emner i fagdidagktikk (20 sp). De resterende emnene velges fra listen over av valgfrie emner, som for en 60 sp oppgave.

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Studiet bygger på studier i nordisk/norsk tilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning i nordisk/norsk som angitt ovenfor.

 • Søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.
  Siste frist for søknad om opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter er 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.