Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i nordiskdidaktikk (USM5-LAP90-NDID)

Om emnegruppen

Nordiskdidaktikk omhandler formidling av nordisk – og særlig norskfaget – i undervisningssammenheng. Du lærer bl.a. å forstå individuelle og sosiale forutsetninger for læring og undervisning i skolens norskfag. Du får teoretisk innsyn og praktisk trening i vitenskapelig tilnærming til fagdidaktiske temaer. Mange tidligere studenter arbeider i skolen. Andre har funnet arbeid i forlagenes skolebokavdelinger og i skole- og utdanningsrelevant administrasjon og forvaltning

Oppbygging

Nordiskdidaktikk er en av mange mulige masterspesialiseringer innenfor universitetets Lektor- og adjunktprogram (LAP), og utgjør de tre siste semestrene av dette studieprogrammet (90 studiepoeng). Fullført studium gir graden Master i kultur- og samfunnsfagutdanning. Studiet kvalifiserer for å arbeide som lektor i skolen. Studiet består av språk- og/eller litteraturdidaktiske emnestudier og en masteroppgave. Masteroppgaven har et omfang på 60 studiepoeng (1 år).

Emner i emnegruppen

Masterspesialisering med masteroppgave på 60 studiepoeng:

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges av studenten (se liste nedenfor for aktuelle emner). Minst ett av disse skal være et fagdidaktisk emne.

Fagdidaktiske emner
Minst ett emne av følgende:

Valgfrie emner
Andre emner enn de som står i listen må det søkes om.

a) Litterære emner:NOR4000- emner

b) Språklige emner:

30 studiepoengs masteroppgave

Fra og med våren 2012 er det ikke anledning til å skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Studenter med opptak til programspesialisering før 2012 og med 30 studiepoengs masteroppgave hadde følgende krav til emnegruppen:
Emnegruppen består av to emner i metode og en masteroppgave på 30 studiepoeng. I tillegg må gruppen inneholde minst to emner i fagdidagktikk (20 sp). De resterende emnene velges fra listen over av valgfrie emner, som for en 60 sp oppgave.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Studiet bygger på studier i nordisk/norsk tilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning i nordisk/norsk som angitt ovenfor.

  • Søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.
    Siste frist for søknad om opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter er 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.