Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap (USM5-LAP90-NOR)

Om emnegruppen

Gjennom masterstudiet i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur tilegner studentene seg grundige kunnskaper innenfor visse fagområder. Den enkelte student har stor frihet til å følge sine egne faglige interessser innenfor nordiskfaget. Gjennom emnestudiene får studentene en dypere forståelse av vitenskapelige problemstillinger, og gjennom arbeidet med masteravhandlingen får de praktisk erfaring med selvstendig vitenskapelig arbeid.

Innenfor masterspesialiseringen i nordisk kan studentene velge mellom to varianter. En med masteroppgave på 30 studiepoeng og én med masteroppgave på 60 studiepoeng.

Oppbygging

Masterspesialisering med masteroppgave på 30 studiepoeng

10 studiepoeng forberedende arbeid til masteroppgaven.

50 studiepoeng som velges av studenten. Minst 30 av disse må være nordiskfaglige og på 4000-nivå. (Se liste for aktuelle emner). Dersom det er relevant for masteroppgaven, kan de 20 resterende etter samråd med faglærer være ikke-nordiskfaglige emner.

Masteroppgave på 30 studiepoeng NOR4091 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet.


Masterspesialisering med masteroppgave på 60 studiepoeng

10 studiepoeng forberedende arbeid til masteroppgaven.

20 studiepoeng som velges av studenten fra denne listen. Dersom det er relevant for masteroppgaven, kan de 20 resterende etter samråd med faglærer være ikke-nordiskfaglige emner.

Masteroppgave på 60 studiepoeng NOR4090 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet.

Emner i emnegruppen

Du kan velge blant emner med NOR-, NOAS eller RETKOM-koder samt nordiskdidaktikk (NDID) på 4000- nivå på denne listen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen

  • Søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Studenter med studierett på Lektor- og Adjunktprogrammet søker opptak på nettskjema. Studenter uten studierett på Lektor- og adjunktprogrammet kan ikke søke opptak til denne emnegruppen. Siste frist for søknad om opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter var 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.

Emnegruppen bygger på studier i nordisk tilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Krav til innhold i de 80 studiepoengene. Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Eksterne søkere ble tatt opp til emnegruppen frem til 2010. Det stilles tilsvarende krav for disse til faglig fordypning i nordisk som angitt ovenfor.