Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i religion-og etikkdidaktikk (USM5-LAP90-RELDID)

Om emnegruppen

Emnegruppen er under revisjon. Dette kan medføre endringer i hvilke emner som inngår i emnegruppen. Alle studenter som er tatt opp til emnegruppen vil bli sikret et godt tilbud. Emnevalg for vårsemesteret 2012 påvirkes ikke av de eventuelle endringene. Informasjon om eventuelle endringer vil bli gitt så fort som mulig og i god tid før oppmelding til emner i høstsemesteret.


Emnegruppen består av emner fra fagfeltene didaktikk, teologi/kristendomskunnskap, religionshistorie og filosofi.

Emnegruppen er et samarbeid mellom Insittutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Det teologisk fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Emner i emnegruppen

Studiets oppbygging

Obligatoriske emner

Et fagdidaktisk emne (10 studiepoeng)

Emnet vil gi studenten et godt grunnlag for å kunne håndtere religions- og etikkrelaterte undervisningsutfordringer i en kompleks kultur- og samfunnssituasjon

20 studiepoeng metode

Masteroppgave

Valgfrie emner

Studenten velger 3 emner, til sammen 30 studiepoeng. Disse emnene skal gi studentene faglig og fagdidaktisk fordypning. Emnene tilbys fra Det teologisk fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

To av emnene velges fra gruppen under, i tillegg velges et annet emne. Sistnevnte emne (10 studiepoeng) velges blant alle FIL, REL, KRIS og RESA -emner på 4000-nivå.

Anbefalte emner fra Det teologisk fakultet

Anbefalte emner fra Religionshistorisk avdeling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Anbefalte emner fra Filosofisk avdeling ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Studiet bygger på studier i emner fra fagfeltene didaktikk, teologi/kristendomskunnskap, religionshistorie og filosofi tilsvarende 80 studiepoeng 8evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bechelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Tidligere var studiet åpent for interesserte med annen lærerutdanning.

  • Søknadsfrist: 15. oktober for studiestart i januar og 15. april for studiestart i august. Studiet har ikke lenger opptak for studenter uten studierett på Lektor- og Adjunkprogrammet. Siste eksterne opptak var januar 2011.