Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i spansk (USM5-LAP90-SPA)

Om emnegruppen

Masterspesialisering i spansk er en av mange mulige masterspesialiseringer innenfor universitetets Lektor- og adjunktprogram (LAP), og utgjør de tre siste semestrene av dette studieprogrammet (90 studiepoeng). Fullført studium gir graden Master i kultur- og samfunnsfagutdanning. Studiet kvalifiserer bl.a. for å arbeide som lektor i skolen.

Emnegruppen bygger på studier tilsvarende 80 studiepoeng, event. mellomfag fra gammel ordning.

Søkere med universitetsbakgrunn må ha minst to undervisningsfag og tilfredsstille faglige krav for opptak til master. De må også ha tatt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning som angitt ovenfor. Søkere med bakgrunn for lærerhøgskole som en del av utdanningen må i tillegg dokumentere en emnegruppe på tilsvarende 80 studiepoeng.

Emnegruppen består av

  • Tre valgfrie emner på 4000-nivå .
  • Masteroppgave eller masteroppgaver tilsvarende 60 studiepoeng

Emner i emnegruppen

Masteroppgaven

Tre emner velges blant

Emner som tidligere inngikk i emnegruppen men som nå er nedlagt:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Det kan søkes innpass til masterspesialsieringene i spansk. Emnegruppen bygger på studier i spansk tilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Krav til innhold i de 80 studiepoengene. Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning i spansk som angitt ovenfor.

  • Søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar. Siste frist for søknad om opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter er 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.