90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i realfagdidaktikk (UVM5-LEKT90-RDID)

Om emnegruppen

Programspesialiseringen i realfagdidaktikk gir en fordypning i enten matematikkdidaktikk eller naturfagdidaktikk. Studiet fokuserer på fagdidaktiske problemstillinger knyttet til læring og undervisning av matematikk og naturfagene. Studentene får også en innføring i aktuell didaktisk forskning og forskningsmetode. Programspesialiseringen i realfagdidaktikk legger et grunnlag for informert og kritisk refleksjon over realfagenes didaktikk og plass i skole og samfunn.

Kunnskaper
Etter gjennomført studium skal kandidaten ha

  • avansert kunnskap om utvalgte temaer innenfor matematikk- eller naturfagdidaktikk
  • kunnskap om sentrale teorier og metoder innenfor didaktisk forskning

Ferdigheter
Etter gjennomført studium skal kandidaten kunne

  • sette seg inn i et forskningsfelt
  • planlegge, gjennomføre og presentere et selvstendig didaktisk forskningsarbeid

Generell kompetanse
Etter gjennomført studium har kandidaten kompetanse i å

  • anvende didaktisk kunnskap i drøfting av problemstillinger knyttet til skole og undervisning av realfag
  • vurdere didaktiske forskningsresultater på kritisk måte og anvende dem ut fra fagdidaktiske og etiske vurderinger

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Obligatorisk innen emnegruppen er også (minst) to realfagdidaktiske emner (20 sp).

Dersom du ønsker fordypning i naturfagdidaktikk følger du følgende emner:

Dersom du følger fordypning i matematikkdidaktikk følger du følgende emner:

Valgfrie emner

  • Alle emner på 4000-nivå fra Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet

Andre emner kan godkjennes etter søknad.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF