90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i religion-og etikkdidaktikk (UVM5-LEKT90-RELDID)

Om emnegruppen

Emnegruppen gjelder for studenter med start våren 2013, og kan bli endret etter dette.


En programspesialisering innen Lektorprogrammet i religions- og etikkdidaktikk vil gi kompetanse i å håndtere grunnleggende livssyns- og verdispørsmål i skole- og undervisningssammenheng. Med henblikk på arbeid i skolen gir studiet en spisskompetanse i faget religion og etikk i videregående skole og RLE-faget i grunnskolen. Emnegruppen gir også en mer generell kompetanse i skjæringsfeltet mellom religion/etikk, pedagogikk/didaktikk og forskningsmetode.

Kunnskaper
Etter gjennomført studium skal kandidaten ha

  • avansert kunnskap om utvalgte temaer innenfor religions- og etikkdidaktikk
  • kunnskap om sentrale teorier og metoder innenfor didaktisk forskning

Ferdigheter
Etter gjennomført studium skal kandidaten kunne

  • sette seg inn i et forskningsfelt
  • planlegge, gjennomføre og presentere et selvstendig didaktisk forskningsarbeid
  • overholde normer for vitenskapelig skriving og kildebruk

Generell kompetanse
Etter gjennomført studium har kandidaten kompetanse i å

  • anvende didaktisk kunnskap i drøfting av problemstillinger knyttet til skole og undervisning av religion, filosofi og etikk.
  • vurdere didaktiske forskningsresultater på kritisk måte og anvende dem ut fra fagdidaktiske og etiske vurderinger

Emner i emnegruppen

Studiets oppbygging

Obligatoriske emner

Valgfrie emner

Studenten velger 3 emner, til sammen 30 studiepoeng.

Emnene velges blant FIL-, REL-, RESA- og KRIS-emner på 4000-nivå.

Anbefalte emner fra Det teologisk fakultet

Anbefalte emner fra Religionshistorisk avdeling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Anbefalte emner fra Filosofisk avdeling ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-KSF