90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i tysk (UVM5-LEKT90-TYSK)

Om emnegruppen

Programspesialiseringen utgjør de tre siste semestrene i Lektorprogrammet (LeP).  På programspesialiseringen i tysk fordyper du deg i tysk språk, tyskspråklig litteratur eller Tysklandstudier. Du velger 60 studiepoeng i masteremner og skriver en 30 studiepoengs masteroppgave.

For studenter med opptak 2009-2010 se denne emnegruppen.

I 9. semester tar du de obligatoriske emnene TYSK4100 - Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) og TYSK4200 - Tysk tekstkultur. I TYSK4100 skriver du en prosjektskisse for masteroppgaven.

De øvrige 40 studiepoengene kan du velge blant alle tyskemner på 4000-nivå. Du kan også ta fagdidaktiske eller andre relevante emner. Disse må velges i samråd med ILOS. Kontakt studiekonsulenten for tysk for nærmere informasjon.

 

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Masteroppgave på 30:

Valgfrie emner på 4000-nivå i tysk.

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

  • Emnegruppen på 80 studiepoeng innen tysk. Krav til innhold i de 80 studiepoengene.
  • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil


Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.