90-gruppe – Masterspesialisering i naturfagenes didaktikk, Lekorprogrammet (LEKT14-90NATDID)

Om emnegruppen

Masterspesialiseringen i naturfagenes didaktikk gir deg inngående innsikt på vitenskapelig nivå i naturfagdidaktiske problemstillinger, som f.eks. forholdet mellom naturfagene, naturvitenskap og samfunnet, allmenndannelse i naturvitenskap, utforskende arbeidsmåter i naturfagene og grunnleggende ferdigheter. Denne kunnskapen skal gi deg grunnlag for både profesjonsutøvelse og for videre PhD-studier. Studiet har som mål å gi deg erfaringer i å analysere fagdidaktisk teori i relasjon til profesjonsutøvelse og utvikling av praksis. Vitenskapelig argumentasjon blir utviklet ved at teori blir drøftet opp mot empiriske data fra læringssituasjoner i og utenfor klasserom. Dette gjøres for ulike formål og målgrupper, som for eksempel å gjøre naturfagenes undervisning mer inkluderende for elever, eller for å forstå hvordan lærere kan vurdere begrepsforståelse i naturfag. Det å forstå ulike kvalitative og kvantitative metoders relevans og begrensninger, og hvordan de kan brukes sammen, er viktig i studiet.+

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

  • 20 studiepoeng med emner fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) på 4000-nivå

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning realfag med 80-gruppen i kjemi, biologi, geografi/geofag eller fysikk.