90-gruppe – Masterspesialisering i norskdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90NORDID)

Om emnegruppen

Masterspesialiseringen i norskdidaktikk gir deg avansert, forskningsbasert kunnskap om norskfaget i skolen. Du får fordype deg både i norskdidaktikk som forskningsfelt og i selvvalgte temaer innenfor nordisk språk og litteratur. Studiet fokuserer særlig på lesing, analyse og tolkning av ulike typer tekster i norskundervisningen og på hvordan elever utvikler muntlige og skriftlige ferdigheter. Gjennom studiet får du også kunnskaper om ulike metoder for forskning i skolen, som du kan ta i bruk i arbeidet med den avsluttende, norskdidaktiske masteroppgaven. Masterspesialiseringen er tydelig profesjonsrettet og gir deg høy norskfaglig kompetanse, samt kompetanse i å studere, analysere og videreutvikle din egen yrkesutøvelse.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

  • 20 studiepoeng emner  i nordisk språk, nordisk litteratur, norsk som andrespråk eller retorikk på 4000-nivå.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning nordisk med 80-gruppen i nordisk.