90-gruppe – Pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier (90PEDKJONN)

Om emnegruppen

Pedagogikk er et bredt fagfelt som tar for seg menneskelig læring og kunnskapsutvikling. Emnegruppen er relevant for deg som ønsker å forstå konkrete pedagogiske prosesser som oppdragelse, undervisning eller opplæring og  samfunnets forventninger til pedagogisk virksomhet.

Studiet gir innsikt i forhold knyttet til samfunnets forventninger til pedagogisk virksomhet, og for deg som vil vite hva som skaper gode betingelser for læring, eller hvordan verdimessige og faktiske forhold kan håndteres samtidig.

Du lærer også forskningsmetode, som intervju, observasjon og statistisk analyse. Det du lærer her, kan du bruke i alle sammenhenger hvor det foregår kunnskapsproduksjon: Når du skal innhente informasjon om et tema, systematisere og analysere denne informasjonen, og argumentere for dine synspunkter.

Det pedagogiske fagområdet har relevans for arbeid med utdanning, kompetanse- og kunnskapsutvikling innen mange sektorer i samfunnet.

Emnegruppen kombinerer pedagogiske emner med KFL-emner.

Emner i emnegruppen

Alle emnene i emnegruppen er obligatoriske.

PED1001 – Læring og undervisning
PED1002 – Danning og utdanning
PED1010 – Metode 1
PED1020 – Metode 2
KFL2080 – Kjønn og oppvekst
KFL2042 – Integreringsemne med feministisk vitenskapsteori

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen har oppstart høsten 2017. Begynte du på studiet før høsten 2017 skal du følge tidligere versjon av fordypningen i pedagogikk og kjønn. Har du tatt eksamen i innføringsemner i pedagogikk tidligere, kan du søke om fritak for enkelte av emnene. Søknad sendes til Det utdanningsvitenskapelige fakultet.