KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over feminisme som historisk og aktuelt fenomen, og en innføring i sentrale spørsmål, debatter, begreper og retninger innen kjønnsforskningen. Sentrale spørsmål er blant annet: Hva er egentlig kjønn? Hva betyr likestilling og feminisme? Hvordan har forestillinger om femininitet og maskulinitet endret seg over tid? Hva er sammenhengen mellom kjønn og makt? Dette er spørsmål som er relevante i kjønnsforskningsfeltet og på tvers av ulike fag for den som anlegger et  kjønnsperspektiv.

 

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

På KFL1010 vil forelesningene gis både fysisk og digitalt.

Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om kjønnsforskningens historie og tradisjoner
 • har kunnskap om feminismens historie
 • kjenner til sentrale forskningsarbeider i kjønnsforskningen
 • kjenne til sentrale begreper og diskusjoner i kjønnsforskningsfeltet
 • kjenner til forskjellige metoder på kjønnsforskningsfeltet
 • anvende og vurdere begreper i kjønnsforskningsfeltet
 • kjenne til debatter og sentrale spørsmål i feminismens historie og i samtiden
 • kjenner til akademisk referering og oppsett av kilde- og litteraturlister.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lese en akademisk tekst på en kritisk måte
 • behersker en faglig uttrykksform
 • kan gi konstruktive tilbakemeldinger til andres tekster
 • kan bearbeide egenskrevet tekst etter å ha mottatt tilbakemeldinger
 • kan holde et kort innlegg foran en mindre forsamling
 • kan redegjøre for relevante forskningsarbeider
 • kan presentere faglige argumenter både i en muntlig og skriftlig diskusjon
 • kan bruke vitenskapelige tekster til å analysere en oppgitt problemstilling
 • anvende og vurdere begreper i kjønnsforskningsfeltet
 • kan skrive med korrekte kildehenvisninger

 

Generell kompetanse etter endt undervisning

Kandidaten

 • har kunnskap om og respekt for vitenskapelig tenkemåte
 • kan utveksle synspunkter  og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagfeltet
 • forstår hvordan kjønnsdimensjoner kan reflekteres inn i reflekteres inn i disiplinfag og i relevante samtidsdebatter.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver, alene og sammen med andre, i tråd med etiske retningslinjer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet tas I første semester for studenter på bachelor og årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier og anbefales før KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn, som undervises i vårsemesteret. Emnet kan også tas som fritt emne.

Undervisning

Undervisningen består av to timer forelesning, to timer seminar inklusive veiledning i skriftlig og muntlig fremstilling pr.uke (totalt 40 timer). Studentene forutsettes å delta aktivt i seminaret og levere muntlige og skriftlige bidrag etter nærmere fastsatt plan (se neste pkt. om arbeidskrav). Canvas benyttes som informasjons- og kommunikasjonsverktøy. Obligatoriske innleveringer legges ut og kommenteres av studenter og lærere. Forelesningene er felles mens seminar- og veiledningsgruppene har ca 12 deltakere. Emnet går hvert høstsemester, totalt 10 uker.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

 

 

 

Eksamen

Emnet har følgende obligatorisk arbeidskrav (forutsetning for å gå opp til eksamen): To mindre skriftlige arbeider på tre sider, og skriftlig respons til en medstudents arbeid skal leveres lærer og medstudent til fastsatte tidsfrister. De to innleverte tekstene bearbeides på bakgrunn av tilbakemelding fra medstudenter og lærer og utvides til to oppgaver på fem sider hver. Samlet sidetall ca. 10 sider à ca. 450 ord pr side til sammen ca. 4500 ord +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg). Tekstene kan bearbeides til siste undervisningsdag. De leveres inn samlet og blir vurdert innen en fastsatt frist. De to arbeidene vurderes som en helhet etter karaktersystemet bestått/ikke bestått.

På grunn av smittevernshensyn må respons til medstudent  sendes digitalt, og skrivetrening i seminarene må også skje digitalt. Dette forutsetter at studentene medbringer egen pc til seminarene. 

Eksamen og sensurveiledning høst 2018

Karakterbeskrivelser

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Norsk/nordisk eller eventuelt engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høst 06
Periodisk evaluering 07-08
Periodisk evaluering 09-10

Periodisk evaluering 2011-13

Annet

Annet

 

Dette er et obligatorisk emne i Bachelorprogram og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier. Emnet kan også tas som enkeltemne og inngår i emnegruppene 40KFL og 40KFL2.

To-tre grupper med maks 20 studenter i hver gruppe. Studenter som tar Bachelor og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier vil bli prioritert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk