KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i tverrfaglige kjønnsstudier- og forskning historisk og i dag, samt i feminisme og likestilling som teori og praksis. Sentrale spørsmål er blant annet:

-Hva er kjønnsstudier og kjønnsforskning?

-Hva er feminisme som teori- og praksis?

-Hva er kjønnslikestilling som teori- og praksis?

-Hvordan har forestillinger om femininitet og maskulinitet endret seg over tid?

-Hva er sammenhengen mellom kjønn og makt?

-Hvordan kan kjønn virke sammen med etnisitet, sosial klasse, seksualitet, alder og påvirke levde erfaringer, muligheter og begrensninger for individer og grupper.

Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten

Emnet gir en første innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og kjønnsforskning historisk og i vår tid, nasjonalt og internasjonalt. Det gir en innføring i ulike tilnærminger til feminisme og likestilling som teori, samt i hvordan feminisme og likestilling historisk og i dag danner grunnlag for sosiale bevegelser, politikk og samfunnsendring. Emnet gir også en grunnleggende innføring i feministisk etikk, samt vitenskapsteorietiske og metodiske debatter i kjønnsforskningsfeltet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lese en akademisk tekst på en kritisk måte
 • behersker en faglig uttrykksform
 • kan gi konstruktive tilbakemeldinger til andres tekster
 • kan bearbeide egenskrevet tekst etter å ha mottatt tilbakemeldinger
 • kan holde et kort innlegg foran en mindre forsamling
 • kan redegjøre for relevante forskningsarbeider
 • kan presentere faglige argumenter både i en muntlig og skriftlig diskusjon
 • kan bruke vitenskapelige tekster til å analysere en oppgitt problemstilling
 • anvende og vurdere begreper i kjønnsforskningsfeltet
 • kan skrive med korrekte kildehenvisninger

 

Generell kompetanse etter endt undervisning

Kandidaten

 • har kunnskap om og respekt for vitenskapelig tenkemåte
 • kan utveksle synspunkter  og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagfeltet
 • forstår hvordan kjønnsdimensjoner kan reflekteres inn i reflekteres inn i disiplinfag og i relevante samtidsdebatter.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver, alene og sammen med andre, i tråd med etiske retningslinjer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet tas I første semester for studenter på bachelor og årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier og anbefales før KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn, som undervises i vårsemesteret. Emnet kan også tas som fritt emne.

Undervisning

Undervisningen består av to timer forelesning, to timer seminar inklusive veiledning i skriftlig og muntlig fremstilling pr.uke (totalt 40 timer). Studentene forutsettes å delta aktivt i seminaret og levere muntlige og skriftlige bidrag etter nærmere fastsatt plan (se neste pkt. om arbeidskrav). Canvas benyttes som informasjons- og kommunikasjonsverktøy. Obligatoriske innleveringer legges ut og kommenteres av studenter og lærere. Forelesningene er felles mens seminar- og veiledningsgruppene har ca 12 deltakere. Emnet går hvert høstsemester, totalt 10 uker.

Obligatorisk oppmøte på minst 7 av 10 ganger

Informasjon om obligatorisk aktivitet

 

 

 

Eksamen

Emnet har følgende obligatorisk arbeidskrav (forutsetning for å gå opp til eksamen): To mindre skriftlige arbeider på tre sider, og skriftlig respons til en medstudents arbeid skal leveres lærer og medstudent til fastsatte tidsfrister. De to innleverte tekstene bearbeides på bakgrunn av tilbakemelding fra medstudenter og lærer og utvides til to oppgaver på fem sider hver. Samlet sidetall ca. 10 sider à ca. 2300 tegn pr side til sammen ca. 23000 tegn +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg). Tekstene kan bearbeides til siste undervisningsdag. De leveres inn samlet og blir vurdert innen en fastsatt frist. De to arbeidene vurderes som en helhet etter karaktersystemet bestått/ikke bestått.

Eksamen og sensurveiledning

Karakterbeskrivelser

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Norsk/nordisk eller eventuelt engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høst 06
Periodisk evaluering 07-08
Periodisk evaluering 09-10

Periodisk evaluering 2011-13

 

Dette er et obligatorisk emne i Bachelorprogram og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier. Emnet kan også tas som enkeltemne og inngår i emnegruppene 40KFL og 40KFL2.

Fire seminargrupper med maks 20 studenter i hver gruppe. Studenter som tar Bachelor og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier vil bli prioritert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk