Beskrivelse av karaktertrinnene for KFL 1010 Innføring i tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier

Studieprosessen, det vil si kunnskap om og arbeide med pensum, ligger til grunn for vurderingen. Generelt skal følgende tre kriterier være avgjørende:
Kunnskap;

forståelse og analytisk evne;

språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet

Vektingen av det enkelte kriterium vil være avhengig av oppgavetypen studenten stilles overfor. Det er den samlede vurderingen som fastsetter bestått/ikke-bestått slik at hvert enkelt kriterium ikke må ha samme prestasjonsnivå for å nå opp til bestått på prestasjonen totalt. Skjønn forutsettes brukt i enhver sammenheng.

1000-nivå

Bestått:
Innleveringen dokumenterer at kandidaten har arbeidet med pensumlitteratur, og evner å bruke dette til å besvare oppgaven. Studenten viser kunnskap om sentrale begrep og problemstillinger vedrørende kjønn, feminisme og likestilling. Kandidaten viser noe
forståelse for hvordan kjønnsdimensjoner kan reflekteres inn i faglige debatter og i relevante samtidsdebatter. Studenten evner å formulere seg forståelig. Studenten behersker i noen grad vitenskapelig referansepraksis, og følger de formelle kravene til oppgaven.

Publisert 6. aug. 2012 15:50