Pensum/læringskrav

Merknader

Bøker:

Pensum (merket med *) er bøker som enten kan lånes på biblioteket, eller kjøpes hos Akademika, Blindern. Noen av disse bøkene vil også inngå i pensumet på KFL 1020.

*Beauvoir, Simone de: Det annet kjønn, 2000 (1949). Oslo: Pax Forlag.

*Holst, Cathrine: Hva er feminisme? 2009. Oslo: Universitetsforlaget.

*Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen: Kjønnsforskning. En grunnbok, 2006. Oslo: Universitetsforlaget.

*Mortensen, Ellen m.fl.: Kjønnsteori, 2008. Gyldendal Norsk Forlag. s. 194-198.

Lenker

Artikler med lenker er kun tilgjengelige via UiO-serveren.

Kompendier

Resten av pensum fås i kompendium som selges i Kopiutsalget i underetasjen på Akademika, Blindern.

Pensum

*Beauvoir, Simone de: Det annet kjønn, (1949) 2000. Oslo. Pax. s. 33-48.

Birkelund, Gun Elisabeth: "Klasse og kjønn" i Dahlgren, Kenneth og Jørn Ljunggren (red.):  Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  2010. Oslo, Universitetsforlaget. s. 58-71.

Bjørnholt, Margunn: "Den norske likedelingsmodellen – fra samfunnskritikk til hegemonisk styringsmodell", Sosiologi i dag, 2010 vol. 40 nr. 1-2, s. 35-56. Lenke.

Blom, Ida: "Brudd og kontinuitet. 1950 mot årtusenskiftet" i Ida Blom og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, 1999. Cappelen Akademisk Forlag. s 299-344.

Blom, Ida: "Samhold skaper styrke – sosialisme og kvinnebevegelse" i Ida Blom red: Kvinnehistorie bind II, 1992. Cappelen. s. 489-491, 494-499, 502-506.

*Bondevik, H. and L. M. Rustad: "Humanvitenskaplig kjønnsforskning" i Lorentzen, Jørgen og Wenche Mühleisen (red.): Kjønnsforskning. En grunnbok, 2008. Universitetsforlaget. s. 42-62.

Bonnevie, Margarete: "Ekteskap og arbeide" i Kari Skjønsberg (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1932/1974. Gyldendal Fakkel. s. 135-138, og s. 143-147.

Bredal, Anja: "Vold mot minoritetsjenter på sidelinjen" i Storberget, Knut (red. m.fl.): Bjørnen sover. Om vold i familien, 2007. Oslo: Aschehoug. s. 56-60.

Bråten, Beret intervjuer Walle, Thomas M.: "Pakistanske menn – styrt av etnisitet? " 2003. Kilden, Forskningsrådet. Lenke.

Bråten, Beret: " Ødelegger kjærligheten" i Storberget, Knut (red. m.fl.): Bjørnen sover. Om vold i familien, 2007. Oslo: Aschehoug. s.88-93.

Collett, Camilla: "Kvinden i litteraturen" i I. Indledning.: ” Fra de Stummes Leir. i Samlede verker. - Mindeudgave. 1913. Kristiania, Gyldendal. Bind 2 s. 376-387. lenke.

Condorcet, Marquis de: Om kvinners adgang til borgerrett, 1790. s. 1-3.

Ellingsæter, Anne-Lise i Engelstad, Fredrik (red.): Om makt. Teori og kritikk, 1999. Oslo: Ad Notam Gyldendal. "Patriarkatet. Teori og kritikk" s. 151-173.

*Eng, Heidi: "Homo- og queerforskning" i Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen: Kjønnsforskning. En grunnbok, 2006. Universitetsforlaget, Oslo. s. 136-148.

Engelstad, Irene: "Innledning" i Irene Engelstad (red.) Ut av det lukkete rommet. Oslo: Pax Bibliotek 1975. s. 7-16.

Firestone, Shulamit: Kjønnenes dialektikk, 1973. Oslo: Gyldendal. s. 9-21.

Freud, Sigmund: Utdrag fra "Fem forelesninger om psykoanalyse" (1909), i Freud: PSYKOANALYSEN slik den var – og slik den ble. Oslo, Cappelen 1985 s. 49-51 og s. 82-85

Gilligan, Carol: "Oppfatninger av selvet og moral” i Carol Gilligan Med en annen stemme. Psykologisk teori og kvinners utvikling, 1982 (2002). Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 93-133 (30 sider).

Gouges Olympe de: "Kvinnerettighetserklæringen (1791)" i Wiestad, Else (red.): De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år, 1994. Oslo: Emilia. s. 143-144. lenke.

*Gressgard, Randi, Jegersted, Kari og Sissel Rosland: "Postkolonial teori, svart feminisme og antropologi" i Mortensen, Ellen m.fl.: Kjønnsteori, 2008. Gyldendal Norsk Forlag. s. 194-198.

Grønseth, Erik: "Vår tids krav til familien" i Grønseth, Erik: Familie, seksualitet og samfunn, Pax, Oslo. s. 55-59, s. 74-75.

*Halsaa, Beatrice: "Kvinneforskning" og "Fra kvinneforskning til kvinne- og kjønnsforskning" i Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen: Kjønnsforskning. En grunnbok, 2006. Oslo: Universitetsforlaget. kap 2.1 og 2.2, s. 95-120.

Halsaa, Beatrice: "Variasjoner over et tema. Feminisme som teori»  i Holter, Harriet (red.): Hun og han. Kjønn i forskning og politikk, 1996. Oslo: Pax. s.141-194.

Hansteen, Aasta: "Strøtanker" i Skjønsberg, Kari (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1878/1974. Gyldendal Fakkel, Oslo. s. 22-25.

Hellesund, Tone: "Lesbisk, skeiv eller bare kjedelig? Den norske peppermø 1870-1940" i Brantsæter, Marianne C. m.fl. (red.): Norsk homoforskning, 2001. Oslo: Universitetsforlaget. s. 141-166.

*Holst, Cathrine: “Kjønnsanalyse," "Feminismens historie," "Hva er politikk?" og ”Feminisme og vitenskap” i: Hva er feminisme?, 2009. Oslo: Universitetsforlaget. kap 1, 2, 4 og 5 . s. 14-44,  s. 45-72, s. 108-131 og s. 131-139.

Holter, Harriet: "Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikker" i Støren, Thordis og Tone Schou Wetlesen (red): Kvinnekunnskap, 1976. Oslo: Gyldendal. s. 278-296.

Holter, Øystein Gullvåg: Menn, Aschehoug, 1989. Oslo "Mannsrolleutvalgets forord"; "Forfatterens forord"; de første sidene av "Fra anklage til utfordring" utdrag fra "Makten og arbeidet".  s. 7-25 og s. 255-262.

hooks, bell (Watkins, Gloria): "Black Women: Shaping Feminist Theories" i bell hooks Feminist theory. From margin to center, 1984/ 2000. London: Pluto Press. 1-17. Lenke.

Haavind, Hanne: "Den uskyldige makten" i Kjerringråd 1977 nr. 3 s. 14-20.

Haavind, Hanne: "Det tosidige likestillingsprosjektet: Hva er det som skjer, og hvordan blir forståelsen formet? " Tidsskrift for kjønnsforskning 2008. (4). s. 59-79.

Iversen, Irene: "Sedelighetsfeiden i 1880-årene" i Vogt, Kari m.fl.: Kvinnenes kulturhistorie bind 2, Universitetsforlaget. s. 57, 59-64.

Jonassen, Wenche: " Kvinner med minoritetsbakgrunn. Kultur eller klasse?" i Storberget, Knut (red. m.fl.): Bjørnen sover. Om vold i familien, 2007. Oslo: Aschehoug. s. 51-55.

Kollontaj, Alexandra: "Selvbiografien til en seksuelt emansipert kvinnelig kommunist" i Revolusjon og kjærlighet, (1923) 1977. Oslo: Pax. s. 106-116.

Kristiansen, Jan Erik og Sandnes, Toril: «Dette er Kari og Ola. Kvinner og menn i Norge" i 2010. Statistisk sentralbyrå. ISBN: 978-82-537-7752-8. Lenke.

Krog, Gina. “Noen ord om kvinnesakens utvikling og nærmeste oppgaver i vårt land  (1884)”. i Skjønsberg, Kari (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1974. Gyldendal Fakkel, Oslo. s. 38-59. Leveres ut på forelesningen.

Leira, Arnlaug : "Kjønn - et sosialt kjennetegn?" i Fredrik Engelstad (red.): Kunnskap og refleksjon, 2000. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. s. 123-130. Lenke.

*Lorentzen, Jørgen: "Forskning på menn og maskuliniteter" " i Jørgen Lorentzen og Wenche Mühleisen: Kjønnsforskning. En grunnbok., 2006. Oslo: Universitetsforlaget. s. 121-135.

Mohanty, Chandra. T: "Introduction. Decolonization, Anticapitalist Critique, and Feminist Commitments" i Mohanty, Chandra. T.: Feminism without Borders.Decolonizing theory, practicing solidarity, 2003. Durham & London, Duke University Press. s 1-9.

Møller, Katti Anker: "Moderskapets frigjørelse" i Kari Skjønsberg (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1915/1974/1999. Tano Aschehoug. (Gjenopptrykket i Ebbestad Hansen (red.) Norsk tro og tanke. Oslo: Universitetsforlaget, 2001. s. 666-676.

Nagel, Anne Hilde: "Politiseringen av kjønn – et historisk perspektiv" i Raaum, Nina (red): Kjønn og politikk, 1995. Oslo: TANO. s. 31-51.

Nielsen, Harriet Bjerrum: "Feminisme og psykoanalyse", i Nytt norsk tidsskrift 2007 nr. 1 s. 36-46. Lenke

Nyhagen Predelli, Line: "Kjønn, religion og deltakelse: En case-studie av muslimske kvinner i Oslo" i Sosiologisk tidsskrift : 2003. s. 370-393. Lenke.

Pape, Hilde og Kari Stefansen: "Kvinnemishandling: Stort omfang, ingen klasseforskjell? " 2005. Kvinneforskning 2005 (1). s. 85-92.

Prieur, Annick: "Magt over eget liv: om unge indvandrere, patriarkalske familieformer og nordiske ligestillingsidealer" i Borchorst, Anette (red.): Kønsmagt under forandring, 2002. Hans Reitzlers Forlag, København. s. 149-167. Lenke.

Rosenbeck, Bente: "Kvinnelighet og seksualitet" i Blom, Ida, red.: Kvinnehistorie bind II, 1992. Cappelen. s. 410-419, 424-433.

Rudberg, M.: "Våt såpe - Kjærlighet og likestilling i unge jenters fortellinger»" i Fredrik Engelstad og Guro Ødegård: Ungdom, makt og mening, 2003. Oslo, Gyldendal Akademisk. s. 284-303.

Rønning, Anne Birgitte: "Harriet Taylor (1808-1858) og John Stuart Mill (1806-1873). Kvinnefrigjøring - for den enkeltes lykke, til samfunnets beste" i Linda M. Rustad og Hilde Bondevik (red.): Kjønnsperspektiver i filosofihistorien, 1999. Pax, Oslo. s. 185-200.

*Røthing, Åse og Helene Aarseth: "Kjønn og familie" i Lorentzen, Jørgen og Wenche Mühleisen (red.): Kjønnsforskning. En grunnbok, 2006. Universitetsforlaget, Oslo. s. 169-176.

Skard, Åse Gruda: "Kvinnesak tredje akt" i Skjønsberg, Kari (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1953/1974. Gyldendal, Oslo. s.167-169 og s.179-183.

Skilbrei May-Len: Dette er jo bare en husmorjobb» Ufaglærte kvinner i arbeidslivet. NOVA Rapport 17/03, 2003. s. 11-18 og 201-222. Lenke.

Skjørten, Kristin: "Hva er det med menn som slår?" i Storberget, Knut (red. m.fl.): Bjørnen sover. Om vold i familien, 2007. Oslo: Aschehoug. s. 84-87.

Skjørten, Kristin: "Kvinnemishandling - kunnskap og politikk.» Kvinneforskning 2004 (3). s. 63-75.

*Solbrække, Kari Nyheim: "Kjønn og arbeid" i Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.): Kjønnsforskning. En grunnbok, 2006. Universitetsforlaget, Oslo. s. 177-184

*Walle, Thomas. M.: "Kjønn og etnisitet" i Lorentzen, Jørgen og Wenche Mühleisen: Kjønnsforskning. En grunnbok, 2006. Oslo, Universitetsforlaget. s. 218-226.

Wittig, Monique: “One is not born a woman” i Carole Mccann & Kim Seung-Kyung Feminist Theory Reader. Local and global perspectives, 2003. New York: Routledge, s.  249-254. Lenke.

Wollstonecraft, Mary: "Betraktninger om den fornedrelse som av ulike årsaker rammer kvinner" i Rønning, Anne Holden og Toril Hanssen (red.): Feminismens klassikere, (1792) 1994. Oslo: Pax. s. 101-105, + noter s. 188.

Woolf, Virginia: "Yrker for kvinner" i Indiskresjoner og andre essays, (1942) 2002. Oslo: Pax. s. 113-118.

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle: "Kjønnsmakt i likestillingslandet." i Østerud, Øyvind; Engelstad Fredrik og Per Selle: Makten og demokratiet. En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen, Oslo, Gyldendal Akademisk 2003. s. 165-182

Aarseth, Helene: Fortellinger om kjønn, makt og kjærlighet.  Tidsskrift for kjønnsforskning 2008 (4). s. 80-88

Publisert 26. mai 2014 14:04 - Sist endret 13. aug. 2014 10:16