Eksamen og sensurveiledning høst 2018

1. Generelt:

Eksamensformen er mappeevaluering, se vedlegg for beskrivelse og oppgavetekster. Studentene skal levere to oppgaver på til sammen ti sider. De har fått veiledning om formelle og substansielle krav. Disse kravene har også vært vedlagt oppgavetekstene og gjort tilgjengelige på Canvas.

 

Lengde: Inspera opererer med antall ord og ikke sideantall. Det er viktig å ta hensyn til dette, da studentene har fått beskjed om antall sider. Her må vi vise rimelig fleksibilitet.

 

Vi forventer at studentene oppfyller grunnleggende referanseferdigheter, men mindre avvik er akseptable.

 

Vi har vektlagt at studentene skal øve seg på å skrive sammenhengende og drøftende tekster. Oppgaver der referat munner ut i selvstendige spørsmål eller drøfting kan aksepteres. Dersom hele oppgaven er rent referat, er det en svært svak oppgave, evt. ikke bestått. Synsing og ubegrunnede påstander er også tegn på en svak besvarelse.

 

Studentene har fått tett oppfølging underveis. De har mottatt skriftlig tilbakemelding fra både medstudenter og seminarlærer på begge oppgavene, og har også fått tilbud om en kort individuell veiledning med seminarleder. Siden dette er et introduksjonskurs med mange utfordrende tekster er det likevel viktig at bedømmelsen skjer med utgangspunkt i beskrivelsen for bestått på 1000-nivå (se vedlegg). Det kan ikke forventes at studentene skal ha samme grep og oversikt over de teoretiske tekstene som studenter på viderekomne emner

 

2. Om oppgavene:

 

2.1 Oppgavesett 1 a og b:

For å tilrettelegge for en prosessorientert skrivetrening, ble det første oppgavesettet ble delt ut tidlig. Studentene har hatt anledning til å revidere oppgavene, men det skal likevel tas hensyn til at den første oppgaven ble påbegynt såpass tidlig mht. perspektiv og analysenivået.  I bedømmingen av det første oppgavesett skal det vektlegges hvorvidt studenten har besvart de substansielle kravene, og evner å definere og analysere de sentrale begrepene oppgavene etterspør med utgangspunkt i ulike pensumtekster. Vi forventer m.a.o. at studentene redegjør for og/eller definerer henholdsvis ”feminismens historie” eller ”sosial kontroll” på en måte hvor hovedvekten av argumentasjonen bygger på pensumtekster.  Oppgaver som i hovedsak baserer seg på definisjoner funnet utenfor pensumet, slik som wikipedia, SNL osv., skal vurderes som ikke bestått.

 

 

2.2 Oppgavesett 2 a og b:

Oppgave 2 a)

Begrepet statsfeminisme er tema i flere pensumtekster. Begrepet og kritikken av statsfeminismen som prosjekt har vært gjennomgått og diskutert i undervisningen. Det forventes derfor at studentene er i stand til å benytte pensumtekstene i redegjørelse og drøfting. De sterkere oppgavene vil evne å trekke linjer til tekster og perspektiver fra ulike deler av pensumet, mens de svakere vil begrense seg til de som eksplisitt tematiserer statsfeminisme.

Oppgave 2b)

De svakere oppgavene er de som ikke evner å knytte #metoo til teoretiske perspektiver om kjønn og makt, eller som bare gjentar oppgaveteksten påstand uten belegg og drøfting. De sterkere besvarelsene vil være de som evner å drøfte hvordan #metoo representerer ulike nivåer og former for kjønnsmakt, og som også drøfter patriarkatsteorier. Oppgaver hvor det dagsaktuelle tar for stor plass, og hvor det ikke knyttes til teoretiske perspektiver skal vurderes som ikke bestått

 

3.0 Vedlegg:

 

3.1 Beskrivelse av karaktertrinnene for KFL 1010 Innføring i tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier:

http://www.uio.no/studier/emner/annet/skk/KFL1010/h12/Karakterbeskrivelse-1010.html

Studieprosessen, det vil si kunnskap om og arbeide med pensum, ligger til grunn for vurderingen. Generelt skal følgende tre kriterier være avgjørende:
Kunnskap;

forståelse og analytisk evne;

språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet

Vektingen av det enkelte kriterium vil være avhengig av oppgavetypen studenten stilles overfor. Det er den samlede vurderingen som fastsetter bestått/ikke-bestått slik at hvert enkelt kriterium ikke må ha samme prestasjonsnivå for å nå opp til bestått på prestasjonen totalt. Skjønn forutsettes brukt i enhver sammenheng.

1000-nivå

Bestått:
Innleveringen dokumenterer at kandidaten har arbeidet med pensumlitteratur, og evner å bruke dette til å besvare oppgaven. Studenten viser kunnskap om sentrale begrep og problemstillinger vedrørende kjønn, feminisme og likestilling. Kandidaten viser noe forståelse for hvordan kjønnsdimensjoner kan reflekteres inn i faglige debatter og i relevante samtidsdebatter. Studenten evner å formulere seg forståelig. Studenten behersker i noen grad vitenskapelig referansepraksis, og følger de formelle kravene til oppgaven.

 

3.1 Oppgavetekster h-18

 

Oppgavesett 1

 

KFL 1010 - Oppgave 1

 

Velg én av oppgavene:

 

a) Hva er feminisme? Finn eksempler på ulike forståelser og posisjoner i pensumtekstene og diskuter forskjeller og likheter mellom disse. Ta utgangspunkt i minst tre tekster fra undervisningsukene: Innføring og aktuelle temaer i kjønnsforskningsfeltet og Feminismens historie I, II og III.


 

 

b) «Sosial kontroll» er et begrep som på nytt har fått oppmerksomhet i samfunnsdebatten i forbindelse med de skamløse jentene og deres bidrag til debatten: boken Skamløs. På hvilken måte kan diskusjoner om «sosial kontroll» betraktes som noe nytt og samtidig noe med lange linjer i den feministiske historien? Ta utgangspunkt i minst tre tekster fra undervisningsukene: Innføring og aktuelle temaer i kjønnsforskningsfeltet og Feminismens historie I, II og III.

 

 

 

Retningslinjer for oppgave 1

Formelle krav:

-Følg tidsfrister (eget dokument utdelt og på fronter under oppgavetekster og frister)

 

-Oppgaveteksten og nummer må nevnes øverst i utkastet

-Lengde: Utkast min. 3 sider (endelig versjon 5 sider)

-Forside & litteraturliste i tillegg

-Font: Times New Roman
-Str.: 12 punkt
-Linjeavstand: 1,5
-Sett inn sidenummer

-Referansepraksis, detaljert beskrivelse:

http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/index.html

 

  •  

Substansielle krav:

Har jeg skrevet fullstendige setninger og avsnitt? (unngå lister og stikkord)

Har jeg svart på oppgaveteksten (hvordan tolker jeg oppgaven?) ?

Har jeg avgrenset oppgaven (i innledningen, hvilke tekster, hvilke perspektiver)?

Har jeg en problemstilling (din vinkling, men den må ligge innenfor oppgaveteksten)?

Har jeg definert oppgavens sentrale begreper?

Bruker jeg sitater når det er nødvendig og relevant?

Har jeg en god balanse mellom redegjørelse og drøfting? Tydeliggjør jeg skillet?

Har jeg belegg for det jeg skriver (unngå synsing)?

Har jeg en litteraturliste?

 

Oppgavesett 2:

 

KFL 1010 - Oppgave 2

 

Velg én av oppgavene:

a)        

Redegjør kort for forståelsen av statsfeminisme som fremmes i pensumlitteraturen. Hvilken kritikk kan rettes mot statsfeminismen som prosjekt? Ta utgangspunkt i minst tre pensumtekster.

b) 

Drøft hvorvidt #metoo-bevegelsen har bidratt til å aktualisere patriarkatsteoriene på nytt. Diskuter også om det finnes andre teorier i pensumlitteraturen som griper relasjonen mellom kjønn og makt som kan belyse andre sider ved #metoo-bevegelsen. Ta utgangspunkt i minst tre pensumtekster.

 

Retningslinjer for oppgave 2

Formelle krav:

-Følg tidsfrister (eget dokument utdelt og på fronter under oppgavetekster og frister)

-Oppgaveteksten og nummer må nevnes øverst i utkastet

-Lengde: Utkast min. 3 sider (endelig versjon 5 sider)

-Forside & litteraturliste i tillegg

-Font: Times New Roman
-Str.: 12 punkt
-Linjeavstand: 1,5
-Sett inn sidenummer

-Referansepraksis, detaljert beskrivelse:

http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/index.html

 

 

 

 

 

 

Publisert 10. des. 2018 15:16 - Sist endret 10. des. 2018 15:25