Gamle eksamensoppgaver KFL1020

Her finner dere noen av de gamle eksamensoppgavene for KFL1020. Vil dere se lengre tilbake i tid så gå inn på hvert enkelt semester så ligger de der.

Oppgave1KFL1020 v 2018

Oppgave  KFL1020 Hjemmeeksamen vår 2018

Eksamensoppgaver KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn,  vår 2018,

Eksamen Universitetet i Oslo

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Hjemmeeksamen

Varighet: 7. mai kl 11.00 - 11. mai kl 11.00

 

Besvarelsen skal være på ca 8 s â 450 ord. Totalt ca 3600 ord +/- 10%. Skrift pkt 12, 1.5 linjeavstand, times New Roman

Besvarelsen skal leveres som PDF.

Referanser i tillegg, det kan regnes som fusk dersom du ikke refererer riktig info om referanser

Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på besvarelsen, ikke navn!

 

 Besvar en av oppgavene:

 

1. Ta utgangspunkt i Hagemanns diskusjon av historien om Karine Jensdatter:

” ’Rygtet sagde Karine tilhørte begge Kiøn.’ Men for de fleste var det ingen grunn til å tvile på at Karine var en kvinne fordi hun oppførte seg som om hun var det ” (Gro Hagemann, ”Kjønn i historien” s. 38). Diskutér hvilke utfordringer som kan oppstå når man tilnærmer seg kjønn historisk. Benytt minst to ulike teoretiske perspektiver fra pensum.

   

 

Eller:

 

2. #metoo-kampanjen kan sies å være et uttrykk for forhold mellom makt og kjønn. Problematiser og drøft dette forholdet ved hjelp av minst toulike kjønnsteoretiske perspektiver fra pensum.

 

 

Eksamensoppgaver vår 2017:

Eksamensoppgaver KFL1020 vår 2017

Enten oppgave 1 eller 2:

1. Begrepsskillet mellom biologisk og sosialt kjønn (sexgender) er sentralt i feministisk teoriutvikling. Redegjør kort for hvordan skillet oppstod. Drøft deretter ulike forståelser og kritikker av skillet mellom biologisk og sosialt kjønn. Ta for deg minst tre av teoretikerne på pensum.

2.  Kroppen er utgangspunkt for teoriutvikling på kjønnsforskningsfeltet. Redegjør for hvordan minst tre teoretikere på pensum teoretiserer kroppen. Drøft deretter likheter og forskjeller mellom ulike teoretiske retninger som har tatt for seg det kroppslige.

 

Vår 2016: Eksamensoppgaver vår 2016

NB: Velg én av oppgavene. Si hvilken oppgave du besvarer og gjengi oppgaveteksten.

 

BOKMÅL:

 

Oppgave 1

 

Siden 1970-tallet har mange teoretikere innenfor postkolonial feminisme kritisert feminismen for å være hvit, middelklasse og vestlig. Ta utgangspunkt i to slike kritikker og drøft disse opp mot hverandre og andre tekster på pensum, og forklar hvordan de utfordrer vestlig feminisme.

Bruk minst 3 pensumtekster i besvarelsen din.

 

 

ELLER:

 

 

Oppgave 2:

 

Kroppslig erfaring av kjønn, seksualitet og identitet står sentralt i mye kjønnsteori. Velg tekster som tematiserer erfaring gjennom kroppen, og diskuter hvordan de bruker slike erfaringer til å si noe om ulike tilnærminger til spørsmålet om hva kjønn er.

Hvis du vil kan du bruke ett samfunnsrelevant eksempel for å illustrere drøftingsdelen. Bruk minst 3 pensumtekster i besvarelsen din.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 11. mars 2019 15:14 - Sist endret 11. mars 2019 15:16