Periodisk rapport 2011-13

Innledning

Periodiske emneevalueringer er en del av UiOs kvalitetssystem, og systembeskrivelsen for kvalitetssystemet gir mer utfyllende informasjon om evalueringene. Evalueringene skal dokumenteres i en periodisk emnerapport.

 

Grunnlagsmateriale for den periodiske emnerapporten

Emnebeskrivelsen for emnet. Statistikk over karakterer, frafall, klager (for eksempel FS-rapport 754.001). Tidligere periodiske emnerapporter for emnet. Tilsynssensorrapporter. Studenttilbakemeldinger/underveisevaluering av emnet. Deltakerevaluering og ev. andre læreres og administrativt ansattes vurdering av emnet.

Innhold i den periodiske emnerapporten

Rapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer:

 

1. Gi en vurdering av:

 • Pensum (innhold, omfang).

Pensum er omfattende, variert, og gir en god innføring i sentrale teorier og teoriutvikling i kjønnsforskningen, inkludert noe feministisk vitenskapskritikk. Det foregikk en større revisjon av pensum…

Det er tydelig at studentene har vanskeligheter med å komme seg gjennom alt pensumet. Det er derfor et spørsmål om det går an å gi utdrag av noen tekster istedenfor å inkludere hele. Dette kan imidlertid bli bedre når emnet strekkes mer over semesteret fom. våren 2015 (som er neste gang emnet skal gå).

 

 • Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver).

Det fungerer bra med ukentlige forelesninger og seminarer. På et såpass teoretisk emne kunne det være ønskelig med obligatorisk oppmøte ikke bare på seminarene, men også på forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter: Muntlige fremlegg i seminarene har varierende suksess. Studentene er stort sett så ferske ennå at de ikke greier å gå ut over referatformen, selv om detaljerte instruksjoner for presentasjoner gis ut i begynnelsen av semesteret. Det er likevel en hensiktsmessig aktivitet å fortsette med, all den tid de venner seg til å måtte formidle vanskelig teoretisk stoff til medstudenter.

Kvalifiseringsoppgave: Kvalifiseringsoppgaven midtveis var basert på en felles oppgavetekst. Oppgaven fungerer godt siden hver student får tilbakemelding fra seminarlærer, men det kunne være ønskelig med en innleveringsrunde til etter tilbakemeldingene, slik at studentene får øvd seg mer på å drøfte teoretiske tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger. Siden dette er et innføringsemne passer det at studentene får erfaring med hjemmeeksamen til slutt.

Alle gruppene gjorde en midtveisevaluering, hvis resultater ble diskutert og tatt opp i videre undervisning av emneansvarlig og seminarlærere. Emneansvarlig og seminarlærerne hadde for øvrig løpende og god kontakt gjennom semesteret, noe som var hjelpsomt med hensyn til nødvendige justeringer av seminaropplegget underveis.

 

 • Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek­ressurser m.m.).
 • Forelesningene foregår i auditorie i Sophus Bugges hus, og seminargruppene på møterom 420 på STK samt på Blindern. Det kan imidlertid vurderes om det bør være to seminargrupper istede for tre, da det erfaringsmessig de siste årene har vist seg å være nok kapasitet.

 

 • Eksamen (eksamensordning, vurderingsform).

 

 • 3-dagers hjemmeeksamen er etter vårt skjønn en egnet form for dette emnet, men vi skulle gjerne sett at den ble kombinert med en kvalifiseringsoppgave som bar mer preg av prosesskriving. Siden dette fortsatt er et innføringsemne er mange av studentene ferske, og mange trenger ytterligere veiledning for å lære å skrive gode akademiske oppgaver. Endringer satt i verk siden 2011, som omfattet skrivetrening i seminarene, har begrenset effekt. Sett i lys av tilbakemeldingene de gir hverandre på 1010 kunne evnen til å lese kritisk og gi hverandre konstruktiv kritikk oppmuntres og ytterligere forbedres på 1020.
 • Karakteren bestått/ikke bestått på kvalifiseringsoppgaven og bokstavkarakterer på hjemmeeksamen fungerer godt.
 •  

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen?

Læringsutbyttet i emnebeskrivelsen passer godt overens med resultatene etter eksamen.

 

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:

 

Undervisningsmeldt

Eksamensmeldt

Bestått

Ikke bestått

Ikke levert

 

2011:  62

44

43

1

 

 

2012:  51

38

37

 

1

 

2013:  60

34

32

1

1

 

 

Karakterfordeling:

Emnekode

A

B

C

D

E

F

2011:

4

8

22

8

1

1

2012:

5

11

15

3

3

0

2013:

2

5

9

12

4

1

 

 • Statistikk over karakterer, frafall og klager.
 • Det har vært et noe varierende antall undervisningsmeldte, og erfaringen de siste tre årene tilsier at mange ikke møter opp overhodet. Det er lite frafall fra kursstart til kursslutt, og lav strykprosent.
 • Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon.

I en av seminargruppene svarte studentene på siste kursdag at de syntes de hadde lært det som sto i emnebeskrivelsen. Tilbakemeldinger på emnet er at det har vært hektisk men bra.

 

 • Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet.

Vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger.

 

 • Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.

Emnet fungerer fint i emnegruppene sine som ett av to introduksjonsemner.

 

 • Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.

Emnet er riktig plassert med hensyn til nivå. Siden pensum er såpass omfattende og teoretisk utfordrende er det en stor forbedring at det kommer til å gå over et helt semester f.o.m. våren 2015.

 

 • Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.

Dette er et innføringsemne og det krever ingen obligatoriske forkunnskaper for ta dette emnet. Det teoretiske tankegodset er tøft for mange å komme inn i, men emnets struktur fungerer stort sett bra til å introdusere dem for de viktigste teoriene og teoretikerne.

 •  

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Etter undervisningsåret 2011 ble det lagt opp til skrivetrening i seminarene. Dette fortsatte i 2012 og 2013 (se punkt 5 nedenfor for forslag til forbedringer av dette).

 

 

5. Forslag til forbedringer.

Både emneansvarlig og seminarlærere under høsten 2013 er enige om at det ville være hensiktsmessig å utvide prosesskrivingen av kvalifiseringsoppgaven, og la studentene levere inn en revidert oppgave på bakgrunn av tilbakemeldingene de har fått av seminarlærerne, og helst også hverandre (jf. modell fra 1010). Siden 2011 har det vært lagt opp til skrivetrening i seminarene, men seminarlærerne er i tvil om hvor bra dette fungerer. Det virker som om studentene er mer motivert til å lære når noe står på spill, altså når de skal bedømmes formelt på en oppgave, enn når det er ”frivillig” (dog en del av seminaropplegget) å gjøre skriveøvelser. Mangel på evne til selvstendig drøfting av teoretiske tekster viste seg i eksamensoppgavene, så det ville være nyttig for dem å få øvd ytterligere på dette gjennom kvalifiseringsoppgaven.

Siden bolken med feministisk vitenskapskritikk nå er redusert til én uke er det mulig at den ikke fortjener navnet ”bolk” lenger, men bør omtales på en annen måte i emnebeskrivelsen.

 

Publisert 8. okt. 2015 13:10 - Sist endret 8. okt. 2015 13:12