Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

EMNET KFL2031 VIL ETTER VÅREN 2013 BLI NEDLAGT, MEN VIL BLI ERSTATTET AV ET NYTT EMNE SOM ER UNDER OPPRETTELSE!

 

Dette emnet handler om forholdet mellom feminisme, likestilling og etnisk mangfold. Innvandring fra ikke-vestlige land til Europa, og framveksten av urfolksbevegelser, har stilt etablerte oppfatninger av feminisme og likestilling på prøve. Forskjellige kvinnebevegelser, med forankring i majoritetsbefolkningen eller i minoritetsgrupper, mobiliserer og stiller krav om inkludering og respekt. Forskere har påpekt hvordan anerkjennelse og beskyttelse av etniske minoriteter kan medføre problemer for kvinner med minoritets-etnisk bakgrunn, og de har diskutert om det lar seg gjøre å forene feminisme og multikulturalisme. Myndighetene har likestilling mellom kjønn og integrering av etniske minoriteter som to sentrale målsettinger, men hvordan få det til? Hva betyr interseksjonalitet?
Hvordan har internasjonal migrasjon og etnisk mangfold påvirket kvinnebevegelser og likestillingspolitikk i Norge/Norden? Hvordan har kvinner med ulik etnisk bakgrunn organisert seg for å fremme sine interesser, og hvordan blir majoritetskvinnebevegelsen(r) utfordret av minoritetskvinnebevegelser? Hva er innholdet i den antirasistiske/postkoloniale kritikken av hvit, vestlig feminisme? Hva betyr "majoritet" og "minoritet", hvilke prosesser skaper disse kategoriene, og hva med hvithet? Er likestilling mulig i et flerkulturelt samfunn, eller er feminisme og multikulturalisme på kollisjonskurs?

Hva lærer du?

Undervisningen er delt i fire hoveddeler:
Den første delen gir en kort introduksjon til migrasjonsprosesser og Norge/Norden, og ser på betydningen av det flerkulturelle for framveksten av ulike kvinnebevegelser.
Den andre delen gir eksempler påpostkolonial kritikk av hvit, vestlig majoritetsfeminisme(r), og diskuterer hvordan majoritet og minoritetkonstrueres.
Den tredje delen fokuserer på internasjonal debatt om feminisme og multikulturalisme.
Den fjerde og siste bolken ser på hvordan myndighetene forholder seg til (kjønns)likestilling og integrering (av innvandrere).

Du skal:

 • opparbeide deg et generelt overblikk over migrasjon og etnisk mangfold i Norge
 • lære om framveksten av ulike kvinnebevegelser og kvinneorganisasjoner
 • få innsikt i antirasistisk og postkolonial kritikk av hvit, vestlig feminisme
 • opparbeide oversikt over sentrale problemstillinger i debatten om feminisme og likestilling i fler-etniske samfunn
 • trene deg i å drøfte konkrete problemstillinger om feminisme, likestilling og etnisk mangfold
 • utvikle evne til å reflektere rundt minoritets- og majoritetsposisjon
 • bli i stand til å kjenne igjen sentrale posisjoner i debatten om ulike feminismer, multikulturalisme og antirasisme
 • få innblikk i aktuelle debatter og virkemidler i norsk/nordisk politikk i krysningspunktet mellom kjønnslikestilling og inkludering av etniske minoriteter; interseksjonalitet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til feministisk teori generelt er en fordel. Studenten anbefales å ha 20 sp fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn, eller tilsvarende faglig bakgrunn.

Overlappende emner

Emnet kan inngå som et valgfritt emne i Bachelor og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier. Det kan også inngå i 40KFL gruppen, og som fritt emne andre program.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminar og et miniprosjekt, totalt 28-30 timer. Seminargruppene inkluderer trening og veiledning i skriftlig og muntlig framstilling, og studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om tema som dreier seg om emnets innhold.
Studentene skal underveis i emnet skrive et refleksjonsnotat som grunnlag for diskusjon.

Eksamen

Emnet har følgende obligatoriske krav (forutsetninger for å gå opptil eksamen):

 • Deltakelse ifølge obligatorisk frammøte
 • En presentasjon av pensum i henhold til spørsmål angitt av emnelærer. Teksten bestemmes i samråd med lærer og presenteres muntlig og/eller skriftlig på Fronter til fastsatt tid.
 • Et refleksjonsnotat (på 1 s.) som må inneholde en diskusjon av studentens læringsprosess og faglig utbytte. Notatene leveres på Fronter til lærer til fastsatt tid.
 • Et praktisk prosjektarbeid i gruppe. Prosjektopplegget utarbeides av emnelærer som også setter sammen prosjektgruppene. Arbeidet inngår i et samlet opplegg for undervisningen, og kan f.eks. innebære observasjon på et bestemt sted i en avgrenset tidsperiode, registrering av medieoppslag e.l. Studentene må følge det konkrete opplegget som utarbeides i den gruppen de er plassert i. Prosjektet skal resultere i et skriftlig notat på 2-4 sider og presenteres muntlig på seminaret. Både skriftlig og muntlig presentasjon inngår som en del av vurderingen til godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon, refleksjonsnotat samt prosjektoppgavem og fremleggelse av den skal være gjennomført og godkjent på forhånd før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Eksamen består av en 3 dagers hjemmeeksamen over oppgitt tema etter emnets slutt. Besvarelsen skal være på 6-8 sider (2300 tegn pr side (inkl. mellomrom), referanser i tillegg, skrift pkt. 12. 1,5 i linjeavstand.)

Karakter: Det benyttes bokstavkarakterer etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet 06-07
Periodisk evaluering av emnet 08-09
Periodisk rapport 2010-12

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk