Karakterbeskrivelser KFL2041

Eksamensform: semesteroppgave på 10-15 sider. Tema skal være godkjent av veileder.  Semesteroppgaven vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått.

To typer kriterier ligger til grunn for evalueringen, (A) allmenne kriterier og (B) særegne kriterier. Betydningen av (B) særegne kriterier er noe større enn vanlig, men (A) er avgjørende.

Allemenne kriterier:

- Kunnskap
- Forståelse og analytisk evne
- Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet

 

Særegne kriterier:

- Evne til å formulere et kjønnsperspektiv

- Kompetanse i fordypningsfaget

- Evne til å integrere kjønn og fordypningsfag

 

De særegne kriteriene henger sammen, og er alle viktige, men med særlig vekt på integreringsevnen. Semesteroppgaven skal demonstrere studentens evne til å arbeide med tverrfaglig kjønnsforskningsproblematikk på en måte som er god og relevant for fordypningsfaget. Semesteroppgaven leveres på slutten av en BA-utdanning, og kan sees som en tilnærming til MA-nivå. Derfor er studentens analytiske evne og evnen til å bruke ulike teoretiske perspektiver, metoder og analytiske tilnærminger viktig, men kravene er lavere enn på MA-nivå.

Det er den samlede vurderingen som fastsetter karakteren. Hvert enkelt kriterium må altså ikke ha samme karakter. Skjønn forutsettes brukt i enhver sammenheng.

 

A – Fremragende

Beste karakter. En fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne, og stor grad av selvstendighet.

Kunnskap:

 • Kandidaten har særdeles god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og meget god forståelse for emnets problemområde og tematikk.

 

 Fagforståelse, analytisk evne og kritisk refleksjon:

 • Kjønnsperspektiver og empirisk kunnskap anvendes sikkert, selvstendig og reflektert i drøftingen av eksamensoppgaven.
 • Besvarelsen skal kunne dokumentere svært gode analytisk evner, fremragende forståelse av ulike konsepter og teorier, samt høy grad av selvstendig og kritisk tenkning.

 

Formuleringsevne, relevansforståelse og bruk av referanser og kildehenvisninger:

 • Kandidaten viser fremragende formuleringsevne og analytisk innsikt, og kan uttrykke seg presist og stringent.
 • Kandidaten viser inngående forståelse av oppgavens innhold (betydning) og leverer en besvarelse som er relevant i forhold til så vel emnet som selve oppgaveformuleringen.
 • Besvarelsen har hyppig og korrekt bruk av referanser og kildehenvisninger.
 • Besvarelsen er velformulert og godt skrevet.

 

B – Meget god

Nest beste karakter. En meget god besvarelse. Kandidaten utviser god analytisk evne og høy grad av selvstendig tenkning.  


Kunnskap:

 • Kandidaten har meget god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og                                                                                                                                                                                       god  forståelse for emnets problemområde og tematikk.

 

Fagforståelse, analytisk evne og kritisk refleksjon:

 • Kjønnsperspektiver og empirisk kunnskap anvendes kritisk og reflektert i drøftingen av eksamensoppgaven.
 • Besvarelsen dokumenterer analytisk evner over gjennomsnittet, svært god forståelse av ulike konsepter og teorier, samt selvstendig og kritisk tenkning.

 

Formuleringsevne, relevansforståelse og bruk av referanser og kildehenvisninger:

 • Kandidaten har svært gode formuleringsevner og analytisk innsikt og kan utrykke seg presist og stringent.
 • Kandidaten viser svært god forståelse av oppgavens innhold (betydning) og leverer en besvarelse som er relevant i forhold til så vel emnet som selve oppgaveformuleringen.
 • Referanser og kildehenvisninger er flittig brukt i kandidatens besvarelse
 • Besvarelsen er velformulert og godt skrevet

 

 

C – God

En gjennomsnittlig karakter.  En jevnt god besvarelse som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser bra vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

 

Kunnskap:

 • Kandidaten har god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og                                                         ganske god  forståelse for emnets problemområde og tematikk.

 

Fagforståelse, analytisk evne og kritisk refleksjon:

 • Kjønnsperspektiver og empirisk kunnskap anvendes på en kompetent måte i drøftingen av eksamensoppgaven.
 • Besvarelsen dokumenterer analytiske evner, god forståelse av ulike konsepter og teorier, samt en rimelig grad av selvstendig tenking rundt de viktigste temaene i oppgaven.

 

Formuleringsevne, relevansforståelse og bruk av referanser og kildehenvisninger:

 • Kandidaten har gode formuleringsevner og analytisk innsikt og kan utrykke seg presist og stringent.
 • Kandidaten viser god forståelse av oppgavens innhold (betydning) og leverer en besvarelse som er relevant i forhold til så vel emnet som selve oppgaveformuleringen.
 • De viktigste referanser og kildehenvisninger er brukt i kandidatens besvarelse
 • Besvarelsen er velformulert.


D – Nokså god

En besvarelse under gjennomsnittet. Bevarelsen er akseptabel, men med vesentlige mangler. Kandidaten viser begrenset faglig innsikt og en heller begrenset evne til selvstendig tenking.

 

Kunnskap:

 • Kandidaten har begrenset oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og                                                         har begrenset forståelse for emnets problemområde og tematikk.

 

Fagforståelse, analytisk evne og kritisk refleksjon:

 • Kjønnsperspektiver og empirisk kunnskap er anvendt i drøftingen av eksamensoppgaven.
 • Besvarelsen er under gjennomsnittet og viser usikkerhet både når det gjelder analyse, forståelse av ulike konsepter og teorier, samt evne til selvstendig tenking.

 

Formuleringsevne, relevansforståelse og bruk av referanser og kildehenvisninger:

 • Kandidaten har akseptable formuleringsevner og analytisk innsikt
 • Kandidaten har en noe begrenset forståelse av oppgavens innhold (betydning) men leverer en besvarelse som er relevant i forhold til så vel emnet som selve oppgaveformuleringen.
 • Besvarelsen er preget av gjengivelse og i liten grad drøfting av teorier, begreper og empirisk kunnskap.
 • De viktigste referanser og kildehenvisninger er brukt i kandidatens besvarelse
 • Besvarelsen er upresis og preget av til dels feil begrepsbruk

 

E – Tilstrekkelig

Laveste bestått karakter. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravne, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kunnskap:

 • Kandidaten viser noe kunnskap om, men en svært mangelfull oversikt over, emnerelevant litteratur (pensum), og forståelsen for emnets og eksamensoppgavens problemområde og tematikk er svak.

 

Fagforståelse, analytisk evne og kritisk refleksjon:

 • Kjønnsperspektiver og empirisk kunnskap er til en viss grad anvendt i drøftingen av eksamensoppgaven.
 • Besvarelsen er viser noe forståelse av ulike konsepter og teorier. Argumentasjonen er overfladisk og/eller inkonsekvent og åpner for feiltolkinger.

 

Formuleringsevne, relevansforståelse og bruk av referanser og kildehenvisninger:

 • Kandidaten klarer til en viss grad å formulere sin kunnskap og sine meninger.
 • Kandidaten viser noe forståelse for oppgavens innhold og leverer en besvarelse med noe relevans i forhold til så vel emnet som selve oppgaveformuleringen.
 • Besvarelsen mangler, eller har svært få, referanser og kildehenvisninger.
 • Teksten er forståelig men inkonsekvent, men har sekvenser med sammenblandet eller selvmotsigende argumentasjon.

 

F – Ikke bestått

En prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kunnskap:

 • Kandidaten klarer ikke å dokumentere nok kunnskap om emnerelevant litteratur (pensum), og har store hull i sin forståelse av emnets problemområde og tematikk.

 

Fagforståelse, analytisk evne og kritisk refleksjon:

 • Kandidaten klarer hverken å presentere eller diskutere Kjønnsperspektiver eller empirisk kunnskap på en tilfredsstillende måte.
 • Kandidaten viser manglende (ingen) evne når det gjelder kritisk refleksjon av ulike konsepter og teorier som finnes i pensum.

 

 

Formuleringsevne, relevansforståelse og bruk av referanser og kildehenvisninger:

 • Kandidaten klarer ikke å formulere sin kunnskap og sine meninger på en tilstrekkelig måte.
 • Besvarelsen er forvirrende eller uforståelig.  
 • Besvarelsen mangler relevans til oppgaven.
 • Referanser og kildehenvisninger mangler eller er helt irrelevante

 

 

Publisert 22. jan. 2013 16:53 - Sist endret 22. jan. 2013 16:55