Pensum/læringskrav

Merknader

Bøker:

Pensum (merket med *) er bøker som enten kan lånes på biblioteket eller kjøpes i Akademika bokhandel på Blindern.

 

* Nielsen, Harriet Bjerrum (red.) (2014): Forskjeller i klassen. Oslo: Universitetsforlaget

* Thorne, Barrie (1993): Gender Play. Buckingham: Open University Press

* Maccoby,  Eleanor E. (1998): The two sexes. Cambridge: Harvard University Press

*Prieur, Annick. (2004): Balansekunstnere: betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge. Oslo: Pax. Pp. 23-79. (57 s) (tekst vil bli delt ut)

NB: Utenlandske bøker blir vesentlig billigere hvis de kjøpes f.eks. på amazon.com - men da må man være ute i god tid.

Kompendier

Artikler uten noe merke finnes i kompendiet som kjøpes i Kopiutsalget i underetasjen på Akademika, Blindern.

Lenker

Artikler merket med # lastes ned fra nettet (klikk på blå lenke). NB: Lenkene er kun tilgjengelige via UiO-serveren.

Pensum

1. Introduksjon til emnet: i skjæringspunktet mellom barne/ungdoms- og kjønnsforskning (39 sider)

Frønes, Ivar (2013): Å forstå sosialisering. Oslo: Gyldendal Akademisk, s.124-146 (23 s)

Halldén, Gunilla (2007): Den moderne barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: Carlssons. Kap.2, pp. 25-40. (16 s)

 

 

 

2. Kjønnsosialisering: diskurs, samhandling, identitet, utvikling? (59 sider)

Berentzen, Sigurd (1979): "Et samhandlingsperspektiv på studiet av barn". Tidsskrift for samfunnsforskning, 5-6: 393-414. (21 s)

Hauge, Mona-Iren (2003): "Jenter i virvelvind. Konstruksjoner av kjønn, alder og etnisitet blant jenter i 12-14-årsalderen".  Kvinneforskning, 3:32-43 (11 s)

Nielsen, Harriet Bjerrum (1990): "Kønssocialisering i et utviklingspsykologisk perspektiv". Agrippa, 12(1),13- 27 (15 s.)

Nielsen, Harriet Bjerrum & Monica Rudberg (1989): Historien om jenter og gutter. Kjønnsosialisering i et utviklingspsykologisk perspektiv. Kap.12, s.164-173 (12 s.)

 

3. Kjønn og biologi (82 sider) NY 84 sider

Hines, Melissa (2004): Brain Gender. New York: Oxford University Press. Chapter 1. Pp.1-19. (19 s )

*Maccoby, Eleanor E. (1998): The Two Sexes: Growing up apart, coming together. Harvard University Press. Pp. 1-31, 89-117 + noter pp.317-318, 321-324. (63 s)

 

Eliot, Lisa (2009): Girl Brain, Boy Brain? 2 s. . Scientific American 

 

4. Kjønn og jevnalderkultur ( 99 sider)

*Thorne, Barrie Thorne (1993): Gender Play. Buckingham: Open University Press. Chapter 4, 5 & deler av 6. Pp. 49-96) (47 s.)          

#Rysst, Mari (2005): "Det koster å være kul. Om tweenagers opplevelse av tilhørighet i en flerkulturell setting i Oslo". Tidsskrift for ungdomsforskning, 5 (2): 5-26. (20 s) Lenke.

#Eriksen, Ingunn Marie & Selma Therese Lyng (2016): "Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas". Gender and Education, DOI: 10.1080/09540253.2016.1214691. Lenke  

 

5. Er skolen for jenter eller gutter? (129 sider)

*Nielsen, Harriet Bjerrum (red) (2014): Forskjeller i klassen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1, 2, 3, 4, 5, 6 (s.11-135) (124 s.)

 

6. FELTARBEID

 

7. Skole, etnisitet og sosial bakgrunn  (132 sider)

Lidén, Hilde (2001): "Underforstått likhet. Skolens håndtering av forskjeller i et flerkulturelt samfunn." In M.Lien, H. Lidén & H.Vike.: Likhetens paradokser: antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. Oslo, Universitetsforlaget. (18 s)

*Prieur, Annick. (2004): Balansekunstnere: betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge. Oslo: Pax. Pp. 23-79. (57 s)

*Nielsen, Harriet Bjerrum (red) (2014): Forskjeller i klassen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.8, 9, 10 (s.152-207) (53 s.)

 Røthing, Åse (2016). Normkritiske perspektiver og mangfoldskompetanse. Bedre Skole nr. 3. (s. 33-37) 5s

 

 

8. Familieorganisering og kjønnssosialisering (42 sider)

Chodorow, Nancy (1971/1989): "Being and Doing. A Cross-Cultural Examination of the Socialization of Males and Females". In N.Chodorow: Feminism and psychoanalytic theory. New Haven, Conn.: Yale University  Press. Chapter 1, pp: 23-44 + noter pp.224-228. (26 s)

Solberg, Anne (1997): "Negotiating Childhood: Changing Constructions of Age for Norwegian Children". In James, Allison & Alan Prout (eds.): Constructing and Reconstructing Childhood. London and New York: Routledge/Falmer. Pp. 126-144. (17 sider)

Aarseth, Helene (2008): "Samstemt selvskaping: Nye fedre i ny økonomi". Tidsskrift for kjønnsforskning,  2: 4-21. (16 s).

 

9. Ungdomfase og kjønn (71 sider)   minus 14 sider NY 57s

Montgomery, Heather  (2009): An introduction to childhood: anthropological perspectives on children's lives. Chichester: Wiley-Blackwell. Chapter 8, pp. 201-232. (31 s)

#Haavind, Hanne (2003): "Masculinity by rule-breaking: cultural constestations in the transitional move frombeing a child to being a young male. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 11(2) 89-100. (12 s) Lenke.

Røthing, Åse og Stine Helena Bang Svendsen (2009): Seksualitet i skolen. Cappelen Akademisk forlag. Kap.5 91-104. (14 s).

 

 

10. Ungdom, modernitet, senmodernitet  (94s)

Illeris, Knud et al. (2009): Ungdomsliv. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kap.1+2+9, pp. 23-55, 181-198) (49 s)

#Hegna, Ødegård, Strandbu (2013): ”En ’sykt seriøs’ ungdomsgenerasjon? Tidsskrift for norsk psykologforening, 50 (4): 374-377  (4 s). Lenke:

Vogt, Kristoffer (2017); Vår utålmodighet med ungdom Tidskrift for Samfunnsforskning årgang, 58 (1),  s 105-119  (s15)  Lenke:

 

11. Kjønn, kropp og seksualitet (88 sider)

Ambjörnsson, Fanny (2004):  I en klass för sig. Stockholm: Ordfront. Kap.4, s.140-183 (44 s)

#Nielsen, Harriet Bjerrum & Monica Rudberg (2007): "Fun in Gender—Youth and Sexuality, Class and Generation". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 15 (2-3): 100-113. (14 s) Lenke

NY! Helseth, Hannah (2010). Generasjon sex. Manifest forlag, Kap 5 , s 131-161 (s 30)  (veldig små sider så i praksis utgjør dette ikke mer enn 15 sider)

NY! Bile, Amina, Sofia N Srour & Nancy Herz (2017), “Hva vi snakker om når vi snakker om sosial kontroll”, Skamløs, Gyldendal. (s. 10-15) (5s)

I alt 819s

 

 

Publisert 15. des. 2017 00:00 - Sist endret 15. des. 2017 13:27