Periodisk evaluering 09-10

PERIODISK EMNERAPPORT KFL4010 Feministisk vitenskapsteori 2009-2010

 

Ved emneansvarlig Hilde Bondevik. Godkjent av undervisningsleder Øystein Gullvåg Holter.

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen.

Ingen avvik.

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

2009:

4 stud undervisningsmeldt, 4 stud eksamensmeldt, 4 stk møtt til eksamen.

A: 0 stk

B: 3 stk

C: 0 stk

D: 1 stk

E: 0 stk

F: 0 stk

 

2010: 4 stud undervisningsmeldt, 2 stud eksamensmeldt, 2 stud møtt til eksamen.

A: 1 stk

B: 0 stk

C: 1 stk

D: 0 stk

E: 0 stk

F: 0 stk

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Emnet ble samkjørt på BA og MA nivå, noe som gir noen ekstra utfordringer for både studenter og lærer. Hovederfaringene er gode. Det er viktig at lærer har et gjennomtenkt forhold til dette i starten, og kommuniserer tydelig særlig med MA-studentene.

 

Oppmøtet har stort sett vært godt fra de MA-studentene som fulgte emnet. Det var noe sammenfall med annen undervisning/feltarbeid for studentene, noe som hindret oppmøte hver gang. Studentene virket svært interesserte og spilte en konstruktiv rolle i undervisningen. Forholdet mellom forelesning (ca 1 time), forberedte studentinnlegg (BA)/miniforelesning (MA) og diskusjon (ca 2 timer) har fungert bra – sett både fra lærers og de fleste studentene sider. Det ble foretatt en midtveis muntlig evaluering i tillegg til en avsluttende evaluering, og studentene virker i hovedsak svært godt fornøyde med pensum og opplegg.

 

MA-studentene var fornøyd med emnets eksamensform.

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Det var noe rot med kompendier og bøker. Dette ble fulgt opp av studieadministrasjon og lærer, bla med utdeling av kopier og tilrettelegging.

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?   

Å ha et gjennomtenkt forhold mellom BA- og MA-nivå samt kommunisere godt med MA-studentene. Innspill fra tidligere evalueringer er i det store og hele fulgt opp. Pensum ble noe revidert i forhold til tidligere, og har fungert svært bra.

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

En fortsatt kontinuerlig gjennomtenkning  og oppdatering av pensum er nødvendig. Det vil særlig være viktig å få flere nyere tekster inn på pensum. For MA-studentene er pensum tilpasset nivå.

 

 

 

 

Publisert 26. feb. 2013 14:58