Periodisk rapport 08

PERIODISK EMNERAPPORT KFL4010 Feministisk vitenskapsteori  08

v/professor Jorunn Økland

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Ingen avvik.

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

5 studenter oppmeldt. 4 levert til eksamen, en med legeattest. Karakterfordeling: A: 1 stk, C: 4 stk.

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Emnet var nytt vårsemesteret 2008. Det ble godkjent høsten 2007, så senteret hadde liten tid til å markedsføre emnet. Men i forarbeidet med emnet ble det arbeidet systematisk for at emnet skulle godkjennes av så mange relevante Master-programmer som mulig. Dette grundige arbeidet gav god uttelling i form av mange påmeldte på veldig kort varsel (siden emnet nettopp var godkjent).

STK hadde mulighet til å trekke inn også en annen lærer i tillegg til emneansvarlig i veiledningen av oppgavene, slik at opplegget til en viss grad var tilpasset studentenes disiplinære bakgrunn.

Flere av studentene har uttrykt at de har hatt nytte av de bredere vitenskapsteoretiske perspektivene emnet bevisstgjorte dem på også innenfor de andre delene av sine Masterstudier.

Vi gleder oss over disse positive trekkene, og vil ha dem i bakhodet i vår videre forbedring av emnet.

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Det var noen av studentene som hadde veldig dårlig frammøte til fellesforelesninger med Bachelor-studentene, til gruppemøter med de andre Masterstudentene, og til oppgave-veiledning. Ettersom også vurderingsformen til dette emnet er en semesteroppgave skrevet innen et område valgt i samråd med faglærer (pluss en miniforelesning for de andre studentene om en av pensumtekstene), er emneansvarlig noe bekymret for at ikke hele fellespensum ble lært like grundig.

Det ble også et større problem på dette emnet enn på andre emner at forskjellen i forkunnskaper var enorm. Dette er et problem det er vanskelig å følge opp uten at man krever spesielle forkunnskaper. Men det var ikke nødvendigvis studenter med allerede godkjente kjønnsforskningsemner som hadde det største forspranget, så å sette som krav at man allerede har en kjønnsforskningsmodul fra Bachelor-nivået vil ikke nødvendigvis hjelpe.

Det å inkludere Master-studentenes mini-forelesninger i fellesundervisningen med Bachelor-studentene var i utgangspunktet en god idé. Men Bachelor-studentene mislikte at det ble brukt tid på tekster som kun var pensum på Master-nivå og altså ikke for dem. Tanken var å benytte Master-presentasjonene som en ekstra ressurs: at dette var noe vanskeligere tekster og bakgrunnsmateriale som også Bachelor-studentene ville ha nytte av å få servert på en ferdig fordøyd måte, men de følte istedet at disse presentasjonene tok tid fra “deres” pensumtekster. Dette må gjennomtenkes på nytt, for eksempel ved at Masterstudentene heller presenterer tekster fra fellespensumet med Bachelor-studentene.

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?   

Emnet var nytt vårsemesteret 2008. Det ble godkjent høsten 2007. Hovedfokuset våren 2008 har derfor vært å få emnet opp og gå på en mest mulig tilfredsstillende måte.

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Vi vurderer nå å endre vurderingsform, evt. legge inn flere vurderingsformer. Det kan enten arrangeres muntlig eksamen i tillegg til oppgaven, eller alternativt kan man gå over til mappe-evaluering, der mini-forelesningen og den eksisterende oppgaven inngår sammen med f.eks. små referater av andre pensumtekster.

La miniforelesningene i plenum i større grad hentes fra pensumet alle har felles.

 

Publisert 26. feb. 2013 15:10