Periodisk emnerapport KFL4032 Seksualitetsstudier og kjønn høst 2007, emneansvarlig Wencke Mühleisen.

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Ingen avvik fra emneplan.

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

Høst 07 Eks meldt: 3 stk, Bestått: 3 stk
Karakterfordeling: A: 1, B: 1, C: 1.

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Studentevalueringene på grunnlag av spørreskjemaer har vist svært positive tilbakemeldinger på emnet. Studentene har særlig lagt vekt på at kombinasjonen av forelesninger med aktive diskusjoner, muntlige og skriftlige øvelser i seminarene, er vellykket. Personlig veiledning til oppgaveskriving ble framhevet som en ekstra kvalitet. Fra administrativt hold er tilbakemeldingen at emnet har vært velfungerende og samarbeidet mellom lærere og administrasjon har vært bra.

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Det er ingen indikasjoner på sviktende kvalitet i undervisningen, verken fra studenter, lærere eller administrasjonen. Det er imidlertid en pedagogisk utfordring å tilrettelegge undervisningen i forhold til stor spredning på nivå og forkunnskaper.

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?

Pensum og undervisningsinnhold er utviklet med et tillegg i pensum for å imøtekomme masternivået i emnet.
Lærerne har lagt vekt på å utvikle øvelser for gruppesamtaler, debatt, diskusjoner og muntlige framlegg i seminardelen som krever aktiv innsats og fremmer kunnskapstilegnelsen. Vi mener at det er grunnlaget for at mange studenter fulgte undervisning og leverte til eksamen.

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Emnet er kun gitt et semester, men vi foreslår å øke andelen forelesningstimer i forhold til seminardelen for å imøtekomme variasjonen i forkunnskaper hos studentene. Tilbakemeldingen fra studentene tyder på at de ønsker mer forlesningstid til fordypning i emnets teoretiske perspektiver. Dette bør imidlertid ikke gå på bekostning av studentaktiviserende øvelsene i seminarene.

Publisert 5. feb. 2008 15:30 - Sist endret 5. feb. 2008 15:51