Eksamen 2012

 

Eksamensform på KFL4032 er en semesteroppgave på 10 sider (2300 tegn pr side, referanser i tillegg) som leveres til en fastsatt frist i slutten av kurset. I tillegg skal det i løpet av emnet innleveres et refleksjonsnotat over 2-3 tekster på pensum til fastsatt tid. Kravet for å kunne gå opp til eksamen er at dette notatet er levert og godkjent til en fastsatt tid på forhånd.

Karakterform: Det benyttes bokstavkarakterer etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Informasjon om eksamen

Innleveringsfrist: Innen 12. november kl. 14:00 i egen mappe på Fronter merket eksamen

 

Du skal besvare enten oppgave 1 eller oppgave 2!

 

1. Rundt 90 000 norske barn bor i dag sammen med steforeldre, sammenlignet med vel 29 000 i 1989. Hvordan kan stefamilien utfordre synet på familie og foreldreskap? Bruk 2-3 tekster på pensum med sentrale begrep som biopolitikk, heteronormativitet og performativitet for å utdype dette.

 

2. Gjør rede for sentrale trekk ved Judith Halberstams tekst Female masculinity. Drøft deretter kritisk denne teksten sammen med Geir Gulliksens påstand i essayet Se min kjole: "Er det slik at en kvinne bare tjener på å ta til seg det mannlige, mens en mann svekkes ved å bli tilført det vi tenker på som kvinnelige?”. Bruk eventuelt også andre teoretikere fra pensum for å utforske denne påstanden.

Publisert 19. sep. 2012 08:52