Pensum/læringskrav

Bøker

Pensum (merket med *) er bøker som enten kan lånes på biblioteket, eller kjøpes hos Akademika, amazon.com og AbeBooks.com. Resten av artiklene finnes i kompendium som kjøpes på Akademika.

*Hellesund, Tone : Kapitler fra singellivets historie, 2003. Oslo: Universitetsforlaget .

*Mühleisen, Wencke m.fl. (red) : Norske seksualiteter, 2009. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.

*Foucault, Michel : Seksualitetens historie I: Viljen til viten, 2001. Exil forlag. 198 s.

Kompendier

Resten av pensum fåes i kompendium eller gjøres tilgjengelig via web-lenker/eller som pdf. fil. på fronter Kompendier er til salgs i Kopiutsalget i undertasjen på Akademika, Blindern. Lenkene er tilgjengelige via UiO-serveren.

1. Introduksjon om seksualitetsstudier og kjønn. Begrepene kjønn og seksualitet – hvordan henger de sammen?

*Mühleisen, Wencke, Røthing, Åse, Svendsen, Stine Helena: "Norske seksualiteter – en innledning" i Mühleisen, Wencke mfl. (red) : Norske seksualiteter, 2009. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. S 11-34.

Ingraham, Chrys : "The Heterosexual Imaginary: Feminist Sociology and Theories of Gender" i Seidman, Steven (ed): Queer Theory/Sociology, 1996. Cambridge: Blackwell Publishers .

Laqueur, Thomas : "Of Language and the Flesh" i Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, 1990. Cambridge, Mass. and London, Harvard University Press. 24.s.

2. Tilnærming til seksualitet i kjønnsforskningen

Egeland, Cathrine og Kari Jegersted: Diskursiv tilnærming . I Mortensen, Ellen, Cathrine Egleand, Kari Jegerstedt m.fl : Kjønnsteori, 2008. Oslo: Gyldendal. s. 70-73.

Pedersen, Willy: "Seksualiteter" i Pedersen, Willy: Nye seksualiteter, 2005. Oslo: Universitetsforlaget . kap.1, fra s.16-44.

Pedersen, Willy : "Skeive liv" i Pedersen, Willy : Nye seksualiteter, 2005. Oslo: Universitetsforlaget . Kap. 8, s. 225-254.

*Hellesund, Tone : Kapitler fra singellivets historie, 2003. Oslo: Universitetsforlaget . s.9-30, 139-178 .

3. Queerforskning: Identitet, kropp, seksualitet og politikk

Bech, Henning : Kvinder og mænd, 2005. København: Hans Reitzels Forlag . s. 150-157.

Halberstam, Judith : Female Masculinity, 1998. London: Duke University Press . kap. 8.

Søndergaard, Dorthe Marie: "Introduktion til Feministiske tænkere" i Søndergaard D.M. (red.): : Feministiske tænkere: En tekstsamling, 2007. Hans Reitzels Forlag. s.7-14.

Gulliksen, Geir: Se min kjole , Samtiden, Oslo: Aschehoug. lenke.

Rosenberg, Tiina:" Queerfeminisme. Introduktion" i Søndergaard D.M. (red.): Feministiske tænkere. En tekstsamling, 2007. Hans Reitzels Forlag. s. 15-26 Blir delt ut i timen.

4. Judith Butlers queer feministisk forskning

Kari Jegersted: Judith Butler i I Mortensen, Ellen, Cathrine Egleand, Kari Jegerstedt m.fl: Kjønnsteori, 2008. Oslo: Gyldendal. s. 74-85.

Butler, Judith: "Preface" i Butler, Judith: Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity , 1999. Routledge. ISBN: 0415924995.

Butler, Judith : "Subversiva kroppsakter" i Larsson, Lisbeth (red) : Feminismer, 1996. Lund: Studentlitteratur . 29 s..

Andersen, Unn Conradi, "Å spille sitt kjønn" : Har vi henne nå? Kvinnelige forfatterskap & mediene, 2009. s. 53-75.

5. Ulike seksualitetspraksiser

*Røthing, Åse, Svendsen, Stine Helena: "Norske seksualiteter i skolen", Danielsen Hilde, Mühleisen, Wencke: "Statens oppskrift på parseksualiteten" og Folgerø, Tor, Hellesund, Tone: "Transseksualitet på norsk. Heteronormering av kjønn og hverdagsliv" i Mühlesien, Wencke mfl. (red) : Norske seksualiteter, 2009. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. s 59-76, 79-97, 99-118.

Wøldike, Morten Emmerik : Piger bliver ikke lykkelige af analsex. , 2009. Københavns Universitet. Senter for seksualitetsforskning. Kap 1 s. 9-23.

6.Seksuelle representasjoner og spørsmål om undertrykking

*Andersen, Arnfinn J: "Det norske seksuelle medborgerskap." i Mühleisen, Wencke mfl. (red) : Norske seksualiteter, 2009. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. s 121-136.

Andersen, Arnfinn J: Fra heteronormativitet til mangfoldig lystfellesskap. Initmitetens endrede organisering i: Tidsskrift for kjønnsforskning , 1/2011. Oslo: Universitetsforlaget. . s. 3-17.

* Foucault, Michel : Seksualitetens historie I: Viljen til viten, [1976] 1995. Oslo: Exil . s. 26-86.

Mosse, George : The image of man, 1996. New York: Oxford University Press. s. 56-77.

7. Kritiske perspektiver på queerforskningen

Bech, Henning : "På tværs! En præsentation og kritisk diskussion af 'queer-teori" i Kvinder, køn og forskning 12(1), 2003. s. 6-17 .

Pedersen, Willy: Skeive liv : Nye seksualiteter, 2005. Oslo: Universitetsforlaget . s. 225-254.

Prieur, Annick & Bera Moseng: ""Sorry, we don’t speak Queer": En kritisk kommentar til queer teori" i Kvinneforskning, 24(3-4), 2000. s. 140-155 .

8. Oppsummering

Ingen ny lesning – vi repeterer sentrale tekster som er lest fra før: Særlig fra boken: Foucault, Michel : Seksualitetens historie I: Viljen til viten

Tilleggspensum KFL 4032

Berlant, Laurent & Warner, Michael: ”Sex in Public", Laurent (ed.) : Intimacy, 2000. Chicago: Chicago University Press. s. 311-330 (19.s).

Nielsen, Harriet Bjerrum: ”Rommet mellom sitering og dekonstruksjon” i: Kvinneforskning , 2000. KILDEN, Norges forskningsråd. s. 16-30, (15 s).

Eng, Heidi: ”Maskulinitet = menn?" i : Kvinneforskning, 2000. KILDEN, Norges forskningsråd. 24 (3-4), . s 105-120. (16 s).

Rosenberg. Tiina : Queerfeministisk agenda , 2002. Stockholm: Atlas. s. 117-166 (50 s.).

Fausto-Sterling, Anne: ”Dueling Dualisms” in: Sexing the Body, 2000 . Basic Books: New York. s.1-29, (30 s.).

Laqueur, Thomas: ”Discovery of the Sexes”. Making Sex. i : Body and Gender from the Greeks to Freud, 1990. Cambridge, Mass. and London, Harvard University Press. s. 149-192. (43 s.).

Wøldike, Morten Emmerik: Piger bliver ikke lykkelig af analsex, 2009. Københavns Universitet. Senter for seksualitetsforskning. Kap 6. S. 96-135. (39 s.).

Anbefalt lesning

Eng, Heidi: ”Homo- og queerforskning” i Mühleisen, Wencke og Jørgen Lorentzen (red.): Kjønnsforskning: En grunnbok, 2006. Universitetsforlaget. s. 136-150.

Bolsø, Agnes:" Folk flest er skeive" : Queer teori og politikk, 2010. Oslo: Manifest.

Publisert 29. mars 2012 07:43 - Sist endret 23. aug. 2012 12:06