ARK1000 - eksamenoppgaver høsten 2005

Oppgavene er en faktasjekk og svarene bør være kortfattede. Skriv maksimum 3 sider per oppgave.

Besvar et spørsmål i hver bolk.

Bolk 1. Teori og metode

1. Beskriv de viktigste arkeologiske (ikke-naturvitenskapelige) dateringsmetoder.

2. Gjør rede for prosessuell (New Archaeology) og postprosessuell arkeologi og de grunnleggende forskjeller mellom disse to teoretiske retninger.


Bolk 2. Forhistorisk arkeologi

1. Beskriv og diskuter hvordan den materielle kulturen har bidratt til forståelsen av senpaleolitikum.

2. Gjør rede for hovedtrekkene (viktige lokaliteter og kulturer) i spredningen av jordbrukskulturer fra Balkan til Sør-Skandinavia


Bolk 3. Historisk arkeologi:

1. Lag en sammenfatning av de viktigste sosiale og politiske forandringer i Skandinavia under overgangen fra jernalder til middelalderen.

2. Hva forstår du med begrepet by og hvorledes kan vi definere en by arkeologisk. Bruk eksempler fra Middelhavs- og Midtøsten-kulturene.


NYNORSK:

Oppgåvene er ein faktasjekk og svara bør være kortfatta. Skriv maksimum 3 sider per oppgåve.

Svar på eit spørsmål i kvar bolk.

Bolk 1. Teori og metode

3. Beskriv dei viktigaste arkeologiske (ikkje-naturvitskaplege) dateringsmetodane.

4. Gjer greie for prosessuell (New Archaeology) og postprosessuell arkeologi og dei grunnleggande forskjellane mellom desse to teoretiske retningane.


Bolk 2. Forhistorisk arkeologi

3. Beskriv og diskuter korleis den materielle kulturen har ytt bidrag til forståinga av seinpaleolitikum.

4. Gjer greie for hovudtrekka (viktige lokalitetar og kulturar) i spreiinga av jordbrukskulturar frå Balkan til Sør-Skandinavia


Bolk 3. Historisk arkeologi:

3. Lag ei samanfatting av dei viktigaste sosiale og politiske endringane i Skandinavia under overgangen frå jernalder til middelalderen.

4. Kva forstår du med omgrepet by og korleis kan vi definere ein by arkeologisk. Bruk eksempel frå Middelhavs- og Midtausten-kulturane.

Publisert 15. nov. 2006 14:07 - Sist endret 15. nov. 2006 14:11