Pensum/læringskrav

ARK 1030- Jernalder-og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden

Artikler merket * er tilgjengelig som kompendium fra kopiutsalget i underetasjen på Akademika. (A) er boktitler som kan kjøpes på Akademika eller lånes på biblioteket (UB og Sophus Bugge), (F) legges ut i Fronter. Artikler med lenke er fritt tilgjengelige som pdf-filer via universitets nett (dvs. du må sitte på en UiO-maskin, på UiOs trådløse nettverk eller være tilkoblet via VPN).

 

Førromersk jernalder

(€) Dæhlen, Tale Marte 2011: Myten om myten. En analyse av norsk forsking på førromersk jernalder. Masteroppgave ved IAKH, Universitetet i Oslo. Kap. 4, s.22-56 (34s)

* Kaul, Flemming: Mosen – porten til den anden verden. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen. Nationalmuseet, København. S.18-22 og 32-43. (17s)

* Myhre, Bjørn & Ingvild Øye 2002, Norges Landbrukshistorie, Bind 1. 4000 f.Kr. – 1350 e. Kr. Jorda bliver levevei, Det norske samlaget, Oslo, s.92-108, s.170-181, s.231-252 (46s).

 (€) Resi, Heid Gjøstein 2011: Tre skjeletter og en halsring fra førromersk jernalder deponert i vann og våtmark i Stange, Hedmark:  Viking, Volume 74. s. 45-66 (11s)

* Rundberget, Bernt 2008: Et kort omriss av jernvinna i Sør-Norge. I Jernvinna på Agder. Jernvinneseminaret i Sirdal 25.-26. oktober 2007, red. av Bernt Rundberget & Frans-Arne Stylegar, s.17-33. Vest-Agder Fylkeskommune, Kulturhistorisk Museum, UiO, Oslo. (16s)

 

Romertid

* Ekengren, Fredrik: Performing death. The function and meaning of Roman drinking vessels in Scandinavian mortuary practices. I Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions, An international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004, red. av Anders Andrén, Kristina Jennbert & Catharina Raudvere. Vägar till Midgård 8, 2006. Nordic Academic Press, Lund. S. 109-113. (4 s)

(€) Grimm, Oliver 2008 Angrep nordmenn Jylland rett etter 200 e. Kr.? Tolkninger av et dansk myroffersted. Viking LXXI, s.71-102 (20s)

* Hvass, S. 1993: Bebyggelsen. I: Da klinger i Muld. 25 års arkæologi i Danmark, red. av Sten Hvass & Birger Storgaard. Jysk Arkæologisk Selskab, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, I kommission hos Aarhus Universitetsforlag, Højbjerg. S. 187-194 (8s)

* Ilkjær, Jørgen 2003: Danske krigsbytteofringer. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen, s. 44-66. Nationalmuseet, København (17s) 173

* Jørgen, Jensen 2003: Danmarks Oldtid. Bind 3: Ældre jernalder, 500 f.Kr. – 400 e.Kr. Gyldendal, København, s.431-447, 467-498 (Et nyt aristokrati).(47s)

* Lund Hansen, Ulla 2003: Våbenofferfundene gennem 150 år – forskning og tolkninger. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen, s. 84-89. Nationalmuseet, København (5s)

* Stylegar, Frans-Arne 2008: ’…an ornament in pjece and a defence in war’. Late Roman weapon graves and military organisation in Eastern Norway. I Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday, red. av Konstantinos Chilidis, Julie Lund & Christopher Prescott, s.243-262. Oslo Arkeologiske Serie, Volume 10. Unipub, Oslo (16s)

 

Folkevandringstid

(€)Fredriksen, Per Ditlef 2006, Two graves – three metaphors. Changing gender identities in the Migration Period illustrated by graves from Hardanger, western Norway: Samfunn, symboler og identitet – festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen, red. av R. Barndon m. fl., UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, volume 3, UiB, Bergen, s. 271-283 (11s).

(€) Gräslund, Bo & Price, Neil 2012 Twilight of the gods? The ‘dust veil event’ of AD 536 in critical perspective. Antiquity 86 (332): 428-443 (12s).

* Hedeager, Lotte 2004, Dyr og andre mennesker - mennesker og andre dyr. Dyreornamentikkens transcendentale realitet, Ordning mot kaos: studier av nordisk förkristen kosmolog, redigert av Anders Andrén, Kristina Jennbert, og Catharina Raudvere, Nordic Academic Press, Lund, s. 219-252 (34s).

* Herschend, F. 1993 The Origin of the Hall in southern Scandinavia. Tor: tidskrift för nordisk fornkunskap 25:175-199 (24s).

(F) Kristoffersen, Siv 1995, Transformation in Migration Period Animal Art, Norwegian Archaeological Review, vol.28:3-15 (13s).

* Kristoffersen, Siv & Terje Østigård 2006, Dødsmyter. Regissering av ritualer og variasjon i likbehandling i folkevandringstid, Lik og ulik. Tilnærminger til variasjon i gravskikk, red. av Terje Østigård, UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, Nordisk 2, UiB, Bergen, s. 113-132 (18s).

* Løken, T. 1988, Bygg fra fortiden. Forsand i Rogaland – bebyggelses-sentrum gjennom 2000 år. AmS-Småtrykk 21, Stavanger (19s).

* Myhre, Bjørn 1982, Settlement of SW Norway. Offa 39, s.197-215 (19s).

 

 Merovingertid

* Christensen, Tom 2007, A New Round of Excavations at Lejre (to 2005), Beowulf and Lejre, red. af J. D. Niles og M. Osborne, Arizona Centre for Medieval and Renaissance Studies, Tempe, Arizona , s. 109-126 (17s).

* Gansum, Terje 2002, Fra jord til handling, Plats och praxis – studier av nordisk förkristen ritual, red. av Kristina Jennbert, Anders Andrén & Catharina Raudvere, Vägar till Midgård, Volume 2, s. 249-286 (36s).

* Herschend, Frands & Dorthe Kaldal Mikkelsen 2003, The main building at Borg (I:1), Borg in Lofoten. A chieftain’s farm in North Norway, red. av Gerd Stamsø Munch, Olav Sverre Johansen & Else Roesdahl, Tapir, Trondheim, s. 41-76 (25s).

* Myhre, B. 1992, The Royal Cemetery at Borre, Vestfold: a Norwegian centre in a European periphery, The Age of Sutton Hoo: the seventh century in north-western Europe, red. av Martin Carver, Woodbridge, Boydell Press, s. 301-314 (13s).

 

Vikingtid

* Brink, Stefan 2008: Christianisation and the emergence of the early Church in Scandinavia. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 621-628. Routledge, London (7s)

* Fallgren, Jan-Henrik 2008, Farm and Village in the Viking Age, The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, Routledge, London, s.67-77 (10s)

* Gräslund, Anne-Sofie 2008: The material culture of Old Norse religion. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s.249-256. Routledge, London (7s)

* Jensen, J. 2004: Danmarks Oldtid. Bind 4: Yngre jernalder og vikingetid. Gyldendal, København, s. 471-512 (Mellem to religioner), s.515-554 (Utfærd i øst og vest) (80s)

* Price, Neil 2000. Drum-Time and Viking Age: Sámi-Norse identities in early medieval Scandinavia. I Identities and cultural contacts in the arctic, red. av Martin Appelt, Joel Berglund & Hans Christian Gulløv,. s. 12-27. National Museum of Denmark & Danish Polar Center, København (16s).

(F) Price, N. 2008. Dying and the Dead: Viking Age Mortuary Behaviour. I The Viking World, redigert av S. Brink & N. Price, s. 257-273. Routledge, London & New York (16s)

* Zachrisson, Inger 2008: The Sámi and their interaction with the Nordic people. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 32-39. Routledge, London (7s).

 

Middelalder

* Andersson, Hans 1997, Tradition and Renewal, Visions of the Past. Trends and Tradistions in Swedish Medieval Archaeology, red av. Hans Andersson, Peter Carelli & Lars Ersgård, Lund Studies in Medieval Archaeology 19, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter nr. 24, Riksantikvarieämbetet, Stockholm , s. 11-22 (9s).

* Andrén, A. 2002, Efter medeltidsarkeologi, Meta, Medeltidsarkeologisk tidskrift 2:22-29 (7s).

* Christie, Håkon 1996, Kirkebygningene som kilde til norsk middelalderhistorie, Studier i kilder til vikingtid og nordisk middelalder, red. av Magnus Rindal, Norges forskningsråd, KULT’s skriftserie, nr. 46:155-169. (14s)

* Christophersen, Axel 1999, Norm, handling og identitet. Om boligkultur og sosial romliggjøring i urbane miljøer i norsk middelalder, Norm og praksis i middelaldersamfunnet, s. 116-148 (30 s).

* Gilchrist, Roberta 2012 Medieval Life: Archaeology and the Life Course. Kap. 2.4 Medieval ‘osteobiographies’: from infancy to old age. The Boydell Press, Woodbridge. s. 48-67 (15s)

* Molaug, Petter B. 2008, Oslo blir by – fra 1000-1200, De første 200 årene – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer, red. av Hans Andersson, Gitte Hansen og Ingvild Øye, Universitetet i Bergen arkeologiske skrifter, nordisk, UiB, Bergen, vol. 5:73-92 (18s).

* Svensson, Eva 2005, Utmark som landskap, ”Utmarkens grøde". Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. Gråfjellseminaret 30.-31. januar 2003, red. av Kathrine Stene. Varia 59:125-137 (13 s).

 

 Til saman 731 sider

 

Anbefalt oppslagsverk:

(A) Østmo, E. & Hedeager, L. (red.) 2005, Norsk arkeologisk leksikon, Pax Forlag, Oslo.

 

Oversikter

(A) Herschend, F. 2009, The Early Iron Age in South Scandinavia. Social Order in Settlement and Landscape, Occasional Papers in Archaeology 46, Uppsala Universitet, Uppsala, kap. 3 “Ordering House and Settlement”, s. 137-197; kap. 4 “Building Permanent Villages and Farms”, s. 199-284; kap. 6 “The Landscape of Warfare”, s. 330-385; og kap. 7 “Synthesis”, s. 388-411 (226s).

Boken i sin helhet er tilgjengelig og gratis i PDF-format på denne siden

(A) Solberg, Bergljot, Jernalderen i Norge - ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. 2000, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, kap.4-8, s. 28-320 (287s)

 

 

Publisert 6. des. 2016 10:10 - Sist endret 16. mai 2017 10:22