Pensum/læringskrav

ARK2000 Arkeologisk fagteori

Titler merket * finnes i kompendier

Anbefalt bakgrunnslitteratur / oppslagsverk

Trigger, B. 2006: A History of Archaeological Thought Cambridge University Press, Cambridge. 710 s.

Vitenskapssosiologisk introduksjon

* Fett, E. og P. 1988: Tempus fugit. Personer og studieforhold innen norsk arkeologi i tiden 1929-1934. I Festskrift til Anders Hagen. Arkeologiske Skrifter 4. s.444-463. Historisk Museum, Universitetet i Bergen. s. 94-134 40 s.

* Flannery, K.V. 1982 The Golden Marshalltown: A Parable for the Archaeology for the 1980ties. American Anthropologist Vol. 84, No. 2 s. 275-278 14s.

Generell faghistorie og teori

* Baudou, E. 2004: Den nordiska arkeologin – historia och tolkningar. Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm. Kap.6 og 8. 140 s.

* Gibbon, G. 1989: Explanation in Archaeology. Basil Blackwell, Oxford. Kap. 1-2 34 s.

* Hodder, I. 2001: Introduction: A Review of Contemporary Theoretical Debates in Archaeology. Archaeological Theory Today. Polity Press, Cambridge. s. 1-13 11 s.

Johnson, M. 1999: Archaeological Theory: An introduction Oxford, Blackwell. 240 s.

* Klindt-Jensen, O. 1975: A History of Scandinavian Archaeology. Thames and Hudson, London. Kap. 5, 6 og 7 29 s.

* Morris 2000: Archaeology as Cultural History, Blackwell, Oxford Kap. 1 og 2 72 s.

* Myhre, B. 1991: Theory in Scandinavian archaeology since 1960: a view from Norway. I Archaeological Theory in Europe. The last three decades s.161-186 16 s.

Case study I: Bronsealder i Norge

* Brøgger, A. W. 1925: Det norske folk i oldtiden. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo. s. 94-134 40 s.

* Shetelig, H. 1925: Norges forhistorie. Problemer og resultater i norsk arkæologi.Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo. Kap. IV 27 s.

* Hagen, A. 1997: Arkeologi og samfunn. I Gåten om kong Raknes grav. Hovedtrekk i norsk arkeologi. J.W.Cappelens Forlag, Oslo. s.129-154 20 s.

* Prescott, C. 1994: Paradigm Gained - Paradigm Lost? 150 Years of Norwegian Bronze Age research. Norwegian Archaeological Review. Vol.27(2):87-109. s.87-109 18 s. [Kopi oppstilt skranken, Stud. bibl. Sophus Bugge]

Case study II: Oppkomsten av Roma

* Rathje, A. 1980: Urbaniceringsprocessen i Latium og Roma til 7. årh. F. Kr. I: Brandt, J. R. & A. Rathje (red.): Ficana – en milesten på veien til Roma. København s. 23-31 8 s.

* Bartolini, G. 1980: Gravskikke i Latium i jernalderen. I: Brandt, J. R. & A. Rathje (red.): Ficana – en milesten på veien til Roma. København s. 123-128 5 s.

* Cornell, T. 1978: The foundation of Rome in ancient literary tradition. I: Mc Blake, H.K, Potter, T.W. & D.B. Whitehouse (eds.): Papers in Italian Archaeology I: The Lancaster Seminar. Recent research in prehistoric, classical and medieval archaeology, BAR 41(i), Oxford 131-140 9 s.

* Meyer, J.C. 1983 Pre-republican Rome. An analysis of the cultural and chronological relations 1000 – 500 BC, Odense s. 9- 29 20 s.

Arkeologisk forspill

Raritas et curiositas – samlervirksomhet som grunnlag for moderne arkeologi og museumsvirksomhet (ref. Trigger, kap. 2)

Foucault, M., The order of things. An archaeology of the human sciences (eng. oversett.), New York 1995, kap. 5: “Classifying”, s. 125-165

Kristensen, J.E., Det kuriøse og det klassifiserende blikk, i Museum Europa. Om tingenes orden (Den jyske historiker 64, 1993), s. 31-44

SUM 901 s.

Publisert 22. apr. 2008 16:53 - Sist endret 19. aug. 2008 11:41