Pensum/læringskrav

# anbefales å kjøpe

* finnes i kompendium

€ finnes på nett

 

Anbefalt bakgrunnslitteratur / oppslagsverk

# Trigger, B. 1996: A History of Archaeological Thought. Second edition, reprinted 2007. Cambridge University Press, Cambridge.

# Olsen, B. 1997: Fra ting til tekst. Teoretisk perspektiv i arkeologisk forskning. Universitetsforlaget AS, Oslo. 2. Opplag.

# Hodder, I. (red.) 2001: Archaeological Theory Today – the last three decades. Routledge, London/New York.

 

Arkeologisk faghistorie og teori (524 s.)

* Klindt-Jensen, O. 1975: A History of Scandinavian Archaeology. Thames and Hudson, London. Kap. 5, 6 og 7. (29 s.)

* Myhre, B. 1991: Theory in Scandinavian archaeology since 1960: a view from Norway. I Archaeological Theory in Europe. The last three decades, redigeret av I. Hodder, s. 161-186. Routledge, London/New York (16 s.)

# Baudou, E. 2004: Den nordiska arkeologin – historia och tolkningar. Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm. Kap.5, 6 og 8. (170 s.)

€ Binford, L. 1962: Archaeology as Anthropology . American Antiquity 28 (2): 217-225 (8 s.)

Hodder, I. 1984: Archaeology in 1984 . Antiquity 58: 25-32 (6 s.)

* Thomas, J. 1995: Where are we now?: Archaeological Theory in the 1990s. I Theory in Archaeology. A World Perspective, redigert av P. J. Ucko, s. 343-362. Theoretical Archaeology Group (TAG). Routledge, London/New York. (16 s.)

# Johnson, M. 2010: Archaeological Theory: An introduction. Blackwell, Oxford. 2. opplag (240 s.)

* Fett, E. og P. 1988: Tempus fugit. Personer og studieforhold innen norsk arkeologi i tiden 1929-1934. I Festskrift til Anders Hagen, redigert av S. Indrelid, S. Kaland, og B. Solberg, s.444-463. Arkeologiske Skrifter 4. Historisk Museum, Universitetet i Bergen. (20 s.)

€ Flannery, K.V. 1982: The Golden Marshalltown: A Parable for the Archaeology for the 1980ties . American Anthropologist 84 (2): 275-278. (14 s.)

€ Shanks, Michael 2007: Symmetrical archaeology World Archaeology 39(4):589-596 (5 s). http://dx.doi.org/10.1080/00438240701679676

*Shetelig, H. 1947 (1935): Germanernes avstamning under arkeologisk synspunkt. I: Brøgger, A.W., J. Bøe, T. Kielland, Th. Petersen, J. Petersen, Th. Sjøvold (red.). "Arkeologi. Historie. Kunst. Kultur. Utgitt til 70-årsdagen 25. juni 1947", s. 262-269. Bergen: John Griegs forlag. (8 s.)

 

Arkeologi og samfunn (81 s.)

* Myhre, L. N. 2001: Arkeologi och nazism – en ockupation av ämnet. I Myter om det nordiska. Mellan romantik och politik, redigert av C. Raudvere, A. Andrén & K. Jennbert, s. 59-90. Nordic Academic Press, Lund. (32 s.)

* Dommasnes, L. H. 1992: Two decades of women in prehistory in archaeology in Norway. A review. . Norwegian Archaeological Review 25 (1): 1-14. (13 s.)

* Schanche, A. og B. Olsen 1985: Var de alle nordmenn? En etnopolitisk kritikk av norsk arkeologi. I Arkeologi og etnisitet, redigeret av J. R. Næss. AmS-Varia 15, s. 87-99 (11 s.).

* Olsen, B. 2007: Samenes fortid som arkeologisk forskningsfelt – virkningshistoriske utfordringer. I Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr, redigert av I. Lundström, s. 209-224, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. (25 s.)

 

Kasusstudie 1: Bronsealder i Norge (177 s.)

* Lorange, A. 1876: Samlingen af Norske Oldsager i Bergens Museum. J. D. Beyers, Bergen. S.31-34. (3 s.)

* Brøgger, A. W. 1925: Det norske folk i oldtiden. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Aschehoug, Oslo. s. 94-134. (40 s.)

* Shetelig, H. 1925: Norges forhistorie. Problemer og resultater i norsk arkæologi. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo. Kap. IV (27 s.)

* Prescott, C. 1994: Paradigm Gained - Paradigm Lost? 150 Years of Norwegian Bronze Age research . Norwegian Archaeological Review 27(2): 87-109. (18 s.)

* Hagen, A. 1997: Arkeologi og samfunn. I Gåten om kong Raknes grav. Hovedtrekk i norsk arkeologi. J.W.Cappelens Forlag, Oslo. s.129-154. (20 s.)

€ Eikrem, K. 2005. 1905-2005: Har arkeologien framleis ein nasjonal agenda? Primitive Tider 8: 21-32. (12 s.)

* Damm, C. 2012: Approaching a Complex Past: Entangled Collective Identities. I Anfinset og Wrigglesworth (red.), Local Societies in Bronze Age Northern Europe: 13-30, Equinox Publishing, Sheffield.

* Montelius, O. 1885: Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt afseende på Skandinavien. Akademines Förlag, Stockholm. s. 1-9; s. 51-52; pl. 1-6 (11 s.)

* Thomsen, C. J. 1836: Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed udgiven af det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. Det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab, København. S. 27-32, s. 57-63. (13 s.) (F) Østigård, T. 2009: Nasjonal og regional identitet eller kulturell kompleksitet: Forståelser av irrelevante og unike kulturminner. Primitive Tider 11: 19-30. (12 s.)

 

Kasusstudie 2: Who Owns the Past? The Case of the ‘Elgin’ Marbles (123 s)

* Hurwit, Jeffrey M. 2004: The Acropolis in the Age of Pericles, Cambridge University Press, Cambridge. Chapter 4: The Parthenon (48 s.). Note: CD references only relevant if you own the book, otherwise ignore.

 

The ‘Elgin’ Marbles Debate

*---. 1926: Returning Elgin Marbles to Athens Argued. The Science News-Letter 9: 7 (1 s.)

* Hamilakis, Yannis. 1999: Stories from Exile: Fragments from the Cultural Biography of the Parthenon (or ‘Elgin’) Marbles. World Archaeology 31.2: 303-320 (17 s.) http://www.jstor.org/stable/125064?seq=1#page_scan_tab_contents

* Beard, Mary. 2010: The Parthenon, Profile Books, London. 83-94 & 155-201 (57 s.) http://site.ebrary.com/lib/oslo/detail.action?docID=10437725

 

Kasusstudie 3: Kulturbegrepet/Etnisitet/Identitet (118 s.)

* Kleppe, E. J. 1985 Brug og misbrug af etnisitetsbegrebet i arkæologisk forskning. I: Arkeologi og etnisitet, red. J.-R. Næss. AMS-Varia 15, s. 19-24.

* Jones, S. 1996: Discourses of identity in the Interpretation of the past. I Cultural Identity and Archaeology. The Construction of European Communities, redigert av P. Graves-Brown, S. Jones og C. Gamble, s. 62-80. Theoretical Archaeology Group (TAG). Routledge, London/New York. (15 s.)

* Morris, I. 2000: Archaeology as Cultural History, Blackwell, Oxford. Kap. 1 og 2. (72 s.)

* Veit, U. 2002: Gustaf Kossinna and his concept of a National Archaeology. I Archaeology, Ideology and Society. The German Experience, redigert av H. Härke, s. 41-66 (16 s.). Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel 7. Peter Lang, Frankfurt/M., 2. revidert opplag.

 

Publisert 19. mai 2015 10:35 - Sist endret 28. sep. 2015 13:33