Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

NB! Jeg gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i pensumlisten. Vennligst følg med!

0. Anbefalt bakgrunnslitteratur (ikke obligatorisk pensum)

Beauvoir, S. de : Det annet kjønn (Med innledende essay av Toril Moi). , 2000. Oslo: Pax.

Brantenberg, G. : Egalias døtre, 1977. Oslo: Pax..

Woolf, V. : Orlando, 1993. Oslo: Pax.

1. Kjønn og arkeologi: Hvorfor og hvordan…. og feministisk kritikk.

Svenneby, E. : "Hva er feministisk teori?" i K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 17-18, 1994 . (s. 1-27).

Schanche, K. : "Arkeologi og feminisme. Noen kommentarer sett i lys av utviklingen innenfor andre fagområder." i K.A.N i Kvinner i arkeologi i Norge 8, 1989. (s. 13-33.).

Mandt, G. : "Hva styrer våre valg av tolkningsmodeller? Om framveksten av et nytt perspektiv i arkeologisk forskning." i K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 13-14, 1992. s. 78-113..

Damm, C. Brysting : "Arkeologisk materiale i et feministisk perspektiv. Hvorfor og hvordan?" i K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 17-18, 1994. s. 28-51..

Dommasnes, L.H. : Decades of "Women in Prehistory and in Archaeology in Norway. A Review." i Norwegian Archaeological Review. Vol. 25, No. 1, 1994. s. 1-14..

Sørensen, M.-L Stig: Gender Archaeology, 2000. Cambridge: Polity Press. s. 3-24 og 37-40..

Conkey, M.W. & Spector, J.D. : "Archaeology and the Study of Gender." I Hays-Gilpin, K. & Whitley, D.S. (eds.): Reader in Gender Archaeology. , 1998 [1984]. . London & New York: Routledge. s. 11-45..

Wylie, A. : "Gender Theory and the Archaeological Record. Why is there no Archaeology of Gender?" I Gero, J.M. & Conkey, M. W. (eds.): Engendering Archaeology. Women and Prehistory. , 1991. London: Basil Blackwell. s. 31-54.

Gilchrist, R: "Women’s Archaeology? Political Feminism, Gender Theory and Historical Revision." I Hays-Gilpin, K. & Whitley, D.S. (eds.): Reader in Gender Archaeology. , 1998 [1991]. London & New York: Routledge. s. 47-56..

Gero, J.M. & Conkey, M.W. : Tensions, Pluralities and Engendering Archaeology: "An Introduction to Gender and Archaeology." I Gero, J.M. & Conkey, M. W. (eds.): Engendering Archaeology. Women and Prehistory. , 1991. London: Basil Blackwell. s. 3-30..

Willemark, K: "Personliga reflektioner om feministisk kunskapsteori." I: Caesar, C., Gustin, I., Iregren, E., Petersson, B., Rudebeck, B., Räf, E. & Ströbeck, L. (red.): Han, hon, den, det. Att integrera genus och kön i arkeologi, 1999. Lund: Institutionen för arkeologi, Lunds Universitet. s. 9-16..

Engelstad, Ericka : "Another F-word? Feminist Gender Archaeology." I: Oestigaard, T., Anfinset, N & Saetersdal, T. (eds.): Combining the past and the Present: Archaeological pespectives on society. BAR International Series 1210. , 2004. Oxford: Archaeopress. s. 39-45..

2. Hvordan unngå overføring av tradisjonelle kjønnsstereotypier på materiell kultur?

Valen, G.J.: "Hva har endringen i analogibruken betydd for framstillingen av kjønnsrelasjoner i arkeologien?" I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 19-20,, 1995. s. 23-34.

Dommasnes, L.H: "Arkeologisk kvinneforkning i går, i dag og i nær framtid – hva kan vi oppnå?" I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 16, 1993. s. 1-22..

Welinder, S. : "Kvinligt och manligt i mesoliticum." I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 4, 1987. s. 68-73..

Sjurseike, R. : "Hvem fanget hvalen? Med feministisk blikk på gjenstand, arbeidsdeling og kjønn i eldre steinalder." I AmS-Varia 41. , 2004. Arkeologisk museum i Stavanger. s. 51-58..

Skogstrand, L. : "Religion + Kjønn = Gudinnearkeologi? En diskusjon rundt kjønn og kosmologi som problemfelt i arkeologi med utgangspunkt i bronsealderen." I: Melheim, L. , Hedeager, L. & Oma, K. (red.): Mellom himmel og jord., 2004. Oslo Arkeologiske Serie Vol. 2. s. 450-467..

Kristoffersen, S. : "Formidling av fortidige roller." I: Selsing, L. (red.): Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland. AmS-Varia 41, 2004. Arkeologisk museum i Stavanger. s. 59-66.

Weiner, A: Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-While-Giving. , 1992. Berkeley / Los Angeles / New York: University of California Press.

3. Begreper: Sex / gender, kropp og kjønn…og annen fagteori

Sørensen, M.-L. Stig : Gender Archaeology. , 2000. Cambridge: Polity Press. s. 41-73..

Nanda, S. : Gender Diversity. Crosscultural Variations, 2000. Illinois: Waveland Press Inc. s. 1-26..

Dommasnes, L.H. : "Gender – a fruitful concept in archaeology?" I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 21, 1996. s. 3-11.

Moi, T.: Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori, 1998. Oslo: Gyldendal. s. 27-121..

Solheim, J. : Den åpne kroppen. Om kjønnssymbolikk i moderne kultur. , 1998. Oslo: Pax. s. 11-116..

4. Tolkninger av kjønn / gender i arkeologisk materiale

Lillehammer, G. : "A Child is Born. The Child’s World in an Archaeological Perspective." I Norwegian Archaeological Review Vol. 22, No. 2, 1989. s. 89-105..

Conkey, M.W. : "Contexts of Action, Contexts of Power: Material Culture and Gender in the Magdalenian." I: Gero, J.M. & Conkey, M. W. (eds.): Engendering Archaeology. Women and Prehistory, 1991. London: Basil Blackwell. s. 57-92.

Russell, P. : "The Palaeolithic Mother-Goddess: Fact or Fiction?" I: Hays-Gilpin, K. & Whitley, D.S. (eds.): Reader in Gender Archaeology, 1998 [1993]: . London & New York: Routledge. s. 261-268..

Loeffler, D. : "Both traditionalist and extremist. A few comments regarding Marija Gimbutas’ Last Publication: The Civilization of the Goddess. The World of old Europe." I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 22-23, 1999. s. 78-91.

Gero, J. : "Genderlithics: Women’s Roles in Stone Tool Production." I: Gero, J.M. & Conkey, M. W. (eds.): Engendering Archaeology. Women and Prehistory. , 1991. London: Basil Blackwell. s. 163-193..

Dobres, M.-A. : "Technology's Links and Chaînes: The Processual Unfolding of Technique and Technician." I: Dobres, M.-A. & Hoffman, C.R. (eds.): The Social Dynamics of technology. Practice, Politics and World Views. , 1999. Washington & London: Smithsonian Institution Press. s. 124-146..

Karlsson, Y. : "Women in the Norwegian Mountains in Prehistory." I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 22-23, 1999. s. 23-38..

Fuglestvedt, I. : "Interreginal Contact in the Late Mesolithic: The Productive Gift Extended." I: Boaz, J. (ed.): The Mesolithic of Central Scandinavia. , 1999. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. Ny rekke. Nr. 22. . s. 27-38..

Strassburg, J. : "Hands On, Hands Off. Getting at the Attribution of Sex and Gender to Late Mesolithic Graves in Zealand." I: Caesar, C., Gustin, I., Iregren, E., Petersson, B., Rudebeck, B., Räf, E. & Ströbeck, L. (red.): Han, hon, den, det. Att integrera genus och kön i arkeologi. , 1996. Lund: Institutionen för arkeologi, Lunds Universitet. s. 37-62. .

Damm, C. Brysting: "Neolitiske grave og produksjon av kønsrollemønstre. Betragtninger over potentiale og problemer." I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 11, 1991. s. 3-14.

Glørstad, H. : "Kvinnelig og mannlig i neolitikum. Et bidrag til debatten omkring konflikter i forhistorien." I: Fuglestvedt, I. & Myhre, B. (red.) Konflikt i forhistorien, 1997. AmS-Varia 30. Arkeologisk museum i Stavanger. s. 7-14.

Innselset, S.M. : "Skålgropa – kvinnesymbolet i bergkunsten?" I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 19-20 , 1995. s.73-82..

Engelstad, E: "Desire and body maps: all the women are pregnant, all the men are virile, but…" I: Helskog, K. (ed.): Theoretical Perspectives in Rock Art Research. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. , 2001. Oslo: Novus forlag. s. 263-289.

Skogstrand, L. : Kjønn som analytisk kategori og kroppslig og kulturelt fenomen (Artikkel basert på hovedoppgave, publiseres i 2006), 2006.

Sørensen, M.L.: "Gender Archaeology and Scandinavian Bronze Age Studies", i Norwegian Archaeological Review, Vol 25, No. 1 , 1992. s. 31-49.

Barndon, R. : "Iron Working and Social Control: The Use of Anthropomorphic Symbols in Recent and Past East African Contexts." I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 22-23, 1999. s. 59-76..

Prestvold, K. : "Ideer rundt eldre jernalders jernproduksjon I Nord-Trøndelag – tanker omkring et feministisk perspektiv på ”jernvinna”." I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 16, 1993. s. 39-46..

Räf, E. : "What do piercers have to do with sex?" I: Caesar, C., Gustin, I., Iregren, E., Petersson, B., Rudebeck, B., Räf, E. & Ströbeck, L. (red.): Han, hon, den, det. Att integrera genus och kön i arkeologi. , 1996. Lund: Institutionen för arkeologi, Lunds Universitet. s. 63-80.

Kristoffersen, S. : "Den germanske dyrestilen og kvinnegraver med relieffspenner." I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 13-14, , 1992. s. 40-57..

Stylegar, F.-A. : "Arkeologien og matriarkatet. Eller ”fedrekult”, mentalitet og kvinnegraver i eldre jernalder." I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 19-20, , 1995. s. 35-54.

Farbregd, O. : "Kvinneliv i vikingtid: Kven var kvinnene som ligg i langhaugar?" K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 7, , 1988. s. 3-23.

Gustafson, L. : "Kvinnene i langhauger." I K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 16, 1993. s. 47-70..

Tsigaridas, Z. : "Fra gård til grav. Langhauger, kvinneroller og reproduksjon av samfunnet." Primitive tider 1998:1, , 1998. s. 1-20.

Dommasnes, L.H. : "Women, Kinship and the Basis of Power in the Norwegian Viking Age." I: Hays-Gilpin, K. & Whitley, D.S. (eds.): Reader in Gender Archaeology. , 1998[1991]. London & New York: Routledge. s. 337-345.

Rui, L.M. : "Et arkeologisk materiale fra middelalder-Oslo i feministisk perspektiv." K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 19-20, , 1995. s.55-72..

Ca. 1040 sider

Publisert 25. okt. 2005 12:21 - Sist endret 18. jan. 2006 14:50