Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

ARK 2040 / 4041 Kjønn og arkeologi

0. Anbefalt bakgrunnslitteratur (ikke obligatorisk pensum)

Beauvoir, S. de 2000: Det annet kjønn. (Med innledende essay av Toril Moi). Oslo: Pax.

Brantenberg, G. 1977: Egalias døtre. Oslo: Pax.

Woolf, V. 1993: Orlando. Oslo: Pax

1. Introduksjon

Gilchrist, R. 1999: Gender and Archaeology. Contesting the past. London: Routlegde, s. 1-108

Sørensen, M.-L. Stig 2000: Gender Archaeology. Cambridge: Polity Press, s. 3-15

2. Feministiske perspektiver og anti-stereotype kjønnsbilder

Conkey, M.W. & Spector, J.D. 1998 [1984]: Archaeology and the Study of Gender. I: Hays-Gilpin, K. & Whitley, D.S. (eds.): Reader in Gender Archaeology. London & New York: Routledge, s. 11-45.

Dommasnes, L.H. 1992: Two Decades of Women in Prehistory and in Archaeology in Norway. A Review. Norwegian Archaeological Review. Vol. 25, No. 1, s. 1-14.

Sørensen, M.-L. Stig 2000: Gender Archaeology. Cambridge: Polity Press, s. 16-40

Schanche, K. 1989: Arkeologi og feminisme. Noen kommentarer sett i lys av utviklingen innenfor andre fagområder. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 8, s. 13-33.

Damm, C. Brysting 1994: Arkeologisk materiale i et feministisk perspektiv. Hvorfor og hvordan? K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 17-18, s. 28-51.

Svenneby, E. 1994: Hva er feministisk teori? K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 17-18, s. 1-27.

Willemark, K. 1999: Personliga reflektioner om feministisk kunskapsteori. I: Caesar, C., Gustin, I., Iregren, E., Petersson, B., Rudebeck, B., Räf, E. & Ströbeck, L. (red.): Han, hon, den, det. Att integrera genus och kön i arkeologi. Lund: Institutionen för arkeologi, Lunds Universitet, s. 9-16.

Wylie, A. 1991: Gender Theory and the Archaeological Record. Why is there no Archaeology of Gender? I: Gero, J.M. & Conkey, M. W. (eds.): Engendering Archaeology. Women and Prehistory. London: Basil Blackwell, s. 31-54.

Gilchrist, R. 1998 [1991]: Women’s Archaeology? Political Feminism, Gender Theory and Historical Revision. I: Hays-Gilpin, K. & Whitley, D.S. (eds.): Reader in Gender Archaeology. London & New York: Routledge, s. 47-56.

Conkey, M.W. & Gero, J.M.1991: Tensions, Pluralities and Engendering Archaeology: An Introduction to Gender and Archaeology. I: Gero, J.M. & Conkey, M. W. (eds.): Engendering Archaeology. Women and Prehistory. London: Basil Blackwell, s. 3-30.

Engelstad, E. 2004: Another F-word? Feminist Gender Archaeology. I: Oestigaard, T., Anfinset, N. & Saetersdal, T. (eds.): Combining the past and the Present: Archaeological perspectives on society. BAR International Series 1210. Oxford: Archaeopress, s. 39-45.

Welinder, S. 1987: Kvinligt och manligt i mesoliticum. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 4, s. 68-73.

Sjurseike, R. 2004: Hvem fanget hvalen? Med feministisk blikk på gjenstand, arbeidsdeling og kjønn i eldre steinalder. AmS-Varia 41. Arkeologisk museum i Stavanger, s. 51-58.

Weiner, A. 1992: Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-While-Giving. Berkeley / Los Angeles / New York: University of California Press.

Fuglestvedt, I. 2006: Matriarkatet mellom det ureelle og det mulige. Noen tanker omkring forholdet mellom kvinnedyrkelse, feminisme og kjønnsarkeologi. I: Skogstrand, L. og I. Fuglestvedt (red.): Det arkeologiske kjønn. Foredrag fra et seminar om kjønn og arkeologi, Vitlycke Museum 30. januar – 1. februar 2003. OAS – Oslo arkeologiske serie vol. 17. Oslo: Unipub / Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, s. 43-63.

3. Sex / gender, kropp og kjønn

Sørensen, M.-L. Stig 2000: Gender Archaeology. Cambridge: Polity Press, s. 41-59.

Dommasnes, L.H. 1996: Gender – a fruitful concept in archaeology? K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 21, s. 3-11.

Nanda, S. 2000: Gender Diversity. Crosscultural Variations. Illinois: Waveland Press Inc., s. 1-26.

Moi, T, 1998: Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori. Oslo: Gyldendal, s. 27-121.

Solheim, J. 1998: Den åpne kroppen. Om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Oslo: Pax, s. 11-116.

Skogstrand, L. 2006: Kjønn som analytisk kategori og kroppslig og kulturelt fenomen. I: Skogstrand, L. og I. Fuglestvedt (red.): Det arkeologiske kjønn. Foredrag fra et seminar om kjønn og arkeologi, Vitlycke Museum 30. januar – 1. februar 2003. OAS – Oslo arkeologiske serie vol. 17. Oslo: Unipub / Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, s. 109-126.

4. Kjønn og materiell kultur

Sørensen, M.-L. Stig 2000: Gender Archaeology. Cambridge: Polity Press, s. 74-167.

Conkey, M.W. 1991: Contexts of Action, Contexts of Power: Material Culture and Gender in the Magdalenian. I: Gero, J.M. & Conkey, M. W. (eds.): Engendering Archaeology. Women and Prehistory. London: Basil Blackwell, s. 57-92.

Dobres, M.-A. 1999: Technology's Links and Chaînes: The Processual Unfolding of Technique and Technician. In: Dobres, M.-A. & Hoffman, C.R. (eds.): The Social Dynamics of technology. Practice, Politics and World Views. Washington & London: Smithsonian Institution Press, s. 124-146.

Karlsson, Y. 1999: Women in the Norwegian Mountains in Prehistory. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 22-23, s. 23-38.

Fuglestvedt, I. 1999: Interreginal Contact in the Late Mesolithic: The Productive Gift Extended. I: Boaz, J. (ed.): The Mesolithic of Central Scandinavia. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. Ny rekke. Nr. 22. Oslo, s. 27-38.

Strassburg, J. 1996: Hands On, Hands Off. Getting at the Attribution of Sex and Gender to Late Mesolithic Graves in Zealand. I: Caesar, C., Gustin, I., Iregren, E., Petersson, B., Rudebeck, B., Räf, E. & Ströbeck, L. (red.): Han, hon, den, det. Att integrera genus och kön i arkeologi. Lund: Institutionen för arkeologi, Lunds Universitet, 37-62.

Engelstad, E. 2001: Desire and body maps: all the women are pregnant, all the men are virile, but I: Helskog, K. (ed.): Theoretical Perspectives in Rock Art Research. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo: Novus forlag, s. 263-289.

Damm, C. Brysting 1991: Neolitiske grave og produksjon av kønsrollemønstre. Betragtninger over potentiale og problemer. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 11, s. 3-14.

Glørstad, H. 1997: Kvinnelig og mannlig i neolitikum. Et bidrag til debatten omkring konflikter i forhistorien. I: Fuglestvedt, I. & Myhre, B. (red.) Konflikt i forhistorien. AmS-Varia 30. Arkeologisk museum i Stavanger, s. 7-14.

Sørensen, M.L. 1992: Gender Archaeology and Scandinavian Bronze Age Studies. Norwegian Archaeological Review. Vol. 25, No. 1, s. 31-49.

Prestvold, K. 1993:Ideer rundt eldre jernalders jernproduksjon I Nord-Trøndelag – tanker omkring et feministisk perspektiv på ”jernvinna”. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 16, 39-46.

Räf, E. 1996: What do piercers have to do with sex? I: Caesar, C., Gustin, I., Iregren, E., Petersson, B., Rudebeck, B., Räf, E. & Ströbeck, L. (red.): Han, hon, den, det. Att integrera genus och kön i arkeologi. Lund: Institutionen för arkeologi, Lunds Universitet, s. 63-80.

Kristoffersen, S. 1992: Den germanske dyrestilen og kvinnegraver med relieffspenner. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 13-14, 40-57.

Stylegar, F.-A. 1995: Arkeologien og matriarkatet. Eller ”fedrekult”, mentalitet og kvinnegraver i eldre jernalder. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 19-20, s. 35-54.

Tsigaridas, Z. 1998: Fra gård til grav. Langhauger, kvinneroller og reproduksjon av samfunnet. Primitive tider 1998:1, s. 1-20.

Farbregd, O. 1988: Kvinneliv i vikingtid: Kven var kvinnene som ligg i langhaugar? K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 7, 3-23.

Gustafson, L. 1993: Kvinnene i langhauger. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 16, s. 47-70.

Dommasnes, L.H. 1998[1991]: Women, Kinship and the Basis of Power in the Norwegian Viking Age. I: Hays-Gilpin, K. & Whitley, D.S. (eds.): Reader in Gender Archaeology. London & New York: Routledge, 337-345.

Rui, L.M. 1995: Et arkeologisk materiale fra middelalder-Oslo i feministisk perspektiv. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 19-20, s.55-72.

Publisert 22. okt. 2007 16:12 - Sist endret 14. jan. 2008 13:41