Pensum/læringskrav

Litteratur merket (*) er tilgjengelig i kompendium. De andre publikasjonene kan kjøpes, lånes på biblioteket eller er tilgjengelige på Internet.

Etikk

* Sætersdal, Eva M. Walderhaug 2000: Ethics, politics and practices in rock art conservation. Public Archaeology 1 (3): 163-180. 14 s.

*Tarlow, Sarah 2001: Decoding ethics. Public Archaeology 1 (4): 245-259. 12 s.

* Wylie, Alison 2000: Ethical Dilemmas in Archaeological Practice: Looting, Repatriation, Stewardship, and the (Trans)formation of Disciplinary Identity. I Ethics in American Archaeology, s. 138-157. Edited by Mark J. Lynott og Alison Wylie. Andre reviderte utgave. Society for American Archaeology, Washington D.C. 17 s.

*Wylie, Alison 2003: On Ethics. I Ethical Issues in Archaeology, s. 3-16. Redigert av Larry J. Zimmerman, Karen D. Vitelli og Julie Hollowell-Zimmer. AltaMira, Walnut Creek. 10 s.

= 53 sider

Forvaltning

* Balto, John Arne 2004: Hvem skal betale arkeologien? Memento 1 (5): 15-18. 3 s.

* Bertelsen, Reidar, Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen 2001: Mellom tradisjon og modernitet: Vern av kulturminner i Nord-Norge. I Kulturminner og miljø, s. 85-108. Redigert av Birgitte Skar. NIKU, Oslo. 17 s.

* Boaz, Joel 1998: Forskning og forvaltning: En diskusjon om forhistoriens fremtid. Primitive tider 1: 61-75. 12 s.

* Boaz, Joel 1999: Debatt: Forskning og forvaltning. Primitive tider 2:100-129. Kommentarer til artikkel av Boaz (Christian Keller, Hilde Rigmor Amundsen, Terje Brattli, Birgitte Skar, Ole Grøn , Egil Mikkelsen og Perry Rolfsen,) og Boaz’ svar til kommentarene. 27 s.

* Carman, John 2002: Archaeology and Heritage. An introduction. Continuum, London. 28 s. Kap. 3: Institutions of Heritage, s. 61-91.

Glørstad, Håkon u.å.: Steinalderen i Østlandsregionen. Faghistoriske trender og framtidens perspektiver. (deler av, under trykking, gjøres tilgjengelig når trykt). Ca. 35 s.

* Holtorf, Cornelius J. 2001: Is the past a non-renewable source? I Destruction and Conservation of Cultural Property, s. 286-297. Redigert av Robert Layton, Peter G. Stone og Julian Thomas. Routledge, London. 8 s.

* Kristiansen, Kristian 1998: Between Rationalism and Romanticism. Archaeological Heritage Management in the 1990s. Current Swedish Archaeology 6: 115-122. 7 s.

Holme, Jørn (red.) 2001: Kulturminnevern. Lov. Forvaltning. Håndhevelse. Bind 1. Økokrim, Oslo. 93 s. Del 1: Innledning, s. 9-29 Del 2: Hva er kulturminner? (deler av), s. 31-61, 100-115 Del 3: Kulturminneforvaltningen i Norge (deler av), s. 129-147 Del 4: Anmeldelse og etterforskning av kulturminnekriminalitet (deler av), s. 167-203

Lidén, Hans Emil 1991: Fra antikvitet til kulturminne. Trekk av kulturminnevernets historie i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. 76 s. Lillehammer, Grete u.å.: Kulturminnevernforskning – hvor nyttig? (under trykking, gjøres tilgjengelig når trykt). Ca. 16 s.

* Lipe, William D. 1984: Value and meaning in cultural resources. I Approaches to the archaeological heritage. A comparative study of world cultural resource management systems, s. 1-11. Redigert av Henry Cleere. Cambridge University Press, Cambridge. 9 s.

* Lipe, William D. 2000: In Defense of Digging: Archaeological Preservation as a Means, Not an End. I Ethics in American Archaeology, s. 113-117. Redigert av Mark J. Lynott og Alison Wylie. Society for American Archaeology, Washington D.C. 5 s.

* Lunde, Øivind 1989: When did it really begin? I Archaeology and the urban economy. Festschrift to Asbjørn E. Herteig, s. 41-50. Historisk Museum, Arkeologiske Skrifter No. 5. Universitetet i Bergen, Bergen. 9 s.

* Madsen, Stephan Tschudi 1975: Restaurering og anti-restaurering. Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring Årbok 1974 129: 23-42. 13 s.

* Navrud, Ståle og Richard C. Ready (red.)2002: Valuing Cultural Heritage. Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts. Edward Elgar, Cheltenham. 7 s. Kap 1: Richard C. Ready og Ståle Navrud: Why value cultural heritage? s. 3-9.

Riksantikvaren 1994: Vern og virke. Riksantikvaren, Oslo. 58s.

Riksantikvaren 2000: Utkast til veileder – forvaltning av automatisk fredete kulturminner. Riksantikvaren, Oslo. (tilgjengelig i Classfronter) 16s.

Riksantikvaren 2001: Alle tiders kulturminner. Riksantikvaren, Oslo. 20 s.

Riksantikvaren 2002: Kulturminner og kulturmiljøer, Plan- og bygningsloven, veileder. Riksantikvaren, Oslo. 46s.

Riksantikvaren 2005: Strategisk plan. Riksantikvaren, Oslo. 10s.

Seip, Elisabeth 2003: Verneideologi. NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002. NIKU Tema 5. NIKU, Oslo. (artiklene, charterne er tilleggslitteratur) 41s.

Skeates, Robin 2000: Debating the Archaeological Heritage. Duckworth, London. 110 s.

* Smith, Laurajane 2004: Archaeological theory and the politics of cultural heritage. Routledge, London. 39 s. Kap. 1: Introduction, s. 1-15 Kap. 3: Archaeological theory and the ‘politics’ of the past, s. 33-57.

Sollund, May-Liss Bøe 2004: Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Lillesand kommune, Aust-Agder, 2003. NIKU Tema 10. NIKU, Oslo. 10s.

= 715 s.

Interessegrupper

* Gazin-Schwartz, Amy og Cornelius J. Holtorf 1999: 'As long as ever I've known it...': On folklore and archaeology. I Archaeology and folklore, s. 3-25. Redigert av Amy Gazin-Schwartz og Cornelius J. Holtorf. Routledge, London. 17 s.

* McDavid, Carol 2004: Towards a more democratic archaeology? The Internet and public archaeological practice. I Public archaeology, s. 159-187. Redigert av Nick Merriman. Routledge, London. 20 s.

* Nilsen, Gørill 2003: Local and academic knowledge. Conflict or dialogue? I Scandinavian Archaeological Practice - in Theory. Proceedings from the 6th Nordic TAG, Oslo 2001, s. 234-246. Redigert av Jostein Bergstøl. Oslo Archaeological Series 1. Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Universitetet i Oslo, Oslo. 9 s.

* Omland, Atle 1999: Kulturminnevern og demokrati: Problematikk omkring meningskontroll og vestliggjøring av kulturminner. Primitive tider 2: 82-98. 12 s.

* Pearson, Mike Parker og Ramilisonina 2004: Public archaeology and indigenous communities. I Public archaeology, s. 224-239. Redigert av Nick Merriman. Routledge, London. 13 s.

* Pedersen, Ragnar 2002: Domkirkeruinen på Hamar – en drøfting av et fortidsminnes betydningsinnhold. Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring Årbok 2002 156: 51-68. 12 s.

* Solli, Brit 1997: Ting og tid, fortellinger og identitet. I Kollektive identiteter, ting og betydning, s. 163-179. Redigert av Brita Brenna og Karen Marie Fjeldstad. TMV Skriftserie nr. 24. Senter for teknologi og menneskelige verdier. Universitetet i Oslo, Oslo. 16 s.

= 99 sider

Løse kulturminner

* Brodie, Neil 2002: Introduction. I Illicit antiquities. The theft of culture and the extinction of archaeology, s. 1-22. Redigert av Neil Brodie og Kathryn Walker Tubb. One World Archaeology 42. Routledge, London. 19 s.

* Hollowell-Zimmer, Julie 2003: Digging in the Dirt - Ethics and "Low-End Looting". I Ethical Issues in Archaeology, s. 45-56. Redigert av Larry J. Zimmerman, Karen D. Vitelli og Julie Hollowell-Zimmer. AltaMira, Walnut Creek. 9 s.

* Jensen, Carsten 2000: Jeg har sett verden begynne. Geelmuyden.Kiese, Oslo. Jeg vil eie evighetens ansikt, s. 418-425. 6 s.

* Solberg, Bergljot 1999: Arven fra tre hundre generasjoner. Bruk og betydning i vår egen tid. I Forankring fryder - framtidsvern av fortidsminner, s. 9-14. Bergen Museums skrifter, kultur nr. 2. Bergen Museum, Bergen. 4 s

* Warren, Karen J. 1989: A philosophical Perspective on the Ethics and Resolution of Cultural Property Issues. I The Ethics of Collecting Cultural Property: Whose Culture? Whose Property? s. 1-25. Redigert av Phyllis Mauch Messenger. University of New Mexico Press, Albuquerque. 22 s.

= 60 sider

Nasjonalisme

* Kohl, Philip L. og Clare Fawcett 1995: Archaeology in the service of the state: theoretical considerations. I Nationalism, politics, and the practice of archaeology, s. 3-18. Redigert av Philip L. Kohl and Clare Fawcett. Cambridge University Press, Cambridge. 15 s.

* Myhre, Lise Nordenborg 2001: Arkeologi och nazism – en ockupation av ämnet. I Myter om det nordiska. Mellan romantik och politik, s. 59-90. Redigert av Catharina Raudvere, Anders Andrén og Kristina Jennbert. Vägar till Midgard I. Nordic Academic Press, Lund. 28 s.

* Olsen, Bjørnar 2001: "... at ikke Fremmede skulle raade over en Jordbund, som gjemmer vore Fædres Been og hvortil vore helligste og ærværdigste Minder ere knyttede". Problemer knyttet til bruken av fortid og kulturminner i diskurser om opphav, rettigheter og identitet. I Fortidsforsåelser, s. 71-92. Redigert av Trond Thuen. HøyskoleForlaget, Kristiansand. 18 s.

* Trigger, Bruce G. 1984: Alternative archaeologies; nationalist, colonialist, imperialist. Man 19: 355-370. 14 s.

= 75 sider

Tilleggslitteratur

Cleere, Henry (red.) 1989: Archaeological Heritage Management in the Modern World. One World Archaeology 9. Unwin Hyman, London.

Holme, Jørn (red.)2001: Kulturminnevern. Lov. Forvaltning. Håndhevelse. Bind 1 og 2. Økokrim, Oslo.

Riksantikvaren: Riksantikvarens informasjon om kulturminner, spesielt nr. 7: Automatisk fredete arkeologiske kulturminner.

Trøim, Isa 1999: Arkeologisk forskning og det lovregulerte fornminnevernet. En studie av fornminnevernets utvikling i perioden 1905-1978. Varia 49. Universitetets Oldsaksamling, Oslo.

Norske lover og forskrifter

Oversikt over og lenker til lover og forskrifter tilgjengelig

Engelsk oversettelse av kulturminneloven tilgjengelig

 

Internasjonale konvensjoner

Europarådet (Council of Europe) 1992: European Convention on the Protection of the Archaelogical Heritage (Revised). Valetta, 16. januar 1992.

UNESCO 1954: Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. Haag, 14. mai 1954.

UNESCO 1970: Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Paris, 14. november 1970.

UNESCO 1972: Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris, 16. november 1972.

UNESCO 2001: Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Paris, 2. november 2001. "Lenke"http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml

UNIDROIT 1995: UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. Rome, 24. juni 1995.

Internasjonale anbefalinger, erklæringer, retningslinjer etc.

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)1990: Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage. Lausanne, 1990.

ICOMOS 1999: Australia ICOMOS Burra Charter, 1999.

UNESCO 1956: Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations. New Dehli, 5. desember 1956.

UNESCO 1964: Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Paris, 19. november 1964.

UNESCO 1972: Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage. Paris, 16. november 1972.

UNESCO 1978: Recommendation for the Protection of Movable Cultural Property. Paris, 28. november 1978.

Oversikt over andre relevante charter tilgjengelig

Etiske retningslinjer

EAA (European Association of Archaeologists) 1997: The EAA Code of Practice. Ravenna, 27. september 1997. EAA 1998: The EAA Principles of Conduct for Contract Archaeology. Gøteborg, 16. september 1998. ICOM (International Council of Museums) 2001/1986: Code of Ethics for Museums. Buenos Aires, 4. november 1986. ICOM 2004: Code of Ethics for Museums. Seoul, oktober 2004.

Museumsutvalget 2000: Etiske retningslinjer for norske universitetsmuseer. Rapport nr. 2/2000. Nasjonalt Utvalg for Universitetsmuseene/ Universitets- og høgskolerådet, Bergen.

NESH (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora) 2003: Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora. 15. februar 1999, endringer 24. september 2003.

SAA (Society for American Archaeology) 1996: Principles of Archaeological Ethics. 10. april 1996.

WAC (Word Archaeological Congress) 1989: The Vermillion Accord on Human Remains.

WAC 1990: First Code of Ethics. Litteraturdatabaser

AATA Online, Abstracts of International Conservation Literature.

Foku, Forskningsdatabasen kulturminner.

Heritage Law Bibliography.

 

Publisert 7. mars 2005 15:59 - Sist endret 31. okt. 2013 10:38