Pensum/læringskrav

Litteratur merket (*) er tilgjengelig i kompendium, (F) i Fronter, (M) masterkopi i ekspedisjonen. De andre publikasjonene kan kjøpes, lånes på biblioteket eller er tilgjengelige på Internet.

Introduksjonslitteratur

Holme, Jørn (red.) 2005: Kulturminnevern. Lov. Forvaltning. Håndhevelse. Bind 1. Økokrim, Oslo. Del 1: Innledning, s. 9-29 Del 2: Hva er kulturminner? (deler av), s. 31-71, 100-115. 58 s.

Skeates, Robin 2000: Debating the Archaeological Heritage. Duckworth, London. 110 s.

 

Kulturminneforvaltningens historie

* Lunde, Øivind 1989: When did it really begin? I Archaeology and the urban economy. Festschrift to Asbjørn E. Herteig, s. 41-50. Historisk Museum, Arkeologiske Skrifter No. 5. Universitetet i Bergen, Bergen. 9 s.

NOU 2002:1 Fortid former framtid. Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Vedlegg 2, s. 233-245. 9 s.

* Madsen, Stephan Tschudi 1975: Restaurering og anti-restaurering. Årbok for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 129: 23-42. 13 s.

(F) Trøim, Isa 2005: Kulturminneloven – et hundreårsminne. Faktorer som påvirket og styrte lovutviklingsarbeidet. Årbok for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 159: 47-56. 7 s.

 

Teoretiske perspektiv og verneideologi

(F) Burström, Mats 2006: Samskapande samtidsarkeologi. Primitive tider 9: 15-22. 7 s.

(F) Habu, Junko, Clare Fawcett and John M. Matsunaga (red.) 2008: Evaluating Multiple Narratives: Beyond Nationalist, Colonialist, Imperialist Archaeologies. Springer, New York. Kap. 1, s. 1-11. 8 s.

* Lipe, William D. 1984: Value and meaning in cultural resources. I Approaches to the archaeological heritage. A comparative study of world cultural resource management systems, s. 1-11. Redigert av Henry Cleere. Cambridge University Press, Cambridge. 9 s.

(F) Myklebust, Dag 2003: Kulturminnevernets begrunnelse – en pest eller rett og slett bare en plage? I Verneideologi. NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002, s. 9-10. Redigert av Elisabeth Seip. NIKU Tema 5. NIKU, Oslo. 9 s.

* Olsen, Bjørnar 2001: "... at ikke Fremmede skulle raade over en Jordbund, som gjemmer vore Fædres Been og hvortil vore helligste og ærværdigste Minder ere knyttede". Problemer knyttet til bruken av fortid og kulturminner i diskurser om opphav, rettigheter og identitet. I Fortidsforsåelser, s. 71-92. Redigert av Trond Thuen. HøyskoleForlaget, Kristiansand. 18 s.

(F) Omland, Atle, Birgitte Skar og Knut Fageraas (red.) 2007: Kulturminner og verdiskaping i Norden. Nordisk workshop, Oslo 2. – 3. mai 2007. TemaNord 2007: 609: Nordisk Ministerråd, København. Kap. 1: Innledning, s. 11-23. Kap. 3: Norge, 31-38. 18 s.

Riksantikvaren 2001: Alle tiders kulturminner. Riksantikvaren, Oslo. 20 s.

(M) Smith, Laurajane 2006: Uses of heritage. Routledge, London og New York. Kap. 1: The discource of heritage, s. 11- 43. 33 s.

(F) Solli, Brit 2003: Seks verneideologiske momenter foran et nytt årtusen. I Verneideologi. NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002, s. 33-41. Redigert av Elisabeth Seip. NIKU Tema 5. NIKU, Oslo. 8 s.

(F) Trigger, Bruce G. 1984: Alternative archaeologies; nationalist, colonialist, imperialist. Man 19 (3): 355-370. 14 s.

 

Internasjonale perspektiv

* Brodie, Neil 2002: Introduction. I Illicit antiquities. The theft of culture and the extinction of archaeology, s. 1-22. Redigert av Neil Brodie og Kathryn Walker Tubb. One World Archaeology 42. Routledge, London. 19 s.

(F) Meskell, Lynn 2002: Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology. Anthropological Quarterly 75(3): 557-574. 15 s.

(F) Omland, Atle 2006: Claiming Gandhara: Legitimizing Ownership of Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection, Norway. I Art and Archaeology of Afghanistan. Its Fall and Survival, s. 227-264. Redigert av Juliette van Krieken-Pieters. Handbook of Oriental Studies 14. Brill, Leiden/Boston. 31 s.

(F) Omland, Atle 2006: The ethics of the World Heritage concept. I The Ethics of Archaeology. Philosophical Perspectives on Archaeological Practice, s. 242-259. Redigert av Chris Scarre og Geoffrey Scarre. Cambridge University Press, Cambridge. 18 s.

(F) Rasmussen, Josephine Munch 2009: Plyndring og ulovlig handel: nytt lovverk og internasjonale forpliktelser. Primitive tider 2009 11: 115-123. 7 s.

Teijgeler, René 2006: Preserving cultural heritage in times of conflict. I Preservation management for libraries, archives and museums, s. 133-165. Redigert av G. E. Gorman and J. Shep Sydney. Facet Publishing, London. 14 s.

 

Kulturminneforvaltningens organisering i Norge

(F) Falch, Torvald og Marianne Skandfer 2004: Sámi Cultural Heritage in Norway: Between Local Knowledge and the Power of the State. I Northern Ethnographic Landscapes: Perspectives from Circumpolar Nations, s. 356-375. Redigert av Igor Krupnik, Rachel Mason og Tonia EW Horton. Contributions to Circumpolar Anthropology 6. Arctic Studies Center, Washington, D.C. 16 s.

(F) Groseth, Lars 2006: Kulturarvens demokratiske svøpe. Primitive tider 9: 39-44. Også debatt s. 45-61. 20 s.

Holme, Jørn (red.) 2005: Kulturminnevern. Lov. Forvaltning. Håndhevelse. Bind 1. Økokrim, Oslo. Del 3: Kulturminneforvaltningen i Norge (deler av), s. 129-147. 15 s.

 

Lovverk i Norge

Holme, Jørn (red.) 2005: Kulturminnevern. Lov. Forvaltning. Håndhevelse. Bind 1. Økokrim, Oslo. Del 4: Anmeldelse og etterforskning av kulturminnekriminalitet (deler av), s. 167-203. 32 s.

Holme, Jørn (red.) 2005: Kulturminnevern. Lov. Forvaltning. Håndhevelse. Bind 2. Økokrim, Oslo. Del 7: Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 (deler av, kap. 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4, s. 10-118). 92 s.

Kulturminneloven. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. 6 s.

Riksantikvaren 2006: Plan- og bygningsloven som verktøy for kulturminneforvaltning. Riksantikvaren, Oslo. Kap. 1, 2, 3, 4, 10, 11 og 12. 63 s.

 

Faste kulturminner

* Bertelsen, Reidar, Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen 2001: Mellom tradisjon og modernitet: Vern av kulturminner i Nord-Norge. I Kulturminner og miljø, s. 85-108. Redigert av Birgitte Skar. NIKU, Oslo. 17 s.

(F) Glørstad, Håkon 2006: Steinalderundersøkelser. Faglig program. Varia 61. Kulturhistorisk museum, Oslo. S. 1-70. 60 s.

* Holtorf, Cornelius J. 2001: Is the past a non-renewable source? I Destruction and Conservation of Cultural Property, s. 286-297. Redigert av Robert Layton, Peter G. Stone og Julian Thomas. Routledge, London. 8 s.

(F) McLees, Christopher 2007: Den forsømte kulturarven. Etterreformatorisk arkeologi. Årbok for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 161: 139-146. 5 s.

* Lipe, William D. 2000: In Defense of Digging: Archaeological Preservation as a Means, Not an End. I Ethics in American Archaeology, s. 113-117. Redigert av Mark J. Lynott og Alison Wylie. Society for American Archaeology, Washington D.C. 5 s.

(F) Nymoen, Pål og Dag Nævestad 2006: Hva blir borte av det vi ikke ser? Årlig tap og skade på kulturminner under vann. En statusrapport med kartlegging av omfang, og forslag til langsiktige overvåkingsprogram. Norsk Sjøfartsmuseum, Skrift nr. 50. Norsk sjøfartsmuseum, Oslo. Kap. 1: Introduksjon, Kap. 2 Datatilfangst – status for funnregistrene, s. 11-29. 14 s.

St.meld.nr. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner. 75 s.

 

Løse kulturminner Norge

(F) Andreassen, Ingvild Solberg 2006: Fortellinger om oldsaker. Fra raritetskabinett til internett. Primitive tider 9: 7-14. 6 s.

(M) Gilhus, Ingvild Sælid 2004: Kampen om Dønnafallosen. I Kampen om kroppen. Kulturanalytisk blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet, s. 173-187. Redigert av Jostein Børtnes, Siv-Ellen Kraft og Lisbeth Mikaelsson. Høyskoleforlaget, Kristiansand.

(F) Ingvaldsen, Håkon 2009: Stortingsmeldingen Tingenes tale – fra grunnforskning til tingenes talerør? Primitive tider 11: 125-135. 9 s.

* Solberg, Bergljot 1999: Arven fra tre hundre generasjoner. Bruk og betydning i vår egen tid. I Forankring fryder – framtidsvern av fortidsminner, s. 9-14. Bergen Museums skrifter, kultur nr. 2. Bergen Museum, Bergen. 4 s

 

Etikk

* Burström, Mats, Birgitta Elfström og Birgitta Johansen 2004: Serving the Public. Ethics in heritage management. I Swedish Archaeologists on Ethics, s. 135-147. Redigert av Håkan Karlsson. Bricoleur Press, Lindome. 11 s.

(F) Skandfer, Marianne 2003: Etikk i møte med Det Fortidige. I Verneideologi. NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002, s. 51-60. Redigert av Elisabeth Seip. NIKU Tema 5. NIKU, Oslo. 6 s.

* Sætersdal, Eva M. Walderhaug 2000: Ethics, politics and practices in rock art conservation. Public Archaeology 1 (3): 163-180. 14 s.

* Tarlow, Sarah 2001: Decoding ethics. Public Archaeology 1 (4): 245-259. 12 s.

 

Formidling

* Holtorf, Cornelius 2005: From Stonehenge to Las Vegas. Archaeology as Popular Culture. AltaMira, Walnut Creek. Kap. 6: Contemporaneous meanings, s. 92-111. 19 s.

(F) Holtorf, Cornelius J. 2007: Can You Hear Me At the Back? Archaeology, Communication and Society. European Journal of Archaeology 10(2-3): 149-165. 13 s.

ICOMOS 2008: The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites (the ENAME charter). Godkjent 4. oktober 2008. 12 s.

(F) Kristiansen, Kristian 2008: Should archaeology be in the service of ‘popular culture’? A theoretical and political critique of Cornelius Holtorf ’s vision of archaeology. Antiquity 82 (316): 488-492. (med Holtorfs kommentarer) 4 s.

* Nilsen, Gørill 2003: Local and academic knowledge. Conflict or dialogue? I Scandinavian Archaeological Practice - in Theory. Proceedings from the 6th Nordic TAG, Oslo 2001, s. 234-246. Redigert av Jostein Bergstøl. Oslo Archaeological Series 1. Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Universitetet i Oslo, Oslo. 9 s. (F) Pedersen, Ragnar 2002: Domkirkeruinen på Hamar – en drøfting av et fortidsminnes betydningsinnhold. Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring Årbok 156: 51-68. 12 s.

* Solli, Brit 1997: Ting og tid, fortellinger og identitet. I Kollektive identiteter, ting og betydning, s. 163-179. Redigert av Brita Brenna og Karen Marie Fjeldstad. TMV Skriftserie nr. 24. Senter for teknologi og menneskelige verdier. Universitetet i Oslo, Oslo. 16 s.

Tilleggslitteratur

Cleere, Henry (red.) 1989: Archaeological Heritage Management in the Modern World. One World Archaeology 9. Unwin Hyman, London.

Holme, Jørn (red.) 2005: Kulturminnevern. Lov. Forvaltning. Håndhevelse. Bind 1 og 2. Økokrim, Oslo.

Lidén, Hans-Emil 1991: Fra antikvitet til kulturminner. Trekk av kulturminnevernets historie i Norge. Universitetsforlaget, Oslo

Riksantikvaren: Riksantikvarens informasjon om kulturminner, spesielt nr. 7: Automatisk fredete arkeologiske kulturminner.

Riksantikvaren 2006: Veileder – arkeologi. Riksantikvaren, Oslo.

Miljøverndepartementet 2007: Dekning av arkeologiske utgifter ved mindre, private tiltak. Kulturminneloven §10. Rundskriv T-02/2007. Miljøverndepartementet, Oslo.

Trøim, Isa 1999: Arkeologisk forskning og det lovregulerte fornminnevernet. En studie av fornminnevernets utvikling i perioden 1905-1978. Varia 49. Universitetets Oldsaksamling, Oslo.

Norske lover og forskrifter

Oversikt over og lenker til lover og forskrifter tilgjengelig Internasjonale konvensjoner

Europarådet (Council of Europe) 1992: European Convention on the Protection of the Archaelogical Heritage (Revised). Valetta, 16. januar 1992.

Europarådet (Council of Europe) 2000: The European Landscape Convention. Florence, 20. oktober 2000.

Europarådet (Council of Europe) 2005: Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. Faro, 27. oktober 2005.

UNESCO 1954: Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. Haag, 14. mai 1954.

UNESCO 1970: Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Paris, 14. november 1970.

UNESCO 1972: Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris, 16. november 1972.

UNESCO 2001: Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Paris, 2. november 2001.

UNIDROIT 1995: UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. Rome, 24. juni 1995.

 

Internasjonale anbefalinger, erklæringer, retningslinjer etc.

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)1990: Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage. Lausanne, 1990.

ICOMOS 1999: Australia ICOMOS Burra Charter, 1999.

Oversikt over andre relevante charter tilgjengelig

Etiske retningslinjer

EAA (European Association of Archaeologists) 1997: "The EAA Code of Practice"http://www.e-a-a.org/codeprac.htm. Ravenna, 27. september 1997.

EAA 1998: The EAA Principles of Conduct for Contract Archaeology. Gøteborg, 16. september 1998.

ICOM 2004: Code of Ethics for Museums. Seoul, oktober 2004. oversettelse her

Museumsutvalget 2000: Etiske retningslinjer for norske universitetsmuseer. Rapport nr. 2/2000. Nasjonalt Utvalg for Universitetsmuseene/ Universitets- og høgskolerådet, Bergen.

NESH (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora) 2003: Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora. 15. februar 1999, revidert 2006.

SAA (Society for American Archaeology) 1996: Principles of Archaeological Ethics. 10. april 1996.

WAC (Word Archaeological Congress) 1989: The Vermillion Accord on Human Remains.

WAC 1990: First Code of Ethics.

Litteraturdatabaser

AATA Online, Abstracts of International Conservation Literature.

Foku, Forskningsdatabasen kulturminner.

Heritage Law Bibliography.

 

Tidsskrifter

Conservation and Management of Archaeological Sites

International Journal of Heritage Studies

Journal of Social Archaeology

Public Archaeology

Publisert 13. okt. 2009 14:44 - Sist endret 5. des. 2014 10:21