Læringsmål for pensumdel 5 og …

Læringsmål for pensumdel 5 og 6

Her kommer noen stikkord for tilegnelse av pensumdel 5 og 6. Dersom du kan gi disse begrepene et innhold, så er mye gjort. Jeg har som mål å dekke disse temaene under det som gjenstår av forelesninger. Ellers har dere litterturen, og ellers mulighet til å komme og spørre.

Prøv å få klarhet i de engelske begrepene 'perception' og 'sensation' - i forhold til de norske 'opfattelse' og 'sansing'.

Hva mener Merleau-Ponty med at eksistensen er flertydig (ledetråd: kroppen)

Hva mener Merleau-Ponty når han sier at tilværelsen er presubjektiv og preobjektiv, eventuelt eksistensen som en tilstand der subjekt og objekt ennå ikke har utspaltet seg

Husserls psykologismekritikk

Husserls begreper om -den naturlige innstilling -intensjonalitet -intersubjektivitet -livsverden

Heideggers 'verden' og 'Dasein' ("i-verden-væren" eller "mennesket er sin verden")

Sartres begreper om 'væren-for-seg' og 'væren-i-seg'. Det første refererer til mennesker, det andre til ting. Men hva så?

Hva er forholdet mellom fenomenologi og hermeneutikk?

Hva innebærer det å beskrive mennesket som transcendens? I denne sammenheng begrepsparet transcendens i motsetning til immanens.

Hva innebærer det å si at fenomenologien søker å gå hinsides realisme og idealisme? Eventuelt hinsides relativisme og objektivisme?

Hva kan begrepene innebære:

subjekt subjektivisme relativisme faktisitet objektivisme essensialisme naturalisme

Hva er forskjellene, eller nyansene mellom det som kan beskrives som subjektiv, intersubjektiv og objektiv virkelighet?

Går det an å snakke om at noe er objektivt gitt, uten å henfalle til objektivisme?

Publisert 5. nov. 2003 01:00 - Sist endret 7. mars 2005 16:02