Pensum/læringskrav

0. BAKGRUNN

Olsen, B.: Fra ting til tekst, 1997.

Thielst, P.: Det sande, det gode og det skønne. Erkendelsesteori, etik og æstetik. En indføring i filosofi, Det lille forlag, 2001.

1. GENERELL VITENSKAPSTEORI

Chalmers, A.F.: Hvad er videnskab?, København: Gyldendal, 1995.

Gilje, N. & Grimen, H.: Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi, Oslo: Universitetsforlaget, 1995.

Kjørup, S.: Forskning og samfund. En grundbog i videnskabsteori, København: Gyldendal Undervisning, 1997.

2. POSITIVISTISK ARKEOLOGI

Gibbon, G.: Explanation in Archaeology, Oxford: Basil Blackwell, 1989.

Johansen, A.B.: Høyfjellsfunn ved Lærdalsvassdraget, Oslo: Universitetsforlaget, 1970.

Johansen, A.B.: Høyfjellsfunn ved Lærdalsvassdraget II. Naturbruk og tradisjonssammenheng i et sør-norsk villreinområde i steinalder, Oslo: Universitetsforlaget, 1978.

3. HUMANISME OG HERMENEUTIKK

Asdal, K. et al.: Betatt av viten. Bruksanvisninger til Donna Haraway, Oslo: Spartacus forlag. 1998.

Geertz, C.: The Interpretation of Cultures, New York: Fontana Press, 1993.

Hastrup, K.: Viljen til viden. En humanistisk grundbog, København: Gyldendal, 1999.

Holtorf, C. & Karlsson, H.: Philosophy and Archaeological Practice, Göteborg: Bricoleur Press, 2000.

Skjervheim, H.: Objektivismen og studiet av mennesket, Oslo: Gyldendal, 2000.

Skjervheim, H.: Mennesket, Oslo: Universitetsforlaget, 2000.

Taylor, C.: Identitet, frihet och gemenskap. Politisk-filosofiske texter i urval av Harald Grimen, Göteborg: Daidalos, 1995.

4. TEKST, MYTER OG SYMBOLER

Barthes, R.: Mytologier. Om ”mytene” i den moderne tids hverdag, Oslo: Gyldendal, 1991.

Douglas, M.: Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu, Oslo: Pax, 1997.

Fromm, E.: Det glemte språket. En innføring i kunsten å forstå drømmer, eventyr og myter, Oslo: Aventura, 1994.

Jung, C. G.: Symbolene og det ubevisste, Oslo: Gyldendal, 2000.

Levi-Strauss, C.: Structural Anthropology, Harmondsworth: Peregine, 1977.

Levi-Strauss, C.: Det vilda tänkandet, Lund: Arkiv förlag, 1987.

Tilley, C. (ed.): Reading Material Culture, Oxford: Basil Blackwell, 1990.

5. KROPPEN

Douglas, M.: Natural Symbols, London: Routledge, 1996.

Mauss, M.: Sociology and Psychology: essays, London: Routledge, 1979.

Merleau-Ponty, M.: Phenomenology of Perception, London: Routledge, 1962.

6. INTERSUBJEKTIVITET OG LIVSVERDEN

Bengtsson, J.: Fenomenologiska utflykter, Göteborg: Daidalos, 1998.

Bengtsson, J. (red.): Med livsvärlden som grund, Lund: Studentlitteratur, 1999.

Berger, P. & Luckmann, T.: Den samfundsskabte virkelighed, København: Lindhardt og Ringhof, 1966.

Bourdieu, P & Wacquant, L.J.D.: Den kritiske ettertanke. Grunnlag for samfunnsanalyse, Oslo: Samlaget, 1993.

Mauss, M.: Gaven: Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn, Oslo: Cappelen, 1995.

Moran, D. & Mooney, T. (eds.): The Phenomenology Reader, 2002. London: Routledge.

Primitive tider nr. 5 / 2002, s. 127-159.

Zahavi, D.: Husserls fænomenologi, København: Gyldendal, 1997.

Publisert 7. mars 2005 16:02