Pensum/læringskrav

ARK4040 Fordypning i arkeologisk teori

1. Bakgrunn: Humanisme

Hastrup, K. 1999: Viljen til viden. En humanistisk grundbog. København: Gyldendal Del 1, kap.1-4 (110 s.)

2. Hermeneutikk og fortolkning av materiell kultur

*Johnsen, H. & B. Olsen 1992: Hermeneutics and Archaeology. On the philosophy of contextual archaeology. American Antiquity Vol. 57, No. 3 s. 419-436 (16 s.)

*Rustad, L.M. 1998: Kunnskap som delvise forbindelser. I: Asdal, K., Berg, A.-J., Brenna, B., Moser, I. & Rustad, L.M. (red.): Betatt av viten. Bruksanvisninger til Donna Haraway. Oslo: Spartacus. S. 120-144 (24 s.)

Hastrup, K. 1999: Viljen til viden. En humanistisk grundbog. København: Gyldendal Del II, kap. 5 og 6 (29 s.)

*Kristiansen, K. 1999: The theoretical cycle - a discussion of some universal oppositions in historical interpretation. I: Goldhahn, J & P. Nordquist: Marxistiska perspektiv inom skandinavisk arkeologi. Umeå: Umeå universitet: Institutionen för arkeologi och samiska studier. S. 1-14 (11 s.)

*Goldhahn, J. 2004: Mångtydighetens tydlighet - till frågan om hällbilders mening och innebörd. I: Milstreu, G & H. Prøhl (eds.): Förhistoriska bilder som arkeologisk källa. Tanumshede: Tanums Hällristningsmuseum. s. 121-208 (12 s.)

*Nyland, A.J. 2003: Å gjenfortelle en ukjent historie med kjente kategorier. Primitive tider 6. S.47-59 (10 s.)

3. Subjekt, kropp og livsverden

*Skjervheim, H. 2002: Psykologien og mennesket si sjølvfortolking. I: Skjervheim, H. 2002: Mennesket. Oslo: Universitetsforlaget. S. 90-102 (12 s.)

*Taylor, C. 1995: Självtolkande djur. I: Grimen, H. (red. ): Identitet, frihet och gemenskap. Politisk-filosofiska texter i urval. Göteborg: Daidalos. s. 97-136 (40 s.)

*Rasmussen, T. Hangaard 1996: Kroppens filosof: Maurice Merleau-Ponty. Brøndby: Semi-forlaget s. 47-110 (63 s.)

*Mauss, M. 1979: Techniques of the Body. In: Mauss, M. 1979: Sociology and psychology: essays. London: Routledge. s. 97-123 (21 s.)

*Bengtsson, J. 1999: En livsvärdsansats för pedagogisk forskning. I: Begtsson. J. (red): Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur. s. 9-49 (40 s.)

*Kyvik, G. 2002: Hjemmeverden, fremmedverden og arkeologisk refleksivitet. Primitive tider 5. s. 127-132 (4 s.)

*Fuglestvedt, I. 2005: Contact and communication in Northern Europe 10 200 – 9 000 / 8 500BP – a phenomenological approach to the connection between technology, skill and landscape. In: Knutsson, H. & Knutsson, K. (eds.): Pioneer settlements and colonization processes in the Barents region. NordArk Work-Shop Publications, Uppsala / Vuollerim, pp. 51-63. s. 79-96 (16 s.)

*Ingold, T. 2000: Perception of the Environment. Essays in livelihood, dwelling and skill. London & New York: Routledge. Chap. One and sixteen (22 s.)

4. Menneske og metafor

*Solheim, J. 1998: Den åpne kroppen. Om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Oslo: Pax s. 11-26 (16 s.)

*Tilley, C. 1999: Metaphor and Material Culture. Oxford: Blackwell s.36-76 (35 s.)

*Douglas, M. 1996: Natural Symbols. London: Routledge. s. 69-87 (16 s.)

*Mjærum, A. 2004: Å gi øksene liv. Et biografisk perspektiv på slipte flintøkser fra østnorsk tidlig- og mellomneolitikum. Upublisert hovefagsoppgave. IAKK. s. 1-12 og 89-122 (44 s.)

*Oma, K. 2003: Høgtflygande refleksjonar omkring det vendte beger. Primitive tider 6. s. 61-81 (20 s.)

*Gansum, T. 2003: Hår og stil og stilig hår. Om langhåret maktsymbolikk. I: Rolfsen, P. & Stylegar, F.-A. (red.): Snartemofunnene i nytt lys. Universitetets kulturhistoriske museer. Skrifter nr. 2. Oslo: Universitetet i Oslo. s. 191-221 (20 s.)

5. Struktur og handling

*Østerberg, D. 1994: Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse. Oslo: Cappelen s. 12-15, 20-32, 40-43 (28 s.)

*Østerberg, D. 1990: Innledning. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax s. 7-9 (3 s.)

*Mauss, M. 1995: Gaven. Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. Oslo: Cappelen Annet kapittel (42 s.)

*Schütz, A. 1990: Handlingsbegrepet. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax s. 60-67 (8 s.)

*Sartre, J. P. 1990: Gjensidighet. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax s. 144-151 (7 s.)

*Durkheim, E. 1990: Samfunnet og tingene. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax s. 193 (1 s.)

*Durkheim, E. 1990: Tenkningens sosiale vilkår. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax s. 195-203 (10 s.)

*Sorokin, P.A.. 1990: Materialitet og symboler. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax s. 206-211 (4 s.)

*Østerberg, D. 1983: Emile Durkheims samfunnslære (Religionsteori). Oslo: Pax s. 156-166 811 s.)

*Tilley, C. 1990: Claude Lévi-Strauss: Structuralism and Beyond. I: Tilley, C (ed.): Reading Material Culture. Oxford: Blackwell Part 1, chap. 1 (75 s.)

*Grøn, A. 1982: Sartre: Frihed og situation. I: Lübcke, P. (red.): Vor tids filosofi. København: Politiken s. 315-328 (13 s.)

*Bourdieu, P. 1977: Outline of a theory of practice. Cambridge: Cambridge University Press. s. 72-95 (24 s.)

*Nygaard, T. 2001: Den lille sosiologiboka. Innføring i sosiologisk handlingsteori. Oslo: Universitetsforlaget. s. 102-135 (33 s.)

*Weiner, A. 1992: Inalienable Posessions. The Paradox of Keeping-While-giving. Berkeley / Los Angeles / Oxford: University of California Press. s. 1-19 (19 s.)

*Glørstad, H. 2002: Østnorske skafthullhakker fra mesolitikum. Arkeologisk og forhistorisk betydning – illustrert med et eksempelstudium fra vestsiden av Oslofjorden. Viking LXV – 2002. Oslo: Norsk arkeologisk selskap. s. 7-47 (35 s.)

948 s.

Publisert 13. juli 2007 12:17 - Sist endret 3. sep. 2007 12:57