Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg hvordan du aktivt planlegger og påbegynner en masteravhandling. Undervisningen starter med en gjennomgang av sentrale tema og avsluttede prosjektbeskrivelser. Senere i semesteret legger du som student fram ditt eget prosjekt for diskusjon.

I tillegg til å delta aktivt på seminarer der alle legger fram sine prosjekter, må du også være opponent på en annens prosjektbeskrivelse.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet har du:

  • innsikt i prosessen med å utvikle forskningsprosjekt
  • trening i å utforme avhandlingsarbeidet til et gjennomførbart prosjekt
  • utarbeidet en vitenskapelig problemstilling og valgt relevant teori, metode og empiri som knytter seg til denne problemstillingen
  • tilegnet deg kunnskap om metoder og utvalgt empiri som du senere vil anvende i avhandlingsarbeidet
  • trening i muntlig framleggelse og diskusjon av eget prosjekt og saklig tilbakemelding på andres prosjekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til Arkeologi og konservering (master - to år) eller Kunsthistorie og visuelle studier (master - to år).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARK4200 – Prosjektbeskrivelsesseminar (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og fremleggsseminarer.

  • Det er obligatorisk å levere utkast til fremleggseminaret og å være opponent på en annens prosjektbeskrivelse. Det er obligatorisk å delta på alle fremleggingsseminarene.
  • Det er obligatorisk å levere to tekstrapporter på ca. 1 side, hvor du skal kritisk vurdere en selvvalgt forskningsartikkel eller -monografi som er relevant for din prosjektbeskrivelses problemstilling.

Alt fravær fra obligatorisk aktivitet må dokumenteres. For mye fravær kan føre til at emnet ikke kan gjennomføres, selv om fraværet er gyldig. Her finner du informasjon om hvordan du søker om gyldig fravær: Fravær fra obligatorisk aktivitet/oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Dersom du har mottatt den veiledning for prosjektbeskrivelsen som inngår i emnet har du ikke krav på ytterligere veiledning. 

Eksamen

Kurset vurderes som bestått/ikke bestått på bakgrunn av innlevert prosjektbeskrivelse (ca 2500 ord). Alle referanser skal være i henhold til SAA Style Guide

Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk