Pensum/læringskrav

Pensum finnes som masterkopier i ekspedisjonen, Blindernveien 11 Titler merket # kan kjøpes hos Akademika.

Andressen, L. T. 1981. De topografiske beskrivelsene i Norges geografiske oppmåling. I R. Fladby og L.T.Andressen (red:): Våre gamle kart. Universitetsforlaget. Oslo s. 45 – 55. 11 s

Baines, Andrew and Kenneth Brophy 2006: What’s another word for thesaurus? Data standards and classifying the past. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. s. 236 - 250

Berg, Evy 2007: Using a GIS-based database as a Platform for Cultural Heritage Management of Sites and Monuments in Norway. Clark, Jeffrey T. and Emily M. Hagemeister (eds.) Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage. CAA 2006 Fargo. Budapest. s. 321 - 327

Blankholm, H. P. 2006 ArcGIS Manual, 20 s. (Utleveres på kurset)

Boon, Christine 2004: GIS som analyseredskap på en steinalderboplass. Nicolay nr. 93 s. 44 – 49

Chippindale, Christopher 2000: Capta and Data. On the True Nature of Archaeological Information: American Antiquity, 65 (4): 605-612. (7 s.).

Costall, Alan 2006: On Being the Right Size: Affordances and the Meaning of Scale. Lock, Gary, and Brian Leigh Molyneaux (eds.) Confronting Scale in Archaeology. S. 15 - 26

Daly, Patrick and Thomas L. Evans. 2006. Introduction. Archaeological theory and digital pasts. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. S. 3 – 9.

Engesveen, Anne 2004: Historiske kart. Nicolay nr. 93 s. 14 – 22

Evy Berg - Dagen derpå: Blåmandag? Hva nå? Infrastruktur for varig produksjon og drift i et fagsystem for kulturminneforvaltningen. Innlegg ved CAA -N 2008

Gjesvold, Per Erik 2004: Bruk av GIS ved Svinesundprosjektet. Glørstad, Håkon (red.) Bind 4 Oppsummering av Svinesundprosjektet. Varia 57. Universitetets kulturhistoriske museer. Fornminneseksjonen. S. 177 – 184

Gjesvold, Per Erik 2004: IT-strategi ved Svinesundprosjektet. Glørstad, Håkon (red.) Bind 4 Oppsummering av Svinesundprosjektet. Varia 57. Universitetets kulturhistoriske museer. Fornminneseksjonen. S. 167 – 176

Glørstad, Håkon og Espen Uleberg 2002. 200 års flid for massenes føtter eller digitalisering av Oldsaksamlingens funn fra steinalder. I Ellen Høigård Hofseth (red.): UKM – En mangfoldig forskningsinstitusjon. UKM Skrifter Nr. 1. S. 73 – 82

Gosden, Chris and Karola Kirsanow 2006: Timescales. Lock, Gary, and Brian Leigh Molyneaux (eds.) Confronting Scale in Archaeology. S. 27 - 38

Grinderud, Knut, Haakon Rasmussen, Steinar Nilsen, Arvid Lillethun, Atle Holten, Øystein Sanderud 2008: _GIS Geografiens språk i vår tidsalder_ Tapir forlag. (208 sider).

Harris, Trevor M. Scale as Artifact: GIS, Ecological Fallcy, and Archaeological Analysis. Lock, Gary, and Brian Leigh Molyneaux (eds.) Confronting Scale in Archaeology. S. 39 - 54

Kristensen, Steinar 2004. Fra gravning til data. Den digitale dokumentasjonen av vikingtidsbyen Kaupang. Nicolay nr. 93. S. 4 – 13

Lock, Gary 2003: Digital landscapes. I Lock, Gary: Using Computers in Archaeology. Towards virtual pasts. S. 164 – 182

Lock, Gary 2006: Computers, learning and teaching in archaeology: life past and present on the screen. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. S. 226 - 235

Lock, Gary and Brian L. Molynaux 2006: Introduction. Confronting Scale. Lock, Gary, and Brian Leigh Molyneaux (eds.) Confronting Scale in Archaeology.

Löwenborg, Daniel 2010: Excavating the Digital Landscape AUN 42. 100 s.

Richards, Julian D. 2006 Electronic publication in archaeology. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. S. 213 – 225

Samdal, Magne 2008: Dokumentasjon, utgravingsmetodikk og publikasjon. Lars Erik Gjerpe (red.) E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. Varia 72 Kulturhistorisk museum Fornminneseksjonen.

Shennan, Stephen 1997: Quantifying Archaeology, 2. utgave. Edinburgh University Press, Edinburgh. Kap. 1 Introduction, Kap. 2 Quantifying Description (s. 1-20, 11 s.).

Solli, Brit 2007: Fra test via tegn og tekst til ting? Eller: Pimp my site? Primitive tider 2007/08 s. 155 – 164

Sollund, May-Liss Bøe og Jan Henning Larsen 1993: Fornminneregisteret ved Oldsaksamlingen. UOÅ 1991/1992. S.37 – 50

Sollund, May-Liss Bøe og Jan Henning Larsen 1995: Oppbygging og bruk av registeret for faste fornminner (Fornminneregisteret). Noen spørsmål knyttet til nomenklatur for faste fornminner. UOÅ 1993/1994. S.15 – 24

SOSI - om SOSI standard - versjon 4.0, Hele eller deler av kap. Introduksjon, Generelt, Fagområde. Kulturminner. Tils. 33 s.

Stamnes, Arne Anderson 2010: Prediktive modeller og lokaliseringen av jernaldergården – et eksempel fra Nord-Trøndelag. Primitive tider årgang 12.

Uleberg, Espen 2008: Scale Dependent Patterns in Large Museum Datasets. Poluschny, Axel, Karsten Lambers, Irmela Herzog (eds.) Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) Berlin, Germany, April 2- 6, 2007. S. 266 - 271

Uleberg, Espen and Mieko Matsumoto 2009: National extensive databases in Norway – pitfalls in a bright future. CAA 2009 Williamsburg.

Uleberg, Espen og Joel Boaz 1993: Bruk av geografisk informasjon. Erfaringer fra Gardermoprosjektet. UOÅ 1991/1992 s. 51 – 58

von der Fehr, Anne-Marie 1993. Erfaringer fra opprettelse av datastyrt gjenstandsregister. UOÅ 1991/1992 s. 27 – 36

Wheatley, David og Mark Gillings 2002: Spatial Technology and Archaeology. The archaeological applications of GIS, Taylor & Francis, London.

Zubrow, Ezra B. W. 2006. Digital archaeology: a historical context. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. S. 10 – 31. 22s.

Ødegaard, Marie K. 2010: Graver og grenser – territoriell inndeling av jernalderens jordbrukslandskap i Vestfold. Primitive tider årgang 12.

Aanrud, R. 1981. Gammel kartleggingskunst. I R. Fladby og L.T.Andressen (red:): Våre gamle kart. Universitetsforlaget. Oslo. s. 69 - 80 12 s.

Publisert 31. mai 2010 17:29 - Sist endret 8. juni 2010 15:47