Pensum/læringskrav

Artiklene merket med * er samlet i kompendium som kan kjøpes på kopiutsalget på Akademika. Bøkene (A) kan kjøpes på Akademika eller lånes på biblioteket. Husk å medbringe gyldig studentbevis. Artiklene merket med € er tilgjengelig på internett eller ligger i Fronter.

 

* Andressen, L. T. 1981. De topografiske beskrivelsene i Norges geografiske oppmåling. I R. Fladby og L.T.Andressen (red:): Våre gamle kart. Universitetsforlaget. Oslo s. 45 – 55. 11 s

* Baines, Andrew and Kenneth Brophy 2006: What’s another word for thesaurus? Data standards and classifying the past. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. s. 236 - 250

* Berg, Evy 2007: Using a GIS-based database as a Platform for Cultural Heritage Management of Sites and Monuments in Norway. Clark, Jeffrey T. and Emily M. Hagemeister (eds.) Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage. CAA 2006 Fargo. Budapest. s. 321 - 327

* Boon, Christine 2004: GIS som analyseredskap på en steinalderboplass. Nicolay nr. 93s. 44 – 49

€ Chippindale, Christopher 2000: Capta and Data. On the True Nature of Archaeological Information ,American Antiquity, 65 (4): 605-612. (7 s.).

€ Costall, Alan 2006: On Being the Right Size: Affordances and the Meaning of Scale. Lock, Gary, and Brian Leigh Molyneaux (eds.) Confronting Scale in Archaeology. S. 15 - 26

* Daly, Patrick and Thomas L. Evans. 2006. Introduction. Archaeological theory and digital pasts. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. S. 3 – 9.

* Engesveen, Anne 2004: Historiske kart. Nicolay nr. 93 s. 14 – 2

* Gjesvold, Per Erik 2004: Bruk av GIS ved Svinesundprosjektet. Glørstad, Håkon (red.)Bind 4 Oppsummering av Svinesundprosjektet. Varia 57. Universitetets kulturhistoriske museer. Fornminneseksjonen. S. 177 – 184

* Gjesvold, Per Erik 2004: IT-strategi ved Svinesundprosjektet. Glørstad, Håkon (red.)Bind 4 Oppsummering av Svinesundprosjektet. Varia 57. Universitetets kulturhistoriske museer. Fornminneseksjonen. S. 167 – 176

* Glørstad, Håkon og Espen Uleberg 2002. 200 års flid for massenes føtter eller digitalisering av Oldsaksamlingens funn fra steinalder. I Ellen Høigård Hofseth (red.):UKM – En mangfoldig forskningsinstitusjon. UKM Skrifter Nr. 1. S. 73 – 82

€ Gosden, Chris and Karola Kirsanow 2006: Timescales. Lock, Gary, and Brian Leigh Molyneaux (eds.) Confronting Scale in Archaeology. S. 27 - 38

(A) Grinderud, Knut, Haakon Rasmussen, Steinar Nilsen, Arvid Lillethun, Atle Holten, Øystein Sanderud 2016: _GIS Geografiens språk i vår tidsalder_ Tapir forlag. (208 sider).

€ Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9pp.

€ Harris, Trevor M. Scale as Artifact: GIS, Ecological Fallcy, and Archaeological Analysis. Lock, Gary, and Brian Leigh Molyneaux (eds.) Confronting Scale in Archaeology. S. 39 - 54 

* Kristensen, Steinar 2004. Fra gravning til data. Den digitale dokumentasjonen av vikingtidsbyen Kaupang. Nicolay nr. 93. S. 4 – 1

* Lock, Gary 2003: Digital landscapes. I Lock, Gary: Using Computers in Archaeology. Towards virtual pasts. S. 164 – 182

 * Lock, Gary 2006: Computers, learning and teaching in archaeology: life past and present on the screen. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. S. 226 - 23

€ Lock, Gary and Brian L. Molynaux 2006: Introduction. Confronting Scale. Lock, Gary, and Brian Leigh Molyneaux (eds.) Confronting Scale in Archaeology. 

€ Löwenborg, Daniel 2010: Excavating the Digital Landscape AUN 42. 100 s. 

€ MATSUMOTO, M., and ULEBERG, E. 2015 Scale dependent patterns in South-Eastern Norway. CAA2013. Arianna Traviglia (ed.) Across Space and Time. Papers from the 41st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Perth, 25-28 March 2013.

* Richards, Julian D. 2006 Electronic publication in archaeology. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. S. 213 – 225

€ Samdal, Magne 2008: Dokumentasjon, utgravingsmetodikk og publikasjon. Lars Erik Gjerpe (red.) E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. Varia 72 Kulturhistorisk museum Fornminneseksjonen.

 * Shennan, Stephen 1997: Quantifying Archaeology, 2. utgave. Edinburgh University Press, Edinburgh. Kap. 1 Introduction, Kap. 2 Quantifying Description, Kap. 5 An Instroduction to Statistical Inference (s. 1-20, 48-64 27 s.).

* Sollund, May-Liss Bøe og Jan Henning Larsen 1993: Fornminneregisteret ved Oldsaksamlingen. UOÅ 1991/1992. S.37 – 50

* Sollund, May-Liss Bøe og Jan Henning Larsen 1995: Oppbygging og bruk av registeret for faste fornminner (Fornminneregisteret). Noen spørsmål knyttet til nomenklatur for faste fornminner. UOÅ 1993/1994. S.15 – 24

€ SOSI - om SOSI standard - versjon 4.0Introduksjon

€ SOSI - om SOSI standard - versjon 4.0, Kulturminner

* Uleberg, Espen 2008: Scale Dependent Patterns in Large Museum Datasets. Poluschny, Axel, Karsten Lambers, Irmela Herzog (eds.) Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) Berlin, Germany, April 2- 6, 2007. S. 266 – 271

* Uleberg, Espen og Joel Boaz 1993: Bruk av geografisk informasjon. Erfaringer fra Gardermoprosjektet. UOÅ 1991/1992 s. 51 – 58

€ Uleberg, Espen and Mieko Matsumoto 2009: National extensive databases in Norway – pitfalls in a bright future, CAA 2009 Williamsburg.

€ Uleberg, Espen, Matsumoto, Mieko 2015  Visualization based on the Norwegian University Museum Database. L. Costa, F. Djindjian, F. Giligny, P. Moscati (eds.) Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, CAA 2014-21st Century Archaeology. s. 323-331

€ Uleberg, Espen and Mieko Matsumoto 2016: Dynamic Distributions in Macro and Micro Perspective. S. Campana, R. Scopigno, G. Carpentiero & M. Cirillo (eds) 2016. CAA 2015 Keep the Revolution going. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. 2 vols, pp. 1182. Oxford: Archaeopress. ISBN 9781784913389. s. 309 – 317

* von der Fehr, Anne-Marie 1993. Erfaringer fra opprettelse av datastyrt gjenstandsregister. UOÅ 1991/1992 s. 27 – 36

(A)  Wheatley, David og Mark Gillings 2002: Spatial Technology and ArchaeologyThe archaeological applications of GIS, Taylor & Francis, London.

* Zubrow, Ezra B. W. 2006. Digital archaeology: a historical context. I. Thomas L. Evans and Patrick Daily (red.) Digital Archaeology bridging method and theory. S. 10 – 31. 22s.

€ Ødegaard, Marie K. 2010: Graver og grenser- territoriell inndeling av jernalderens jordbrukslandskap i Vestfold. Primitive tider årgang 12.

* Aanrud, R. 1981. Gammel kartleggingskunst. I R. Fladby og L.T.Andressen (red:): Våre gamle kart. Universitetsforlaget. Oslo. s. 69 - 80 12 s.

 

Følgende artikler vil legges ut på Fronter som digitalt kompendium:

€ Stamnes, Arne Anderson 2010: Prediktive modeller og lokaliseringen av jernaldergården – et eksempel fra Nord-Trøndelag. Primitive tider årgang 12.

€ Solli, Brit 2007: Fra test via tegn og tekst til ting? Eller: Pimp my site? Primitive tider 2007/08 s. 155 – 164

 

 

Publisert 22. mai 2018 10:03 - Sist endret 22. mai 2018 10:03