HIS1200L – Eldre historie fram til ca. 1800 for lektorprogrammet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er forbeholdt studenter fra lektorprogrammet. Forelesningene er de samme som på HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800, men særemneundervisningen er tilpasset lektorprogrammet.

Emnet gir deg en innføring i hvordan historikere forstår sentrale utviklingstrekk i norsk, europeisk og verdenshistorie fra ca. 800 f.Kr. fram til ca. 1800. Emnet kombinerer studium av langvarige historiske perioder og store geografiske områder, med konsentrerte dypdykk i mer avgrensede historiske tema.

Emnet belyser politiske, økonomiske og sosiale utviklingsforløp og ser dem i sammenheng med hverandre. 

Temaene er blant annet:

 • Politiske organisering
 • Befolkningsøkning, demografiske kriser og migrasjon
 • Religion, ideologier og styreformer
 • Kriger og konflikter
 • Rikers vekst og fall
 • Handel og økonomiske forhold
 • Globale og regionale forbindelser og sammenligninger

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om de viktigste sidene ved den historiske utviklingen i verden, Europa og Norge i eldre tid.
 • Du lærer deg å forstå og formulere historiske sammenhenger mellom politikk, økonomi og kultur.
 • Du får innsikt i to problem- og forskningsfelt som står sentralt i eldre norsk, europeisk og/eller verdenshistorie.
 • Du lærer deg å lese og tolke kilder.
 • Du øver opp din evne til historisk forståelse og problematisering.
 • Du kan forholde deg aktivt og kritisk til pensum og utvikle din evne til akademisk arbeid gjennom muntlig og skriftlig framlegg.
 • Du blir fortrolig med faglige diskusjoner innenfor historiefaget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i særemnegrupper krever undervisningsopptak på emnet.

Emnet er reservert for studenter med opptak på Lektorprogrammet.

 

Særemneundervisning:

 • Alle studenter må melde seg opp til særemneundervisning. I særemneundervisningen får du undervisning innenfor to ulike temaer, hvor ett tema undervises i første halvdel av semesteret og ett tema undervises i den andre halvdelen.
 • Oppmelding til særemner skjer i StudentWeb samtidig med emneoppmeldingen. 
 • Oversikt over hvilke særemnegrupper og temaer som tilbys for ditt semester finner du på HIS1200L's semesterside. Særemneundervisningen har to forhåndsvalgte temaer. 
 • Du er dessverre ikke garantert å få plass på særemnegruppen du har prioritert.
 • Bytte av særemnegruppe vurderes kun dersom undervisningstidspunktet kolliderer med annen obligatorisk undervisning. Det er ikke mulig å skifte særemnegruppe i løpet av semesteret.

En beskrivelse av særemnene finner du på semestersiden (klikk på riktig semester/år øverst på denne siden)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Du må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende som du tidligere har oppnådd studiepoeng/vekttall i. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved IAKH om du er i tvil.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger i emnets fellespensum og særemneundervisning som tar opp begrensede problem- og forskningsfelt fra eldre norsk, europeisk og/eller verdenshistorie. Du får undervisning i to ulike særemner, hvor ett særemne går i første halvdel av semesteret og ett særemne i den andre halvdelen.

Dere vil bli delt inn i smågrupper bestående av fire til seks studenter. Smågruppene forventes å arbeide sammen minst to timer i uka med oppgaver som gis av forelesere. Smågruppene blir fulgt opp av instituttets læringsassistenter.

Obligatorisk aktivitet:

For å kunne levere eksamen i emnet er du nødt til å bestå følgende obligatoriske aktiviteter:

 • En muntlig aktivitet i særemnet som går i første halvdel av semesteret. 
 • Innlevering av førsteutkast av en skriftlig individuell oppgave knyttet til særemnet som går i andre halvdel av semesteret. Oppgaven blir kommentert av faglærer og er en del av mappeeksamen i emnet. Førsteutkastet må være minst 2000 ord.
 • Gruppeinnleveringer: Hver uke det er forelesning skal hver smågruppe jobbe med en oppgave gitt av foreleser. En læringsassistent vil møte smågruppene hver uke for å hjelpe med fasilitering av gruppene. Fem eller seks smågrupper møter sin læringsassistent fast i et seminarrom hver uke for å arbeide med oppgavene. Oppgavene skal leveres inn ukentlig og ha et omfang på mellom en halv side og to sider ved innlevering.

Alle obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være bestått for at du skal kunne levere mappeeksamen i emnet. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i obligatoriske aktiviteter og frister.

Det er obligatorisk å møte i første særemneundervisning.

Det er obligatorisk å delta i smågruppearbeidet. Deltagelse i smågruppearbeidet forutsetter at man er til stede i forelesningene, i de faste smågruppemøtene og i møtene med læringsassistentene.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent gruppeinnleveringer, må du ikke delta i smågruppearbeidet igjen. Merk at det som skal inngå i eksamensmappen vil basere seg på inneværende semesters smågruppeoppgaver, og det kreves at du setter deg inn i disse.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte ved sykdom e.l.

Eksamen

Eksamen består av en mappe med individuelle arbeider og gruppearbeider gjort gjennom semesteret. Mappen blir gitt karakter etter en helhetlig vurdering av innholdet.

Mappen består av:

 • Besvarelser fra arbeidet i smågrupper.
 • En særemneoppgave fra det særemnet som går i andre halvdel av semesteret.
 • En individuell oppgave fra fellesdelen av pensum.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk