INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORISKE STUDIER 2006 I

 

Historie, 29. mai - 1. juni 2006

 

2000-nivå

 

3-dagers hjemmeeksamen

 

 

HIS2112 IMPERIUM ROMANUM. ÅRSAK, FORLØP, VIRKNING

Sosiale skiller og sosial mobilitet i Romerriket.

 

HIS2138 DEN VERDSLIGE MIDDELALDERKULTUREN: BLANT KRIGERE, HOFFOLK OG BYBORGERE

Sosiale konsekvenser av økt skriftbruk i senmiddelalderens Skandinavia.

 

HIS2175 SLAVERI OG SLAVEHANDEL I TO VERDENSDELER: AFRIKA OG AMERIKA FRA 1440-ÅRA TIL 1789

Det søratlantiske systemet i den globale sammenhengen.

 

Det søratlantiske systemet i ein global samanheng.

 

His2356 HOLOCAUST

Holocaust i det østlige Europa: Drøft stadiene i den tyske politikken fram til sommeren 1943.

 

Holocaust i det austlege Europa: Drøft stadia i den tyske politikken fram til sommaren 1943.

 

 

HIS2371 KRIG OG KONFLIKT. STORMAKTENE, EUROPA OG VERDENSHERREDØMME FRA 1900 TIL I DAG

Sammenlign USAs holdning til europeisk maktpolitikk i mellomkrigstiden og under den kalde krigen. Hvilken internasjonal orden forsøkte USA å realisere i de to periodene?

 

Samanlikn USAs haldning til europeisk maktpolitikk i mellomkrigstida og under den kalde krigen. Kva for ein internasjonal orden prøvde USA å realisere i dei to periodane?

 

HIS2415 KOMMUNISMENS HISTORIE: FRA MARX OG ENGELS TIL GORBATSJOV OG DENG XIAOPING

Gjør rede for og drøft Den kommunistiske internasjonalens (Kominterns) politiske utvikling i perioden 1919 til 1943 med særlig vekt på forholdet til sosialdemokratiet i Vesten.

 

Gjer greie for og drøft Den kommunistiske internasjonalens (Kominterns) politiske utvikling i perioden 1919 til 1943 med særleg vekt på forholdet til sosialdemokratiet i Vesten.

 

HIS2416 STATE, POLITICS AND CULTURE IN 20TH CENTURY SOUTH ASIA

Until the late 1960s the Congress Party dominated Indian politics.  By the mid-1990s, multiple party competition characterized electoral politics in the country. Discuss the transition using specific examples.

 

 

 

 

 

 

VIKTIG PRAKTISK INFORMASJON

Under arbeidet med hjemmeeksamen må det tas sikkerhetskopier underveis i arbeidet med oppgaven, og det er viktig at arbeidet lagres også andre steder enn på hjemmeområdet deres.

 

Hjemmeeksamen leveres i ekspedisjonen på Niels Henrik Abels hus torsdag 1. juni kl. 12:30 og 14:30 i to eksemplarer og sammen med det obligatoriske egenerklæringgskjemaet angående fusk. Skjemaet får du i ekspedisjonen eller du kan hente det på denne nettadressen: http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html

Sensur kunngjøres torsdag 15. juni. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb. Følg med på emnets beskjedfelt på internett for opplysninger om lærers treffetid for begrunnelse av karakter.