Dette emnet er nedlagt

HIS2378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg endringer i konfliktmønstre innenfor det europeiske statssystemet fra det gamle regimets begrensede kabinettskriger til det 20. århundrets altomfattende oppgjør mellom uforenlige samfunnssystemer. Undervisningen i emnet vil være konsentrert om karakteristiske trekk ved krigføring, militær tenkning, folkerett og krigsplaner under de forskjellige stadiene - fra kabinettskrigen, gjennom folkekrigen til den industrialiserte folkekrigen. For det 20. århundrets vedkommende vil særlig sammenhengen mellom den totale krigen og de to totalitære samfunnsformasjonene nazismen og kommunismen bli drøftet. Pensum er i stor grad hentet fra bidragene til en ti år lang serie med internasjonale konferanser om den totale krigens historie.

Hva lærer du?

Tilnærmingen til temaet tar utgangspunkt i påstanden om at det var demokratiseringen i kjølvannet av den franske revolusjonen som drev frem totaliseringen av krigen. Et mål vil være å diskutere og modifisere denne grunntesen gjennom å trekke inn militære, teknologiske, økonomiske, ideologiske og andre forklaringer. På denne måten skal studentene få innsikt i de historiske betingelsene for krigføring, i sammenhengen mellom krig og politiske systemer, og i krigens rolle for formingen av moderne samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.
Det forutsettes leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminargrupper over 12 dobbelttimer.

Seminaret vil bestå av seminarleders forelesninger og innlegg fra studentene. Det forutsettes at studentene fordeler seg på grupper av 3-4 personer; gruppene forbereder et innlegg på 20-30 minutter til angitt dato om et av emnene nedenfor. Innlegget leveres også til seminarleder i form av et paper på 8-10 normalsider (á 2300 tegn ekskl. mellomrom) for kommentarer. Når det er revidert i henhold til eventuelle tilbakemeldinger, godkjennes det som gruppemedlemmenes kvalifiseringsoppgave.

Obligatorisk oppmøte
Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter
Presentasjon og paper er obligatoriske aktiviteter som vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studentene en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen leveres i to eksemplarer til ekspedisjonen for historie ved IAKH sammen med obligatorisk egenerklæring vedr. fusk. Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester. Besvarelsen stiftes i øverste venstre hjørne.

Alle hjemmeeksamener og semesteroppgaver i historie leveres inn i Fronter i tillegg til papireksemplarer til ekspedisjonskontoret. Innleveringen regnes ikke som gyldig før den er levert både i Fronter og i papireksemplar til instituttet. Det anbefales sterkt å levere eksamensbesvarelsen i Fronter, før dere leverer besvarelsen til ekspedisjonskontoret (åpningstid 12.30 - 14.30). Se semestersiden for informasjon om absolutt siste frist for å levere oppgaven i Fronter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter kunngjøringsdato ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk