Dette emnet er nedlagt

HIS2392 – Frigjøring og integrasjon? Forbruk, kultur og samfunn i Vesten i det 20. århundret

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fra 1870 til 1990 ble brutto nasjonalprodukt per hode tidoblet i de vestlige samfunn. Denne enestående veksten har revolusjonert levestandarden og omskapt livsmåter og tenkemåter. Emnet retter søkelyset mot den betydningen disse endringene har hatt både for enkeltmenneskene og for samfunnene som helhet. Hva bestod forbruket i? Hvordan ble det skapt? Hvilken rolle har det spilt i sosial modernisering og vestlig kultur? Hvilken rolle spilte Amerika som pådriver, forbilde eller skrekkvisjon?

Emnet går videre inn i sentrale diskusjoner omkring forbrukersamfunnet: Hva betydde det økte forbruket. Innebar det en frigjøring, eller slik mange kritikere har hevdet en økt fremmedgjøring? Betydde forbruksveksten en økende kulturell og sosial ensartethet - eller er det et poeng at folk ikke bare kjøpte like varer, men også la forskjellig mening i sitt forbruk?

Endelig vildet bli drøftet i hvilken grad forbruk og økende velstand har ført til sosial integrasjon. Ble konsumerismen et alternativ til reformer og ideen om et sosialt rettferdig samfunn? Og hvilke andre forklaringer finnes det på faktisk stabilitet og tilsynelatende konsensus i moderne vestlige samfunn?

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studentene skaffe seg kunnskap om sentrale problemfelter innenfor historisk forskning om forbrukets framvekst. De skal tilegne seg oversikt over hovedlinjene i framveksten av forbrukersamfunnet og kunnskap om den teoridannelse som ligger bak feltet. Studiet av ulike retninger og diskusjoner omkring årsakene til og vurderinger av forbruket skal også gi studentene generell innsikt i henholdsvis økonomiske og kulturhistoriske perspektiver. Gjennom undervisning, egenstudier og skriftlig framstilling skal studentene utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Det legges vekt på å utvikle en selvstendig tenkning i forhold til, og en selvstendig behandling av, det faglige materialet som blir presentert.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer)

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

NB: Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en kvalifiseringsoppgave og en tre dagers hjemmeeksamen.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes, og leveres åttende gang. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen bedømmes med bokstavkarakter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk