Pensum/læringskrav

Bøker:

Iggers, Georg G, Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Wesleyan University Press, Middletown. Connecticut, 2005, 191 sider

 

Myhre. Jan Eivind, Historie – en introduksjon til grunnlagsproblemer, Pax forlag, Oslo 2014, 212 sider

 

Historiografi

* Appleby, Joyce, “The Power of History”, i American Historical Review 103 (1) 1998, ss. 1-14

 

* Iggers, Georg G og Edward Wang “Historiography after the Cold War, 1900-2007. A critical retrospect”. I  A Global History of Modern Historiography 2008, s., 364-401

 

* Jerry H. Bentley. “The New World History”. i Lloyd Kraner og Sarak Maza (red.):  A Companion to Western Historical Thought. Blackwell, Malden MA, USA, ss. 393-431

 

* Duara, Prasenjit Postcolonial History, I  Lloyd Kramer og Sarak Maza (red.):  A Companion to Western Historical Thought. Blackwell, Malden MA, USA , ss. 417-431

 

* Burke, Peter. “Western Historical Thinking in a Global Perspective – 10 Theses”, I Jörn  Rüsen (red.): Western Historical Thinking. An Intercultural Debate, Berghahn Books, New York og Oxford, 2002, ss. 15-30

 

* Aronsson, Peter, Narve Fulsås, Pertti Haapala og Bernard Eric Jensen: «Ch. 10. Nordic National Histories», I The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories, Palgrave, MacMillan 2008, ss. 256-282

 

* Heiret, Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle  Skålevåg: Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970, Pax forlag, Oslo, ss. 8-34, 339-354

 

Teori

* Blom, Ida. «Kvinnehistorie – ledd i historieforskningen og ledd i kvinneforskningen»,            i Historisk tidsskrift 4/1985, ss.414-424

 

€ Carr, David. «Narrative Explanation and its Malcontents», i History and Theory. Studies in the Philosophy of History 1/2008, ss 19-340

 

* Gentilcore, David. «Anthropological approaches», i Stefan Berger, Heiko Feldner og

Kevin Passmore (red.): Writing History. Theory and Practice, Bloomsbury Academic, London og New York, 2010 ss. 165-186

 

* Dahl, Ottar. “Kvinnehistorie”. Kategorihistorie eller samfunnshistorie?” i  Historisk tidsskrift 3/1985, ss. 262-274

 

* Dahl, Ottar. «Om «sannhet» i historien» i Historisk tidsskrift 3/1999, ss. 365-374

 

* Dahl, Ottar. “Forklaring og fortelling i historievitenskapen”, i Historisk tidsskrift 1/199,. ss. 67-79

 

* Førland, Tor Egil. «Det er ikke sant alt som glimrer. En kritikk av forestillingen om situerte sannheter og moralens primat», i Historisk tidsskrift 1/2000, ss. 100-117

 

* Gadamer, Hans-Georg “Kap.3: “ Om forståelsens sirkel, i Forståelsens filosofi,Utvalgte hermeneutiske skrifter, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2003, ss. 33-44

 

* Hagemann, Gro. “Kjønn i historien…” i Ann Therese Lotherington og Turid Markussen (red.): Kritisk kunnskapspraksis. Bidrag til feministisk vitenskapsteoori, Pax forlag Oslo 2000, ss. 37-56

 

* Hobsbawm, Eric. “From Social History to the History of Society”, i Felix Gilbert og Sptehen R. Graubard (red.): Historical Studies Today, W. W. Norton & Company, New York 1972, ss. 1-26

 

* Kjeldstadli, Knut. “Struktur, norm og interesse – om historikernes behov for handlingsteori, I Historisk tidsskrift 1/1991, ss. 50-61

 

* Kjeldstadli, Knut. “Det fengslende ordet. Om “den språklige vendingen” i historiefaget, i Knut Kjeldstadli et al (red.): Valg og vitenskap, Festskrift til Sivert Langholm, Den norske historiske forening, Oslo 1997, ss. 51-77

 

* Kjeldstadli, Knut.  “Bruk og misbruk av historie”, i Bård A. Berg og Einar Niemi (red.): Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie, Skriftserie frå Institutt for historie, Universitetet i Tromsø, 2004, ss. 11-21

 

* Kocka, Jürgen. “The Uses of Comparative History”, i Ragnar Björk og Karl Molin (red.): Societies made up of history, Edsbruk 1996, ss. 197-209

 

* Levi, Giovanni. “On Microhistory”, i Peter Burke (red.): New Perspectives on Historical Writing. Polity Press, Cambridge 1991, ss. 93-113

 

* Lindhart, Jan. «Historieforskningens hermeneutikk» i Studier i historisk metode

(20) 1989, ss. 61-75

 

* Myhre. Jan Eivind. «Historikeren og sosiologen – en nervøs romanse?» i Nytt Norsk

Tidsskrift 4/1999 ss. 321-335

 

€ Nora, Pierre “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire in France

since 1944”, i Jaques Revel og Lynn Hunt (red.): Histories. French Constructions of the Past, The New Press, New York, ss.631-643

 

* Rüsen, Jörn “Forklaringer og bruk  av teorier i i  historiefaget”, oversettelse, 1986, ss. 1-20

 

* Sejersted, Francis. «Historiefagets fortelling» i Nytt norsk tidsskrift 4/1995, ss.313-325

 

* Sejersted, Francis. «Kap. 10. Norsk historisk forskning ved inngangen til 19990-årene. Et oppgjør med den metodologiske individualisme, i Demokratisk kapitalisme, Universitetsforlaget Oslo 1993, ss.305-328

 

* Sandmo, Erling. «Mer og mindre sannhet», i Historisk tidsskrift 3/1999, s. 387-399

 

* White, Hayden. “Ch. 14, The Historical Texst as Literary Artifact”, I Geoffrey Roberts (red.): The History and Narrative Reader, Routledge, New York, ss. 221-236

 

* Wright, G.H. von.“Om förklaringer i historievetenskapen“ i Studier i historisk metode, Universitetsförlaget Oslo, ss. 7-24

 

 

Publisert 2. mai 2016 15:24 - Sist endret 2. mai 2016 15:24