HIS4095 – Masteroppgave i historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du velger tema og veileder for masteroppgaven i ditt andre semester. I masterkatalogen finner du en veiledende oversikt over veiledningstilbudet for HIS4095.

Tema for masteroppgaven velges i samråd med en veileder og må være godkjent av denne. Oppgaven skal være et individuelt arbeid, som skal bygge på egne kildestudier eller være en historiografisk analyse.

Emnet er et av to masteroppgaveemner studenter på masterprogrammet i historie kan velge mellom og tas i studieprogrammets siste semester.

Hva lærer du?

 • å forholde deg aktivt og kritisk til tidligere forskning
 • å beherske historisk kildekritikk og metodelære
 • å utvikle, avgrense og formulere et mindre, selvstendig forskningsarbeid som bygger på egne resonnementer og argumentasjon:
  • formulere en problemstilling og fordype deg i et avgrenset emne
  • velge ut, samle inn og vurdere kilder for å belyse en historisk problemstilling, og på bakgrunn av dette analysere et materiale
  • presentere dine analyser i et klart og tilgjengelig språk
 • å være fortrolig med historiefagets forskningsetiske normer, og følge akademiske regler for kildebruk og referanser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i historie. 

Overlappende emner

Undervisning

Veiledning

Masteroppgaven skrives under individuell veiledning i sammenheng med emnet HIS4035 – Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget. Studenten inngår avtale om veiledning andre semester av masterstudiet. Frist for å levere søknad (nettskjema) om veileder for nye masterstudenter vil være primo februar for vårsemesteret og primo september for høstsemesteret. Dato informeres om i HIS4035.

Veilederen er normalt fast ansatt ved historieseksjonen IAKH.  Veileder og student møtes jevnlig for å drøfte problemstillinger knyttet til arbeidet med masteroppgaven. Det er obligatorisk med veiledning på masteroppgaven i historie.

 

Veileders hovedoppgaver er:

 • å gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling
 • å drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • å gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
 • å drøfte opplegg og gjennomføringen av framstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon, etc.)
 • å sørge for at forskningen utføres i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske normer for fagfeltet og innenfor fastsatte rammer
 • å holde seg orientert om progresjonen i mastergradsstudentenes arbeid

Se mal for veiledningskontrakten for både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet.

Studentene oppfordres til å delta aktivt i det faglige miljø og ha kontakt med flere enn veilederen i arbeidet med masteroppgaven.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet innleveringssemesteret: 

For å kunne levere oppgaven må kandidaten fylle inn opplysningsskjema til eksamen innen 1. oktober ved innlevering av oppgave i høstsemesteret og innen 1. mars for innlevering av oppgave i vårsemesteret. Opplysningsskjemaet skal inneholde et resymé av oppgaven og veileder skal være kjent med at du skal levere.


Formelle krav til masteroppgaven

Masteroppgavens omfang: 

 • 40-50 sider («normalsider» a 2300 tegn per A4 side)
 • Litteraturlisten og eventuelle vedlegg medregnes ikke i disse.

Én side regnes til 2300 tegn (uten mellomrom) med halvannen linjeavstand i en standard skrifttype (f.eks. Times New Roman).

Fotnoter og litteraturliste skrives i henhold til Chicago-fotnotestil (Chicago A).

Masteroppgaven skal ha en forside. Denne skal inneholde oppgavens tittel, navn på forfatter, år og semester for innlevering og navn på institutt (Institutt for arkeologi, konservering og historie, IAKH) og universitet (UiO).

For mer informasjon, se regler og retningslinjer for masteroppgaven i historie.

Innleveringsfrist for oppgaven settes til første halvdel av mai i vårsemesteret, og første halvdel av november i høstsemesteret. Dato kunngjøres på emnets semesterside.

 

Innlevering

Masteroppgaven skal leveres i DUO, i Inspera og i fysisk (innbundet) format innen fristen (eksamensdatoen) som står på semestersiden.

Når oppgaven er klar for innlevering, må du konvertere oppgaven til en PDF-fil. Oppskrift for konvertering til PDF.

 

Trykk av masteroppgaven:

 • oppgaven skal leveres ferdig trykket og innbundet i tre eksemplarer på ekspedisjonskontoret innenfor åpningstiden (4. etasje Niels Treschows hus).
 • Instituttet dekker kostnaden for trykk av sju eksemplarer av oppgaven i svart/hvitt med inntil tre fargesider dersom den trykkes av universitetets trykkeri Reprosentralen.

Informasjon om fremgangsmåte for trykk hos Reprosentralen.

 

Opplasting i DUO:

 • Før du leverer oppgaven fysisk på ekspedisjonskontoret må oppgaven i sin helhet, samt et sammendrag, lastes opp i DUO, Digitale utgivelser ved UiO. Dette gjøres via StudentWeb. Kandidaten må vise at oppgaven er levert i DUO når den fysiske versjonen leveres inn.
 • OBS! Fra høsten 2019 må masteroppgavene også leveres i Inspera

Eksamen: Skriftlig(oppgaven) og muntlig eksamen

 • Eksamenskommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én er ekstern.
 • Veileder er ikke med i kommisjonen.
 • Kommisjonen setter først karakter på det skriftlige arbeidet, som offentliggjøres før den muntlige eksamenen.
 • Kandidaten vil dagen før muntlig eksamen få en kort begrunnelse for karakteren som er satt på den innleverte oppgaven fra kommisjonen.
 • Muntlig eksamen vil ha en varighet på om lag 45 minutter og foregår som en samtale hvor kommisjonen kan stille spørsmål om oppgaven og feltet.
 • Kandidatens prestasjon kan brukes av kommisjonen til å justere karakteren som er satt på den skriftlige oppgaven dersom kandidatens skriftlige arbeid er vurdert til bestått resultat og ligger på vippen mellom to karaktertrinn.
 • Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen.

Planen for avvikling av muntlig eksamen gjøres kjent dagen før skriftlig sensur kunngjøres. Perioden for muntlig eksamen starter samme dag som sensur kunngjøres. For mer informasjon, se semestersiden.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk