Dette emnet er nedlagt

HIS4173 – Problemer i Afrikas historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Med Afrika menes her det sorte Afrika, dvs. Afrika sør for Sahara. Emnet tar for seg enkelte utvalgte sentrale temaer i Afrikas historie. I bunn av dem ligger den pågående debatten om bakgrunnen for dagens misforhold mellom i-land og u-land. Det vil i denne sammenheng være relevant å fokusere på de strukturer som vi tror vi vet karakteriserte de gamle afrikanske samfunnene, og da særlig middelalderrikene i Vest-Afrika. Spørsmålet blir så i neste omgang hvordan og på hvilken måte de overnevnte strukturer ble omkalfatret, eventuelt smadret, under kolonitiden. I forlengelsen av dette: hva betydde det rent konkret å bli underlagt fremmed styre og hva kan konsekvensene sies å ha vært? Endelig: hva er det som forklarer at Sør-Afrika har gjort det spesielt "bra" i de siste 20-30 årene sammenliknet med resten av Afrika?

Hva lærer du?

Studentene bør opparbeide seg innsikt i og forståelse av afrikanske samfunnsformasjoner/typer, samt hvordan de ble forandret over tid (hvor originale var de, og hvor relevant er det å sammenlikne dem med slike formasjoner i andre kulturkretser?). Studentene skal i tillegg kunne gjøre rede for diverse forhold og/eller mekanismer som innbefattes i begrepene kolonistyre og kulturkollisjon.

Studentene skal utvikle evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning og akademisk skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Overlapper med HIS2173 – Problemer i Afrikas historie (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2173 – Problemer i Afrikas historie (nedlagt). På semestersiden til HIS2173 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Eksamen

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk