Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 10. nov. 2004 01:00

Videofilmen "Amandla", fra kampen mot apartheid i Sør-Afrika - med mye musikk, blir vist i Sophus Bugge, Auditorium 1, mandag 15. november kl. 16.00 for studentene i His1273 og His 4173. Anbefales.

Publisert 1. nov. 2004 01:00

Bill Freund har nå kommet på bokhandelen i ny utgave (1998). Det betyr nye sidetall i forhold til den opprinnelige pensumlista. Her er det nye utvalget: s.1-12, 65-73, 97-269, tilsammen ca. 210 sider med smså skrift, lik ca. 50 normalsider. Les og nyt en klassiker i den marxistiske skolen.

Publisert 17. okt. 2004 02:00

til 1/2 november: 1.Hvem stod norsk misjon i Sør-Afrika nærmest, det hvite settlersamfunnet eller de afrikanske samfunn? 2. Hva var boernes motiver - idemessig, materielt- for apartheid? Kollokviegrupoe 3 skriver notat om spørsmål 1, kollokviegruppe 4 skriver notat om spørsmål 2.

Publisert 27. sep. 2004 02:00

7.gang.4.og 5.okt. Studiespørsmål: 1.Hovedpunktene i Adu Boahens vurdering av kolonistyret i nr.12. Hvordan samsvarer dette med Simensens "Tilbakeblikk på koloniperioden" i Simensens Afrikas historie, s.296-299? 2.Hvorfor vokste pan-afrikanismen først fram i Amerika og ikke i Afrika? 3.Hovedelementene i "negritude" i følge Colin Legum nr.29. Hva gir Senghors fremstilling i nr.31 av nytt om "negritude" ut over Legums fremstilling? 4. Hvilket av diktene i Haarder nr.30 forteller mest om "negritude"?

Kollokviegruppe nr.1 skriver notat om spørsmål nr.1, kollokviegruppe nr.2 skriver notat om spørsmål 3? (Leopold Senghors artikkel er preget av fransk filosofisk språkbruk og kan virke vanskelig, men hovedpoengene er egentlig enkle, finn fram til dem).

Publisert 27. sep. 2004 02:00
Publisert 21. sep. 2004 02:00

21.09: NB Ny frist for innlevering av kvalifiseringsoppgave: Fredag 15. oktober. Leveres på instituttkontoret, Historisk institutt, Nils Henrik Abels bygg, 2. etasje, legges i min posthylle. Oppgavene vil bli levert tilbake og kommentert 25--26.okotober av min vikar under mitt reisefravær i Afrika, cand.philol.Therese Tjeldflaat. Som tidligere annonsert: Ingen undervisning 18.-19. oktober. ---------------------------------------- Studiespørsmål til 6.gang, 27.-28.september: 1. Hva forklarer at republikanerne i Frankrike var de ivrigste imperialister? Les Conklin nr.13.

2.Hovedpoengene i Koponen nr.18. På hvilke punkter har Rodney en annen oppfatning? Hvor hører de to hjemme i Simensens skjema for ulike "skoler" i afrikansk historieskrivning, Simensen nr.7 (nummer sju, ikke nummer 20).

Kollokviegruppe nr.3 skriver notat om studiespørsmål nr.1, kollokviegruppe nr.4 skriver om spørsmål nr. 2.

I andre time denne ga...

Publisert 15. sep. 2004 02:00

20/21 sept.: Studiespørsmål:

1.Hvordan ble den lokale maktbalansen mellom kvinner og menn forandret under kolonistyret i Igboland i Nigeria? (Van Allen nr.22).

2. Etienne (nr.14) skriver om kvinnenes nye økonomiske rolle i Baule, Elfenbenskysten: "Women no longer controlled cloth, but are controlled by it" (s.308 i kompendiet, del 1). Forklar hva som ligger i dette.

3. Sammenlign inntrykket fra disse to artiklene med fremstillingen av "Familien i forandring", i Simensen s.276 ff. Er det samsvar eller motsetning?

4. Sammenlign historieoppfatningen hos folket i Mres-regionen i Den sentralafrikanske republikken (Giles-Vernick nr6) med fremstillingen av afrikansk tidsoppfatning hos Mbiti nr.8. Eer det samsvar eller motsetning?

Kollokviegruppe 1 skriver notat om spørsmål 1, og kollokviegruppe 2 skriver notat om spørsmål nr. 2.

Feierman nr.2 kan foreløpig legges til side.

Publisert 10. sep. 2004 02:00

Siste beskjeder: 06.09: ------------------------------------ 4.gang, 13/14 sept.Studiespørsmål: 1. Hovedtrekk i Fuglestads artikkel om koloniperioden(r.15). Vekker den noen motforestillinger?

2.Britisk kolonistyre: Former for tvangsmakt ("force"), grunnlag for frivillig tilslutning ("legitimitet")? (Killingray nr.17, Simensen kap.8 og 9).

3."Leopardmyrderiene" i Nigeria. Hvilken av de motstridende oppfatningene som legges frem i artikkelen virker mest rimelig og hvorfor? Hva forteller saken om britisk kolonistyre? (Nwaka nr.23)

Kollokviegruppe 3 skriver om emne 1, kollokviegruppe 4 skriver om emne 3.

Alle bør lese Nwaka, og kollokviegrupe 1,2 og 3 bør også gjøre seg opp en mening om saken!

Publisert 24. aug. 2004 02:00

Ad Levztion, de viktigste sider: 2-15, 22-28, 45-47, 53, 55, 60,67,73-76, 80-83, 105-1233, 153-160, 171-220. ----------------

Studiespørsmål til 30/31 aug.: 1. Hva er grunnen til at vi finner handel inne og mellom alle samfunn i historien? 2. Hva er grunnene til at islam sprer seg i Sudanområdet i middelalderen? Hva innebærer "afrikaniseringen" av islam? 3. Hva er årsakene til riksdannelsene (Ghana, Mali) i Sudanområdet (motiv, indre og ytre forutsetninger). 4. Slaveri og slavehandel i Sudanområdet. Les også Simensen om Fulaniriket, s.85-92. 5. Eksempel på sakrale trekk i Sudankongedømmene, før og under islam. 6. Hva er Finn Fuglestads hovedpoenger i artikkel nr.10 på pensumlisten? -------------------------

PunktnotaterVi skal bruke punktnotater fra kollokviegruppene som utgangspunkt for samtale i timene fremover. De skal ikke være over \en side, og være punktvis ordnet, ikke fullt utskrevet tekst. De skal referere hovedpunkter i det stoffet det gjelder og gjerne...